Doporučení pro zajištění respektujícího přístupu k žákům

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte dostatečný prostor pro iniciativu žáků a podporujte jejich sounáležitost se školou. Poskytněte jim příležitost přijmout odpovědnost. Nedělejte za ně nic, co mohou udělat sami (např. činnost žákovské samosprávy typu školních a třídních parlamentů, projektová výuky různých typů, ročníkové a závěrečné práce, školní časopisy, školní TV apod.).

Důležitá
 
  • ​Inspirujte a podporujte pořádání školních akcí, v jejichž rámci dochází k vzájemnému poznávání a intenzivní neformální komunikaci žáků a pedagogů v situacích mimo vyučování, ale také sebepoznání pedagogů (exkurze, besedy, přednášky, sportovní turnaje, společné akce školní i mimoškolní).
  • ​Vytvářejte podmínky pro formální a neformální setkávání a komunikaci vedení školy a žáků např. prostřednictvím žákovských samosprávních orgánů (žákovského parlamentu).

úvodní vysvětlení
kritérium