Doporučení pro zkvalitnění využívání informací o výsledcích vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zaměřte se na průběh hodnotících jednání pedagogické rady a metodických orgánů k dosaženým výsledkům vzdělávání s cílem zamezit formalismu, klaďte důraz na analýzu příčin úspěšnosti/neúspěšnosti žáků a přijímání vhodných opatření ke zlepšení. Vyhodnocujte důvody předčasných odchodů žáků ze studia v jeho průběhu i při ukončování. Dbejte na důsledné a pravidelné vyhodnocování účinnosti již přijatých opatření. Soustřeďte se na to, co funguje, co se osvědčilo, co má potenciál být dále rozvíjeno.
  • Podporujte zapojení samotných žáků, případně jejich zákonných zástupců do prevence předčasných odchodů žáků ze studia.​
Důležitá
 
  • ​Využívejte efektivně služeb školních a školských poradenských zařízení. Hledejte, co z doporučení se osvědčuje, plní účel, vede k výsledkům. Analyzujte možné příčiny neúspěchu navržených opatření. Přijímejte opatření ke snižování školní neúspěšnosti žáků a kázeňských problémů, poskytujte podporu nadaným žákům a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • ​Intenzivně spolupracujte s rodiči žáků při poskytování informací o průběhu a výsledcích vzdělávání a zejména dosahovaném pokroku žáků. Využívejte osvědčených způsobů osobní komunikace, zkoušejte nové způsoby např. triád učitel-žák-rodič. Využívejte prostředků digitálních technologií a zavedených informačních systémů školy typu elektronické třídní knihy, školní matriky apod.
Méně důležitá
  • Předávejte si vzájemné zkušenosti s hodnocením výsledků vzdělávání žáků v rámci spolupráce škol stejného druhu a škol s navazujícím vzděláváním.

úvodní vysvětlení
kritérium