Doporučení pro zlepšení prezentace výsledků vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Organizujte a realizujte soutěže, aktivně se účastněte dostupných soutěží ve škole, regionu za účelem podpory rozvoje znalostí, schopností a dovedností důležitých pro osobní naplnění každého jedince a potřebných pro úspěšné uplatnění v moderní společnosti. Do soutěží zapojujte co největší počet žáků, nejen ty, kteří mají potenciál vítězit. Podmínkou je, aby účast na soutěži byla žákova vlastní volba.

Důležitá
 
  • ​Motivujte pedagogické pracovníky k přípravě žáků na soutěže, přehlídky, projekty, projednávejte s nimi nabídku těchto aktivit, připravte jim podmínky pro zapojení žáků.
  • ​Využívejte spolupráce s rodiči a s ostatními partnery pro vytváření podmínek k zapojení žáků do soutěží, přehlídek aj. (finanční podpora, doprovod žáků).
  • Spolupracujte na rozvoji kompetencí žáků se širokou odbornou veřejností, asociacemi, výzkumnými a vědeckými institucemi.
  • Prezentujte výsledky školních a mimoškolních aktivit ve škole a na veřejnosti (např. nástěnky ve škole s aktuálními úspěchy žáků, síně slávy, besedy s úspěšnými absolventy školy, almanachy, ročenky, webové stránky, školní akademie, v regionálních i republikových médiích – tisku, rozhlasu, televizi a dalších, včetně sociálních sítí). Oceňujte i jiné aktivity a schopnosti žáků než jen znalostního typu).
Méně důležitá
  • Využívejte pozitivních zkušeností jiných škol na regionální i vyšší úrovni s touto problematikou (příklady inspirativní praxe). Sami své pozitivní příklady ostatním školám poskytujte.

úvodní vysvětlení
kritérium