Doporučení pro dostupnost a sdílení strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Nastavte ve škole kvalitní informační systém, který zaručí všem aktérům vzdělávání (vaši spolupracovníci z řad pedagogů i správních zaměstnanců, žáci, jejich rodiče, zřizovatel a další partneři) že se k nim dostanou včas srozumitelné informace, které se jich týkají, včetně těch, které jsou strategického charakteru. Systém vytvářejte a vyhodnocujte společně. 
  • Neustále připomínejte a opakujte vizi školy. Nebojte se možnosti jejího zevšednění, parafrázování nebo zlehčování (veškeré reakce jsou lepší, než lhostejný přístup).

Důležitá

  • Prezentujte veřejnosti důležité informace týkající se strategického plánu školy, jejích hlavních cílů a záměrů, učebních dokumentů více různými formami. Využijte třídní schůzky, jednání školské rady i různá formální i neformální setkáních zejména s žáky, jejich rodiči, veřejností a zřizovatelem.
  • Využívejte účinných postupů pro sdílení společné vize školy se všemi pracovníky školy, žáky a jejich rodiče i zřizovatelem (např. zapojení do tvorby vize, společné diskuse nad vizí, rozpracování částí vize apod.).
  • Komunikujte v pravidelných intervalech se žáky, jejich rodiči, zaměstnavateli, sociálními partnery výsledky naplňování strategie školy, zapojte je do procesu hodnocení těchto výsledků.
     
Méně důležitá
  • Prezentujte vizi školy, příp. i její strategii formou hlavních myšlenek nebo hesel ve školních prostorách, na svých webových stránkách a propagačních materiálech, případně prostřednictvím tisku a sdělovacích prostředků.

úvodní vysvětlení
kritérium