2.3

Doporučené znalosti:

 • má základní přehled o aktuálních trendech v pedagogice, v didaktice apod.
 • zná charakteristiky kvalitní pedagogické práce a možné způsoby jejich sledování
 • zná různé způsoby poskytování zpětné vazby učitelům a podporuje rozvoj pedagogických schopností učitelů
 • zná způsoby, jak promítnout zjištění o kvalitě výuky a způsob jejich využití při plánování výuky a vzdělávání
 • zná všechny oblasti rozvoje pedagogů, včetně specifik a potřeb začínajících pedagogů a nově nastupujících pedagogů
 • zná různé metody profesního rozvoje a podmínky nutné pro zajištění tohoto rozvoje (např. osobní plán pedagogického rozvoje)

Doporučené dovednosti:

 • systematicky a v dostatečném rozsahu hodnotí kvalitu práce pedagogů a zjištění promítá do plánů vzdělávání i rozvoje pedagogů
 • vytváří podmínky a uplatňuje vhodné motivační techniky pro rozvoj sebehodnocení i vzájemného poskytování zpětné vazby pedagogů
 • aktivně podněcuje profesní rozvoj pedagogů (včetně rozšiřování znalostí pedagogů o nových trendech v pedagogice, v didaktice apod.)
 • efektivně plánuje a vyhodnocuje rozvoj pedagogů (např. pomocí plánu profesního rozvoje školy, osobních plánů pedagogického rozvoje a adaptačního programu)
 • zajišťuje, aby součástí rozvoje pedagogů bylo prohlubování i zvyšování kvalifikovanosti
 • identifikuje potřeby pedagogů (i začínajících a nově nastupujících) a vytváří podmínky pro jejich adaptaci a rozvoj

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je si vědom významu hodnocení pedagogů pro jejich další rozvoj
 • respektuje různé osobnostní typy pedagogů a jejich specifické potřeby podpory
 • je empatický, zejména k začínajícím a nově nastupujícím pedagogům
 • je si vědom důležitosti trvalého prohlubování a zvyšování odborné kvalifikace pedagogů se zvláštním zřetelem na začínající a nově nastupující pedagogy