Doporučení pro zvýšení uplatnění vzdělání v moderní společnosti

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte podmínky a podporujte efektivní využívání digitálních technologií ve výuce a v rámci přípravy na výuku, společné komunikace učitele s žákem a mezi žáky navzájem i s rodiči žáků.

  • Zajistěte systém pro správu informací a obecně digitálního obsahu sloužícího žákům, učitelům a rodičům pro výuku a vzájemnou komunikace. Buďte připraveni pro situace, kdy je pro žáky (jednotlivce, třídy i školu) nebo učitele nutné zajistit výuku na dálku.

  • Podpořte rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a jejich schopnost je využívat při výuce jejich předmětů. Využijte pro to ověřené nástroje typu Profil Učitel 21 nebo DigCompEdu.

Důležitá
 
  • ​Podporujte organizování tematických dnů školy (integrovaná tematická výuka, průřezová témata napříč předměty a ročníky).
  • ​Podporujte a oceňujte přípravu a realizaci výukových projektů různého zaměření a délky (žákovské, ročníkové celoškolní, zapojení žáků do celostátních i mezinárodních projektů).
Méně důležitá
  • Podporujte účelné výukové aktivity mimo třídu.
  • Efektivně využívejte názorných učebních pomůcek ve výuce (především reálné objekty živé i neživé přírody, skutečné funkční nástroje, nářadí a materiály případně modely, obrazy, mapy, využití digitálních technologií pro vizualizaci apod.).
  • Veďte žáky ke smysluplnému využívání jejich vlastních digitálních zařízení.

úvodní vysvětlení
kritérium