Doporučení pro zkvalitnění přístupu pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Společně vytvořte, naplňujte a vyhodnocujte etický kodex. Buďte vzorem žákům svým vystupováním, chováním a jednáním.

Důležitá
 
  • ​Iniciujte a podporujte zapojení žáků do společensky prospěšných akcí přesahující rámec školy, dobročinných a dobrovolnických akcí, soutěží.
  • ​Organizujte pro žáky akce k celospolečenským aktuálním tématům např. workshopy, přednášky, besedy s lidmi mimo školství.
  • ​Vytvářejte společně se žáky sdílená pravidla demokratické školy, prosazujte jejich dodržování a společně se žáky vyhodnocujte jejich účinnost.
Méně důležitá
  • Zapojujte pedagogy do projektů rozvíjejících jejich kompetence v oblasti výchovy k demokracii.
  • Využívejte vzdělávací akce pro celé pedagogické sbory zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a demokratických principů.

úvodní vysvětlení
kritérium