2.2

Doporučené znalosti:

 • zná techniky ovlivňování školního klimatu (např. spokojenost učitelů a žáků, pocit sounáležitosti apod.) a nástroje jeho evaluace
 • zná různé metody spolupráce pedagogů, a to i pedagogů a rodičů, podmínky nutné (vhodné) pro efektivní spolupráci a formy podpory takové spolupráce
 • zná základy procesu učení žáků a vliv školního klimatu i dalších podmínek na dosahované výsledky žáků

Doporučené dovednosti:

 • efektivně uplatňuje evaluační nástroje pro sledování a vyhodnocování školního klimatu včetně spokojenosti obav učitelů i žáků
 • přijímá vhodná opatření pro zlepšování školního klimatu a kultury školy
 • podporuje, příp. moderuje spolupráci mezi pedagogy, do které se vhodně zapojuje, vhodně vytváří, rozvíjí a řídí pracovní skupiny
 • vyhodnocuje a soustavně zkvalitňuje podmínky pro spolupráci jak pedagogů, tak pedagogů a rodičů
 • motivuje pedagogy i žáky ke ztotožnění se se školou, vytváří podmínky pro jejich aktivní zapojení do rozvoje školy

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je přesvědčen o zásadním významu pozitivního školního klimatu pro efektivní vzdělávání, včetně zvyšování spokojenosti a minimalizace obav u učitelů i žáků 
 • uvědomuje si souvislost mezi vytvářením a zlepšováním podmínek a snahou o zlepšování vzdělávacích výsledků
 • je přesvědčen o výhodnosti strategie „win win“
 • je přesvědčen o důležitosti spolupráce mezi pedagogy i mezi pedagogy a rodiči pro zkvalitnění vzdělávacích výsledků žáků
 • je si vědom významu zvyšování pocitu sounáležitosti žáků i pedagogů se školou