Doporučení pro aktualizaci koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Strategické dokumenty pravidelně aktualizujte. Ve vhodných periodách vyhodnocujte naplňování koncepce a strategie, dosahování stanovených cílů, přijímejte efektivní opatření a plánujte cíle a aktivity pro další období.
  • Pro strategické i akční plánování využívejte výsledky vlastního hodnocení školy, výsledky hodnocení ČŠI a dalších kontrol. Hledejte, v čem je soulad, kde jsou rozdíly, využijte i různost pohledů a nástrojů.
 

Důležitá

  • Zajistěte ve škole přiměřenou míru stability dobře uváženou frekvencí a rychlostí plánovaných změn. Vycházejte z aktuální situace a podmínek. Mějte na mysli udržitelnost dosažených změn a inovací.
  • Nezapomínejte na personální změny, které nastaly v pedagogickém sboru. Při aktualizaci vysvětlujte předcházející postoje a zároveň využívejte nové pohledy.
  • Při plánování a řízení změn v dlouhodobé i střednědobé strategii vždy pohlížejte na školu jako na součást většího celku, obce, města, regionu. 
  • Při aktualizacích v rámci procesu strategického plánování se vždy opírejte o data, fakta a ověřené informace z vlastních zdrojů. Využívejte i další informační zdroje pro sledování trendů ve vzdělávání, vývoje vzdělávací politiky, socioekonomických změn v regionu školy, demografická data a plány územního rozvoje regionu.

úvodní vysvětlení
kritérium