Doporučení pro využívání odbornosti

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější
 
  • Oceňujte při každé vhodné příležitosti, hospitační činnosti, kontrolní činnosti, pedagogickém vedení projevy profesionality jednotlivých pedagogů. Dávejte jasně najevo, že profesionalita v činnosti pedagogů je pro vás významná hodnota. Jasně se vymezujte vůči neprofesionálnímu jednání.
Důležitá
  • Podporujte a rozvíjejte spolupráci pedagogů v rámci předmětových komisí či metodických sdružení.
  • Vytvářejte podmínky pro odbornou komunikaci mezi pedagogy školy, sdílení zkušeností z výuky, diskuse o výukových metodách, organizačních formách výuky a hodnocení dosažených výsledků vzdělávání.
  • Podporujte cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků, kterým zvyšují svoji odbornost a profesionalitu.
Méně důležitá
 
  • Zprostředkovávejte pedagogům zpětnou vazbu od žáků, rodičů i sociálních partnerů a vytvářejte podmínky pro její poskytování.

úvodní vysvětlení
kritérium