Doporučení pro podporu pozitivního klimatu školy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Stanovte priority v oblasti rozvoje pozitivního klimatu školy a těm se systematicky a dlouhodobě věnujte (proměny školního klimatu jsou velmi dlouhodobé procesy).

Důležitá
 
  • ​Vytvářejte podmínky pro rozvoj respektující a efektivní komunikace s rodiči, žáky i v rámci pedagogického sboru.
  • ​Usilujte o nastolení důvěry mezi všemi účastníky vzdělávání, podporujte spolupráci na všech úrovních a pečujte o bezpečí, které je základní podmínkou učení.
  • Prezentujte svoji školu všemi dostupnými prostředky a dávejte najevo, že oceňujete výukovou práci učitelů, učební nasazení a výsledky žáků i péči a zájem rodičů. Společně oslavujte úspěchy. Zaveďte do života školy smysluplné rituály vedoucí k pozitivní motivaci.
Méně důležitá
  • Podporujte úpravy vnitřních prostor i okolí školy tak, aby přispívaly k pozitivnímu klimatu školy (3E – etika, etiketa, estetika).

úvodní vysvětlení
kritérium