1.2

Doporučené znalosti:

  • zná principy efektivní tvorby, inovací i využívání školního vzdělávacího programu (dále jen „ŠVP“) pro plánování a hodnocení vzdělávání
  • zná strategie získávání pedagogů (příp. rodičů) pro efektivní využívání ŠVP v jejich práci
  • orientuje se v kurikulárních dokumentech (rámcový vzdělávací program – dále jen „RVP“) a ostatních právních dokumentech souvisejících se ŠVP a jejich změnách

Doporučené dovednosti:

  • využívá efektivně ŠVP pro řízení a organizaci vzdělávání
  • systematicky vyhodnocuje míru a efektivitu využívání i naplňování ŠVP
  • zajišťuje využití relevantních podnětů pro inovaci (případně tvorbu) ŠVP (včetně vyhodnocování aktuálnosti ŠVP) za účasti všech pedagogů školy a zájemců z řad rodičů
  • uplatňuje účinně strategie získávání rodičů pro ztotožnění se směřováním školy formulovaném v ŠVP

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

  • vnímá přínosnost RVP a ŠVP pro vzdělávání žáků a rozvoj školy
  • projevuje přesvědčení o přínosu spolupráce všech aktérů zainteresovaných na vzdělávání v rámci školy i vně školy