6.2

Doporučené znalosti:

 • má přehled o spektru individuálních potřeb žáků
 • zná strategie práce s žáky s potřebou podpůrných opatření, včetně jejich výhod a nevýhod z pohledu dané školy
 • zná vhodné způsoby hodnocení výsledků žáků s potřebou podpůrných opatření, zejména žáků se SVP
 • zná vhodné vzdělávací strategie pro dosahování maximálního učebního pokroku žáků se SVP
 • má základní znalosti o diagnostice SVP
 • zná odborná pracoviště, se kterými může škola spolupracovat v případě specifických individuálních potřeb žáků
 • má základní přehled o odbornících, které škola může přizvat k procesu hodnocení žáků s potřebou podpůrných opatření

Doporučené dovednosti:

 • zajišťuje systematickou identifikaci individuálních potřeb žáků
 • zajišťuje realizaci efektivní strategie práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 • zajišťuje efektivní podporu žákům se SVP
 • vyhodnocuje účinnost realizované strategie práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 • vyhodnocuje účinnost specifické podpory žákům školy
 • zajišťuje využívání vhodných vzdělávacích strategií, aby žáci se SVP dosahovali svého maximálního učebního pokroku
 • respektuje odlišnosti v nárocích na výsledky žáků se SVP, objektivně posuzuje míru shody dosahovaných výsledků s očekávanými výsledky
 • zajišťuje sledování vzdělávacích výsledků žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků se SVP
 • zajišťuje spolupráci s odbornými pracovišti v případě specifických individuálních vzdělávacích potřeb žáků
 • podporuje a vytváří podmínky pro spolupráci s odborníky a vzájemné sdílení
 • podporuje zvyšování odbornosti pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • považuje diagnostiku z ŠPZ za klíčově důležitou pro vzdělávání žáků se SVP
 • je přesvědčen o spoluzodpovědnosti školy za rozvoj vzdělávacích možností žáka
 • je přesvědčen o důležitosti systematicky motivovat pedagogy k pozitivním očekáváním i u žáků, kteří dosahují slabých výsledků