Doporučení pro zkvalitnění spolupráce a vzájemné podpory pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Oceňujte a podporujte aktivity, kde dochází k vzájemné spolupráci pedagogů. Dávejte jasně najevo, že práce pedagoga je práce v týmu.

  • Účinně využívejte moderní digitální technologie, postupy, software pro vzájemné sdílení zkušeností, dokumentů i materiálů.

Důležitá
 
  • ​Podporujte kooperaci uvnitř pedagogického sboru v rámci pedagogických procesů (úpravy ŠVP, autoevaluace školy, podpora vzájemných hospitací). Jasně preferujte spolupráci před soutěžením.
  • ​Povzbuzujte pedagogy k vytváření a realizaci výukových projektů, na kterých aktivně spolupracuje více pedagogů (propojující více předmětů, několik tříd, různé ročníky, celoškolní apod.).
  • ​Podle podmínek školy podpořte řešení problémů otevřeně a bez zbytečného odkladu. Využívejte provádění pravidelného monitoringu a vyhodnocování pokroku v dosažené kvalitě výuky, vzájemné sdílení informací a týmové řešení identifikovaných problémů.
Méně důležitá
  • Využívejte potenciálu vzdělávacích akcí pro celé pedagogické sbory zejména, jsou-li zaměřené na rozvoj sociálních dovedností. Podporujte setkávání všech zaměstnanců školy.
  • Sdílení informací s kolegy, kteří se zúčastnili konferencí, workshopů, školení či seminářů zaveďte jako normu, vytvářejte k tomu příležitosti.

úvodní vysvětlení
kritérium