Doporučení pro podporu zapojení žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Využívejte příležitostí pro zapojení žáků do tvorby společných pravidel, dbejte na jejich smysluplné dodržování. Vyjadřujte vzájemný respekt.

Důležitá
 
  • ​Využívejte k diskusi se žáky třídnické hodiny, zasedání žákovských samospráv (školní parlament), jednání školské rady, či jiných orgánů, které má škola vytvořeny.
  • ​Poskytujte žákům ve výuce i mimo ni často možnosti k sebevyjádření, sebehodnocení i hodnocení druhých (komunitní kruhy, využívání zpětné vazby, vytváření a posilování prosociálního jednání, dostatek porozumění a tolerance, empatické odezvy…).

úvodní vysvětlení
kritérium