Doporučení pro podporu psychohygieny a zdravého životního stylu

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte a využívejte vhodné podmínky pro psychohygienu žáků i pedagogů a pro zdravý životní styl (např. parkování pro kola, den bez aut, relaxační zóny).
  • Organizujte výuku tak, aby byl podporován zdravý životní styl a zajištěna psychohygiena žáků i vyučujících (např. vhodným rozvrhem hodin, nabídkou volitelných nebo nepovinných předmětů).

Důležitá

  • Podporujte zařazování témat zdravého životního stylu do výuky (např. vliv fyzické a psychické kondice na interpretační výkon).
  • Dbejte na zdravý životní styl při výběru potravin a nápojů v zařízeních umístěných ve škole.
Méně důležitá
  • Věnujte se zařazení tématu oblasti zdravého životního stylu, psychohygieny, bezpečnosti včetně bezpečného používání internetu a sociálních sítí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky do života školy.

úvodní vysvětlení
kritérium