Doporučení pro spolupráci s partnery

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Navazujte partnerství s dalšími školami (našimi i zahraničními), diskutujte s nimi vývojové trendy, příklady inspirativní praxe, plánujte a realizujte společné projekty.

  • Rozvíjejte spolupráci se školami zajišťujícími terciální vzdělávání, výzkumnými a vývojovými institucemi, informačními a poradenskými středisky při úřadech práce.
  • Udržujte dobré vztahy a vzájemnou informovanost se základními a středními školami v obci, regionu i mimo region, se zřizovatelem i širokou odbornou veřejností – asociacemi, sociálními partnery.
Důležitá
 
  • ​Zmapujte příležitosti spolupráce s dalšími partnery, následně je aktivně rozvíjejte a vyhodnocujte jejich přínos pro kvalitu vzdělávání.
Méně důležitá
  • Využívejte příklady inspirativní praxe jiných škol.

úvodní vysvětlení
kritérium