Podpora aktivního zapojení žáků do projektů a soutěží

Žáci z této plně organizované základní školy v menší obci stabilně dosahují výborných výsledků v celé řadě přehlídek a soutěží různého druhu. Základem pro tyto úspěchy je dříve formulovaná koncepce školy, která se v řadě bodů zaměřuje na všestranný rozvoj všech žáků. Učitelé jsou s touto koncepcí ztotožněni a nabízejí žákům řadu aktivit i nad rámec svých běžných pracovních povinností. Žáci to oceňují a zapojují se ve vysoké míře. Aktivitu učitelů a z ní vyplývající aktivitu žáků oceňuje i vedení školy při prezentaci úspěchů žáků na veřejnosti.

Příklad inspirativní praxe zachycuje spektrum aktivit, do kterých se žáci zapojují, a nabízí kvantitativní indikátory pro systematické sledování tohoto zapojování.

Kritérium 5.3 Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a projevují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty.

V tomto příkladu se zaměřujeme na druhou část popisu kritéria: „Škole se dlouhodobě daří aktivně zapojovat co nejvyšší počet žáků do přehlídek, projektových činností a soutěží s ohledem na jejich individuální předpoklady, dosahované výsledky pravidelně vyhodnocuje a oceňuje.“ Navrženy jsou kvantitativní indikátory systematického sledování a vyhodnocování daného kritéria.

Školní roky 2019/2020 a 2020/2021 byly poznamenány pandemií covidu-19, což se promítlo i do rušení či modifikací různých projektů, soutěží, předmětových olympiád. Nicméně z výročních zpráv za roky předešlé je patrné, že se žáci školy zapojovali do uvedených aktivit ve velké míře a dosahovali v nich mimořádných úspěchů. Z výročních zpráv je též patrné, že škola těmto informacím přisuzuje velký význam, je pro ni důležité je prezentovat a využívat i různé příležitosti pro veřejné oceňování nejúspěšnějších žáků (přijetí čtyř žáků za literární a fotografickou soutěž na Ministerstvu zahraničních věcí, ocenění dvou žákyň za výtvarnou soutěž v Arcibiskupském paláci v Praze, přijetí nejúspěšnějších žáků školy u starosty Chýnova). Pro ilustraci je v příloze č. 1 uvedena výroční zpráva ze školního roku 2014/2015, ze které jsou vytaženy uvedené příklady v závorce v předchozí větě. V roce 2015 dosažený stav a v zásadě obdobný i roky následující je výsledkem dlouhodobé koncepce školy. Na tomto místě jsou vybrány jen nejvíce relevantní body pro popisovaný inspirativní příklad z „trvalých záměrů koncepce školy“:

 • Udržet vysokou odbornou úroveň pedagogického sboru:
  • Stále umožňovat další vzdělávání pracovníků a jejich profesní růst.
  • Dávat pracovníkům prostor k seberealizaci.
 • Motivovat stávající pracovníky nejen finančně, ale hlavně prezentací jejich zásluh na veřejnosti.
 • Pečovat o talenty i o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Nabízet vysokou škálu zájmových útvarů a tím získávat žáky i z jiných oblastí (nejen ze spádových obcí).
 • Vysokou nabídkou zájmových útvarů předcházet sociálněpatologickým jevům společnosti.
 • Prohlubovat týmovou práci.
 • Pracovat v předmětových komisích.
 • Být bezpečným místem pro všechny.
 • Být místem i pro další aktivity po skončení výuky (zájmové útvary).
 • Využívat nové a netradiční metody práce a tím rozvíjet logické myšlení a samostatnost žáků.
 • Do používání těchto metod zasvětit celý pedagogický sbor.
 • Pracovníky vysílat na vhodná školení.
 • Využívat vzájemné hospitace.

Navíc je ve výroční zprávě za školní rok 2014/2015 (příloha č. 1) uvedeno následující zhodnocení:

„Velmi kvalitní byla péče o talentované žáky. Učitelé s nimi pracovali individuálně a zejména přípravě na olympiády a soutěže věnovali v době mimo vyučování hodně času. Tato práce se jako každoročně zhodnotila v kvalitních výsledcích i ve vyšších kolech soutěží, ….“

V nabídce školy bylo 26 zájmových útvarů pod vedením vychovatelek školní družiny a školního klubu, učitelů základní školy a externích pracovníků z řad rodičů a občanů města Chýnov. Práce v zájmových útvarech pomáhá rozvíjet talent žáků a předcházet negativním jevům společnosti, jako jsou užívání návykových látek, šikana apod.“

Pestrou nabídku zájmových útvarů nabízí ZŠ Chýnov i v současné době (viz příloha č. 3).

Škola je dlouhodobě aktivní v zapojování do různých projektů národních i nadnárodních. Učitelé jsou sami aktivní při návrzích a realizaci celé řady akcí podporujících zapojování nejen velkého množství žáků, ale i jejich rodičů. ZŠ Chýnov je přidruženou školou UNESCO, z čehož vyplývá realizace každoroční akce Týden UNESCO. Uvedené aktivity školy jsou patrné již z výroční zprávy z roku 2014/2015 (v příloze č. 1), ale i z posledních dostupných výročních zpráv a také z aktuálních informací na webových stránkách školy.

Dosud jsou informace uvedené ve výročních zprávách školy pojímány v následující struktuře:

 • Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči (výčet akcí s názvem a jakých ročníků se akce týká).
 • Soutěže a olympiády (výčet s počtem zapojených žáků od okresního kola výše s výčtem dosažených úspěchů).
 • Sportovní akce (výčet akcí s názvem a jakých ročníků se akce týká, umístění v soutěži).
Z takto uváděných informací vyplývá, že se škole skutečně daří dlouhodobě dosahovat mimořádné úrovně v kritériu 5.3, ale chybí strukturovanější informace o tom, jak širokého spektra žáků se aktivní zapojení týká a v jakých oblastech. Níže budou navrženy vhodné indikátory pro toto sledování. Nejprve ale musí být nabídka aktivit strukturována. Pro další sledování a vyhodnocování je navrženo následující třídění projektů a soutěží. Třídění vychází z dosud realizovaných aktivit.
 
 1. Projekty občanské angažovanosti:
 • humanitární hnutí Stonožka;
 • další projekty humanitární pomoci;
 • školní časopis.
Tyto jsou pokládány za důležité, jsou hodnotné a dávají příležitost zapojení zase jinému typu žáků. Nezahrnujeme sem projekty typu exkurze apod., kde je role žáků více pasivní.
 
 1. Soutěže přírodovědné a matematicko-logické:
 • Poznej a chraň (přírodovědná soutěž);
 • Pythagoriáda;
 • Matematická olympiáda;
 • Biologická olympiáda;
 • Chemická olympiáda;
 • Logická olympiáda.
 1. Soutěže humanitního zaměření:
 • Dějepisná olympiáda;
 • Olympiáda v českém jazyce;
 • olympiáda v NJ (Soutěž v jazyce německém);
 • olympiáda v AJ (Soutěž v jazyce anglickém).
 1. Umělecké soutěže:
 • recitace;
 • zpěv;
 • moderní tance;
 • umělecké tance.
 1. Sportovní soutěže individuální:
 • přespolní běhy;
 • atletika;
 • plavání;
 • sportovní gymnastika.
 1. Sportovní soutěže kolektivní:
 • basketbal;
 • florbal;
 • vybíjená;
 • fotbal.

Vybraní žáci byli dotázáni, proč se soutěží a olympiád účastní. Konkrétně se měli vyjádřit k následujícím otázkám:

 • Proč se účastníš?
 • Co od účasti očekáváš?
 • Pomůže ti to v dalším studiu?
 • Jakou roli v tom hraje učitel?

Úplný výčet odpovědí je uveden v příloze č. 2. Na tomto místě jsou vybrány citáty vztahující se ke klíčové roli učitele:

Žák 1: „Jistou roli na mé účasti měli i moji kantoři, kteří mi ukázali, že právě jejich předmět je ten, kterému má cenu věnovat čas i mimo školu.“

Žák 2: „Paní učitelka mě na to připravuje od samého začátku, díky ní se mi povedlo několikrát uspět. Ochotně se mi ve svém volném čase věnuje a zajišťuje mi potřebné materiály na přípravu, vždy mi dobře poradí a stojí při mně.“

Žák 3: „Nemalou měrou k tomu přispěl taky velice příjemný přístup mých učitelů.“

Žák 4: „Pokud se otázka zaměřuje na to, jakou roli v tom hrála paní učitelka, tak musím říct, že opravdu velkou. Představa, že by mě na soutěž připravoval někdo jiný, mi připadá nereálná, a myslím, že bych se za těchto okolností na olympiádu ani nepřihlásila.“

Žák 5: „Když se se mnou nějaký učitel připravoval na olympiádu, tak už jenom to, že do toho vkládá čas, mě u toho ve většině případů udrželo. Když jsem na to byl sám, měl jsem větší volnost to nedělat.“

Rovněž dva učitelé byli požádáni o komentáře k účasti žáků v soutěžích.

Učitel 1: „Žáci, kteří se na olympiádu hlásí, mají většinou hlubší zájem o předmět i ve volném čase, neberou předmět jen jako součást školní povinnosti. Věnují se mu i ve volném čase – filmy, knihy, cestování, nemalá je i podpora ze strany rodiny. Jinak by neměli šanci uspět, protože na olympiádě nejde jen o školní znalosti. Žáky každá účast posune dál, sbírají zkušenosti a dostane se jim srovnání s ostatními, kteří se o obor zajímají. Jsem určitě toho názoru, že olympiády mají pro žáky velký smysl.“

Učitel 2: „Pro mě je to práce, která mě baví. Jsem velmi ráda za úspěchy dětí. Patří to ke vzdělávání a měli bychom nadšené děti podporovat!“

V této kapitole je uveden návrh indikátorů umožňujících sledovat kvalitu školy v kritériu 5.3. Vyšší vypovídací hodnotu budou mít výsledky vykazované v delší časové řadě. Případně je možné tyto indikátory sledovat i zvlášť za 1. a 2. stupeň. Pokud by si škola chtěla porovnávat výsledky s jinými spřátelenými školami při dodržení jednotné metodiky tvorby indikátorů, bylo by třeba hodnoty v absolutních počtech žáků převést na hodnoty relativní, vztažené k celkovému počtu žáků školy či daného stupně vzdělávání.

Okruh indikátorů A: Počty akcí

Indikátor A1: Počty projektů občanské angažovanosti, kterých se žáci aktivně účastnili.
Indikátor A2: Počty soutěží přírodovědných a matematicko-logických, kterých se žáci účastnili.
Indikátor A3: Počty soutěží humanitního zaměření, kterých se žáci účastnili.
Indikátor A4: Počty uměleckých soutěží, kterých se žáci účastnili.
Indikátor A5: Počty individuálních sportovních soutěží, kterých se žáci účastnili.
Indikátor A6: Počty kolektivních sportovních soutěží, kterých se žáci účastnili.

Tabulka č. 1      Návrh tabulky ke sledování. Okruh indikátorů A: Počty akcí

  2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
A1        
A2        
A3        
A4        
A5        
A6        
 

Okruh indikátorů B: Počty zapojených žáků

U těchto indikátorů je důležité, aby v každém indikátoru byl každý žák započítán právě jednou, tedy pokud se např. v indikátoru B2 nachází žák, který se účastnil matematické i biologické olympiády, aby byl započten jako jeden žák. To samozřejmě nebrání tomu, aby byly sledovány počty zapojených žáků samostatně v jednotlivých aktivitách.

Indikátor B1: Počty žáků zapojených do projektů občanské angažovanosti.
Indikátor B2: Počty žáků zapojených do soutěží přírodovědných a matematicko-logických.
Indikátor B3: Počty žáků zapojených do soutěží humanitního zaměření.
Indikátor B4: Počty žáků zapojených do uměleckých soutěží.
Indikátor B5: Počty žáků zapojených do individuálních sportovních soutěží.
Indikátor B6: Počty žáků zapojených do kolektivních sportovních soutěží.

Tabulka č. 2    Návrh tabulky ke sledování. Okruh indikátorů B: Počty zapojených žáků
  2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
B1        
B2        
B3        
B4        
B5        
B6        

Okruh indikátorů C: Počty úspěšných žáků

Indikátor C2: Počty žáků, kteří se v přírodovědných a matematicko-logických soutěžích umístili do 10. místa v okresním kole.
Indikátor C3: Počty žáků, kteří se v soutěžích humanitního zaměření umístili do 10. místa v okresním kole.

Tabulka č. 3      Návrh tabulky ke sledování. Okruh indikátorů C: Počty úspěšných žáků
  2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
C2        
C3        

Indikátor D: Počty žáků veřejně oceněných

Zde lze popsat i příležitosti, při kterých byli žáci oceněni, bez ohledu na typ soutěže či projektu. V tomto případě by mohly být uveřejněny i fotografie ze zmiňované akce.

U indikátoru D by bylo vhodné uvádět nejen počty veřejně oceněných žáků, ale i příležitosti, v rámci kterých se to odehrálo, s upřesněním, za co bylo ocenění uděleno.

Z hlediska GDPR je stanovisko MŠMT k této záležitosti následující:

„V propagačních materiálech školy, ve výroční zprávě či ročence školy, na školním webu či na nástěnkách ve škole apod. lze s obecným souhlasem žáků nebo zákonných zástupců žáků uveřejňovat výhradně textové či obrazové informace o jejich úspěších (např. u soutěží umístění na předních místech) s uvedením pouze jména (případně ročníku či třídy). Žák nebo zákonný zástupce má právo požadovat bezodkladné zablokování či odstranění informace či fotografie či záznamu týkající se jeho osoby, který zveřejňovat nechce. Platí to i o fotografiích či záznamech žáka bez uvedení jména v rámci obecné dokumentace školních akcí a úspěchů.“ (cit. z webu MŠMT).

Přístup vedení školy i jednotlivých učitelů k podpoře talentovaných žáků je zřejmý a úspěšní žáci jej i velmi oceňují. Přesto má ředitelka na vliv školy střídmý názor: „Značnou roli v úspěšnosti žáků na olympiádách hraje rodina. V naší škole je to potom nadšení několika učitelů, kteří dokážou navázat na aktivity rodin, větší zájem žáků o určitý obor a rozvinout větší míru znalostí u těchto ‚několika žáků‘. To jsou potom ty úspěchy na olympiádách.“

Vedení školy i učitelé dbají na to, aby nabídka aktivit byla různorodá, aby se nejednalo jen o aktivity soutěžního typu a z oblastí školně naukových či sportovních. Tento přístup je nepochybně velkou příležitostí pro všechny žáky školy. Na druhou stranu nevíme, jak tato nabídka skutečně dopadá na všechny žáky školy. Z dostupných informací ve výročních zprávách víme, že zapojených žáků je hodně a jsou úspěšní. Ale co ti ostatní žáci, o kterých se z veřejně dostupných informací nedozvíme? Jak prožívají vyzdvihované úspěchy svých spolužáků žáci, kteří těchto úspěchů nedosahují? Jsou tito žáci aktivní v jiné oceňované oblasti? Nově navržené indikátory by mohly odpovědi na některé tyto otázky alespoň naznačit a jistě i nasměřovat pozornost učitelů k nim.

Prezentovaný aktivní přístup školy přirozeně nabízí i další otázky a s nimi spojená možná rizika. Nejsou nejaktivnější žáci školy nabízenými aktivitami přetíženi? A nejsou přetíženi a v ohrožení vyhoření i nejaktivnější učitelé? Dle výpovědí některých z nich se zdá, že nikoli, neboť čerpají z pozitivní odezvy svého přístupu v úspěších žáků.

Ačkoliv mají předmětové olympiády u nás velkou tradici, v současnosti je jejich pořádání roztříštěno mezi různé nositele, chybí (nebo přinejmenším není dostupná pro běžné uživatele) jednotná evidence účastníků a úspěchů, která by umožnila identifikovat úspěšné školy nebo alespoň stanovit, co je dobrým standardem. Školy (nebo inspekční orgány) tak de facto nemohou objektivně porovnávat své výsledky navzájem. Toto omezení se týká nedostatečnosti indikátorů o vzdělávacím systému, ze kterého ale též vyplývají omezenější možnosti jednotlivých škol rozumět svým výsledkům v porovnání s ostatními školami v ČR.

Základní škola Chýnov (dále ZŠ Chýnov) je plně organizovaná základní škola se dvěma třídami v každém ročníku. Nachází se asi deset kilometrů východně od jihočeského Tábora v obci Chýnov, známé mj. zdejšími jeskyněmi. I když je z hlediska svého statutu Chýnov městem, s necelými 2,5 tisíci obyvateli leží spíše na pomezí mezi sídlem městského a venkovského charakteru. Navíc do školy chodí více než stovka žáků, kteří mají bydliště v řadě okolních menších obcí, jako jsou Dolní Hořice, Radenín, Nová Ves u Chýnova, Turovec, Pohánec, Křeč aj. Pro venkovské prostředí je charakteristické, že tam je nabídka různých kulturních a vzdělávacích služeb hůře dostupná než ve městě. Proto se jeví významné, že škola usiluje o zapojení žáků do široké škály aktivit formou zájmových útvarů ve školní družině a klubu, ale také projektů a soutěží.

Škola sídlí v historické budově postavené již na konci 19. století, kdy byla zřízena v obci chlapecká měšťanka. Tím je vyjádřena kontinuita místních tradic (Chýnov patří k nejstarším obcím v Čechách, jejichž existence je doložena písemně), na druhou stranu poskytuje vzdělání orientované na moderní prostředky a dovednosti, které žáci získávají díky pravidelnému využívání počítačů, internetu a multimediálních technologií při výuce, interaktivních tabulí a interaktivních učebnic aj. Škola se nezaměřuje jen na žáky nadané nebo s vyprofilovaným zájmem (což je více popsáno dále), ale věnuje pozornost i práci se žáky s poruchami učení a chování, logopedické prevenci a nápravě aj. Podpoře úspěšného přechodu z mateřské do základní školy slouží projekt „Školákem nanečisto“.

Spojení s obcí a místní komunitou podporuje školská rada, od roku 1997 pracuje ve škole žákovská rada, žáci připravují vysílání pro Chýnov TV atd. Současně žáci mají možnost poznávat i odlišné kultury a země, a to díky výměnným pobytům se školou v partnerské obci Oberthal ve Švýcarsku a také prostřednictvím členství v české síti přidružených škol UNESCO.

Jak bylo ukázáno výše, škole se skutečně „dlouhodobě daří aktivně zapojovat co nejvyšší počet žáků do přehlídek, projektových činností a soutěží s ohledem na jejich individuální předpoklady, dosahované výsledky pravidelně vyhodnocuje a oceňuje“, jak je popsáno u výborné úrovně kritéria 5.3, na které se tento příklad zaměřil. Tento stav však není náhodný, ale je výsledkem mnohem dříve formulované a důsledně podporované vize ze strany vedení školy. Škola dlouhodobě nabízí celou řadu zájmových kroužků, zapojuje se do různých projektů a soutěží, které vytvářejí nové příležitosti pro aktivní účast žáků. Nezaměřuje se v tom jen na určité naukové oblasti, ale pokryty jsou i aktivity sportovní, umělecké, občansky hodnotné. Učitelé ochotně a s uspokojením podporují své žáky v zapojování do projektů a soutěží, žáci si toho všímají a oceňují to. Oceňuje to i vedení školy prezentací úspěchů na veřejnosti, na webových stránkách, ve výročních zprávách školy.

Podle výpovědí žáků se zdá, že se i skrze účast v soutěžích proměňuje motivace žáků od vnější (snaha vyhrát) k vnitřní (zájem o obor) a žáci dokážou reflektovat i další přínosy – seznámení s jinými lidmi (jak vrstevníky se společnými zájmy, tak zřejmě i s dospělými odborníky). To právě pro „vesnické“ děti může být ještě významnější než pro ty z velkých měst, kde je podobných nabídek přirozeně vždy více.

V rámci spolupráce na popisu tohoto příkladu inspirativní praxe se ukázala potřeba systematičtějšího mapování zapojování všech žáků školy do různorodých aktivit, aby se nestávalo, že se zapojuje jen menší část aktivnějších žáků a jistá část žáků pak zůstane stranou pozornosti. Návrhy možných indikátorů jsou uvedeny v kapitole 4. Vzhledem k pandemii covidu-19 a s tím souvisejícím omezením různých projektů a soutěží nebyly hodnoty těchto indikátorů ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 sledovány. Školní evidence neumožnila jejich zpětné určení pro předchozí školní roky. Monitoring těchto indikátorů je tedy novou výzvou pro školu do budoucna a kéž se stane inspirativní ke sledování i pro jiné školy.

Výroční zpráva za rok 2014 - 2015
Důvody proč se žáci zapojují do soutěží a olympiád
Seznam zájmových kroužků pro rok 2020/2021

Autorka: Iva Žlábková

odkaz na kritérium