Doporučení pro obsah koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Při zpracování koncepčních dokumentů vycházejte z poznání skutečného stavu školy. Stanovte prioritní oblasti, na které se chce škola zaměřit, nastavte měřitelné ukazatele/indikátory a jejich kritéria a odpovídající nástroje pro jejich zjišťování. (např. SWOT analýza, kulaté stoly, workshopy, dotazníky, výsledky externího hodnocení ČŠI apod.).
 

Důležitá

  • Periodicky vyhodnocujte naplňování vašich vizí a strategických cílů a přijímejte splnitelná a účinná opatření ke zlepšení činnosti školy.
  • Koncepční dokumenty formulujte konkrétně, věnujte pozornost všem vyučovaným oborům a srozumitelnost textů si nechávejte posuzovat a oponovat ostatními.
  • Využívejte strategické a koncepční dokumenty týkající se vzdělávání zpracované na úrovní kraje a celé České republiky.
     
Méně důležitá
 
  • Systematicky a cíleně podporujte zvyšování profesionality vedení škol i pedagogů v oblasti plánování a řízení procesu vzdělávání v souladu s nejnovějším poznáním v oborech pedagogiky, psychologie, sociologie a společenskými trendy. 
  • Vytvářejte podmínky pro systematické, kvalitní a účelné vzdělávání pro vedení školy, a další pedagogy zaměřené na oblast strategického plánování. Nabyté poznatky a dovednosti aktivně uplatňujte při komunikaci strategického plánování se zaměstnanci školy, zákonnými zástupci, zřizovateli a ostatní partnery.
     

úvodní vysvětlení
kritérium