Doporučení pro zajištění souladu řízení s právními předpisy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Včas reagujte na změny právních předpisů a pravidelně aktualizujte interní předpisy při jejich změně. Využijte vhodné SW aplikace pro sledování změn.

  • Prokazatelně a promyšleně s nimi seznamujte zaměstnance, žáky i jejich rodiče.
Důležitá
 
  • ​Využívejte všechny dostupné formy dalšího vzdělávání v oblasti právních předpisů včetně samostudia, prezenčních i distančních vzdělávacích akcí.

úvodní vysvětlení
kritérium