Doporučení pro vytváření koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

 • Ujistěte se, že základním pojmům z oblasti strategického a akčního plánování na úrovni školy mezi sebou v týmu rozumíte stejně, že mluvíte stejným jazykem. Ušetří vám to mnoho nedorozumění a zbytečně vynaloženého času a práce.
 • Při seznamování pedagogického sboru s vizí školy nespěchejte. Dejte učitelům dostatek času, aby mohli vizi přijmout za svou.
 • Nebojte se formulovat vizi s přesahem, aby byla pro zaměstnance dostatečně atraktivní.

Důležitá

 • Při tvorbě koncepčních a strategických dokumentů vycházejte z vašich zkušeností. Jasně a srozumitelně formulujte a navržené cíle stanovujte s ohledem na jejich skutečnou dosažitelnost ve vašich podmínkách. 
 • Průběžně zjišťujte názory a zkušenosti spolupracovníků (pedagogů i nepedagogů), žáků, jejich rodičů, zřizovatele, odborné veřejnosti, ostatních sociálních partnerů a využívejte je při strategickém plánování (workshopy, kulaté stoly, dotazníková šetření, rozhovory apod.). 
   
Méně důležitá
 • Pokud potřebujete, doplňte si znalosti v oblasti leadershipu (vedení lidi) a dovednosti v oblasti tvorby koncepcí a strategického plánování některou z forem dalšího vzdělávání případně samostudiem bohaté literatury na toto téma.
 • Účastněte se neformálních setkávání ředitelů škol, zapojte se do sítí škol a sdílejte informace a zkušenosti ohledně tvorby a realizace koncepčních záměrů a strategických plánů) škol.
   

úvodní vysvětlení
kritérium