1.1

Doporučené znalosti:

 • zná trendy ve vzdělávání relevantní k dané škole a umí posoudit jejich uplatnitelnost
 • ovládá pravidla tvorby a inovace koncepčních dokumentů rozvoje školy, je schopen zformulovat a obhájit koncepci rozvoje školy
 • zná principy a postupy řízení kvality a plánování včetně SWOT analýzy
 • zná v přiměřeném rozsahu strategické a koncepční dokumenty zřizovatele a vzdělávací politiky státu a rozumí jejich účelu, cílům a vztahům
 • zná a je schopen používat komunikační a vyjednávací techniky (např. základy konstruktivní asertivní komunikace)

Doporučené dovednosti:

 • uplatňuje strategický a koncepční přístup v dlouhodobém i krátkodobém horizontu
 • zajišťuje tvorbu a inovace koncepce a strategie rozvoje školy, využívá vhodných podkladů včetně SWOT analýzy
 • uvážlivě a strategicky zohledňuje moderní pedagogické trendy ve výuce
 • získává zpětnou vazbu od relevantních partnerů školy (například zřizovatel, školy, na nichž žáci pokračují ve vzdělávání, zaměstnavatelé, sportovní oddíly apod.) a efektivně ji poskytuje
 • řídí školu v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty státu, zřizovatele, kraje apod.
 • zajišťuje identifikaci pedagogů, rodičů, příp. zřizovatele s koncepcí a strategií školy

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • vnímá kvalitu vzdělávání jako jednu z hlavních priorit školy
 • preferuje vyvážený přístup při posilování osvědčených postupů a hledání příležitostí
  ke zlepšování