Doporučení pro podporu motivace žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Klaďte důraz na podporu motivace žáků k úspěšnosti ve vzdělávání, směřujte žáky od vnější motivace k motivaci vnitřní, budujte u žáků spoluzodpovědnost za dosažené výsledky vzdělávání (motivační nástroje, motivační programy, systém vyhodnocování a odměňování). Ve spolupráci s pedagogy vytvářejte systém podporující a rozvíjející vnitřní motivaci žáků k učení. S využitím společně dohodnutých strategií a postupů cíleně rozvíjejte v rámci výuky kompetenci k učení a vyhodnocujte dosažené pokroky v této oblasti.

  • Včas reagujte na situace, kdy žáci ztrácejí motivaci a zájem o vzdělávání. Hledejte a zjišťujte příčiny ztráty zájmu o vzdělávání, hledejte možnosti k nalezení příčin a jejich odstranění.

Důležitá
 
  • Spolupracujte s odborníky v problematice motivace žáků, organizujte na toto téma vzdělávací akce nejlépe pro celý pedagogický sbor případně pro učitele konkrétního zaměření nebo specialisty. Pozvěte je k vám do školy.
  • ​Usilujte o zkvalitnění výuky např. využitím vstupní a průběžné motivace, aktivizujících metod, názornosti výuky, aplikací žákovských znalostí a vědomostí, využitím teoretických vědomostí v praxi, zdůraznění mezipředmětových vztahů.
Méně důležitá
  • Využívejte dostupných nástrojů, metod pro motivaci žáků (rozvíjejících motivaci poznávací, sociální i výkonovou).

úvodní vysvětlení
kritérium