Metodické doporučení ke kritériu 6.3

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

 • Reflektujte přesvědčení pracovníků školy týkající se rovných příležitostí a cíleně a citlivě s nimi pracujte. V optimálním případě usilujte o to, aby se poskytování rovných příležitostí stalo neformální součástí sdílené vize školy. (Škola pro všechny apod.).

 • školy a tříd a sledujte kvalitu spolupráce pedagogických pracovníků ve prospěch vzdělávaných žáků (např. metoda MCI a další nástroje z projektů Cesta ke kvalitě, SRP, Metodický portál RVP.cz, apod.).klimaPravidelně ověřujte vhodnými nástroji

 • I u neúspěšných žáků vyhledávejte jejich potenciál, poukazujte na jejich kladné stránky, kvality, neobvyklé dovednosti, využívejte je v jejich prospěch a zvyšování motivace v průběhu vzdělávání. Každý je k něčemu stvořen, má na světě nějaké poslání. Pomozte je žákům hledat a nacházet. Každý člověk má svoji nenapodobitelnou hodnotu.

 • Nastavte účinné mechanismy boje se šikanou a pomoci obětem šikanování (na straně žáků i pedagogů). Šikanu vnímejte a veřejně prezentujte jako mimořádné sociální zlo, které nelze ve školách tolerovat.

Důležitá
 
 • ​Kultivujte vztahy mezi pedagogy i dalšími zaměstnanci tak, aby se k sobě chovali respektujícím způsobem, oceňovali dosažené úspěchy jednotlivců a skupin, nebáli se přiznat nezdar a byli připraveni požádat o pomoc a podávat si pomocnou ruku.
 • ​Hledejte cesty, jak se mohou vyčleňovaní žáci zapojit do sociálního života školy.
 • ​Systematicky věnujte péči osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků a jejich vzájemným vztahům. Je to plnohodnotná součást vzdělávacích aktivit.
 • ​Při jednání s žáky a rodiči důsledně volte vstřícnou a přátelskou respektující komunikaci.
 • ​Při vzdělávání žáků s rizikem školního neúspěchu či obtíží v sociální interakci důsledně usilujte o systematickou spolupráci s rodiči, případně jinými blízkými osobami.
 • ​Volte školní akce tak, aby byly finančně, organizačně a fyzicky dostupné pro maximální počet žáků. Případně hledejte jiné způsoby, zdroje, jak umožnit i účast těch žáků, pro které tyto aktivity nejsou finančně dostupné. Hledejte sponzory, fondy, organizace, kteří jsou schopni tyto žáky finančně podpořit.
Méně důležitá
 
 • ​Absolvujte vzdělávání/trénink zaměřené například na komunikaci, prevenci stereotypního chování, rozvoj sociálních dovedností.

  úvodní vysvětlení
  kritérium