Doporučení pro snižování neúspěšnosti žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve spolupráci s pedagogy vytvořte a využívejte systém pravidelného vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků (s nastavenými termíny zjišťování a vyhodnocování výsledků, typem a zaměřením zjišťování výsledků a tendencí těchto výsledků). Sledujte a vyhodnocujte i školní docházku, jako významný předpoklad školní úspěšnosti.

Důležitá
 
  • ​Zaměřte se důsledně na pravidelnou informovanost pedagogů vedením školy o aktuální úrovni výsledků vzdělávání žáků školy jako celku (např. na pravidelných poradách, zveřejňujte na intranetu školy), na jednáních metodických komisí či předmětových týmů, na jednáních pedagogické rady a na přijímejte opatření ke zlepšování těchto výsledků na všech úrovních řízení pedagogického procesu.
  • ​Využívejte externě zpracovaných ukazatelů a nástrojů pro hodnocení výsledků vzdělávání v průběhu vzdělávání a při jeho ukončování.
  • ​Využívejte pozitivních zkušeností (sdílení zkušeností, dobré praxe a příklady inspirativní praxe) se školami stejného druhu (vzájemné porovnání výsledků vzdělávání).
  • ​Vytvořte nástroje pro zjišťování úspěšnosti a uplatnitelnosti vašich absolventů. Spolupracujte se školami vyššího stupně a se zaměstnavateli absolventů při zjišťování úspěšnosti absolventů.

úvodní vysvětlení
kritérium