Doporučení pro tvorbu a úpravy ŠVP

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Jednoznačně vyjádřete kladný postoj vedení školy k významu ŠVP pro kvalitu vzdělávání žáků a pedagogické vedení školy. 
  • Připomínejte principy dvoustupňového vzdělávacího kurikula, důvody a smysl reformy. 
  • Do zpracování, úprav a inovací ŠVP zapojte v co největší míře všechny pedagogy školy. Zajistěte kvalitní koordinaci této činnosti.

Důležitá

  • Udržujte svůj ŠVP aktuální a v souladu s RVP ZUV. Zajistěte sledování změn RVP ZUV a právních předpisů, které mají dopad na ŠVP. (Případně využívat InspIS ŠVP, který aktuální verze RVP ZUV obsahuje.)
  • Vyhodnocování a případné úpravy ŠVP plánujte, provádějte pravidelně a předvídatelně.
  • Ověřte, zda je ŠVP pro všechny jeho uživatele (pedagogy i rodiče), přehledný a srozumitelný
  • Zjišťujte při vhodné příležitosti názory a potřeby pracovníků školy, žáků, jejich rodičů, zřizovatele a sociálních partnerů na váš ŠVP, poznatky analyzujte a využívejte při aktualizacích ŠVP.
     
Méně důležitá
  • Využívejte vhodného vzdělávání pro vedení školy a zaměstnance v oblasti vyhodnocování a úprav ŠVP.

úvodní vysvětlení
kritérium