Tutorský systém jako způsob individualizované podpory každého žáka

Soukromá základní škola s osobním přístupem zakládající si na úzké spolupráci rodiny a školy využívá výhodné lokality poblíž velkoměsta s výbornou dopravní dostupností.

Příklad inspirativní praxe se soustřeďuje na stěžejní část kritéria ve znění: „Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka a při plánování a realizaci výuky zohledňují individuální potřeby žáků.

Škola staví na individuálním přístupu ke každému žákovi, sleduje a vyhodnocuje pokrok každého z nich. Jedním z nástrojů je tutoring každého žáka. Nedílnou součástí systému je efektivní spolupráce rodiny, školy a promyšlený, fungující tutorský systém.

Pedagogové sledují pomocí tutorského systému učební pokrok každého žáka, zaznamenávají si jej a ze záznamů dokážou zpětně zjistit učební vývoj jednotlivých žáků.

Škola navázala na koncept tutorství ve spřízněných školách ve Španělsku. Při osobní práci s dítětem je cílem tutoringu být průvodcem, rádcem a přítelem. Tutor má být člověkem, ve kterého má dítě důvěru a který má zralé hodnotové zázemí. Žáci jsou vedeni k zodpovědné svobodě, tedy ke stavu, ve kterém za svoje chování přebírají plnou zodpovědnost a konají dle svého nejlepšího formovaného svědomí. Cílem je odemknout v každém jeho potenciál a motivovat ke zlepšování se, podporovat na této cestě a postupně předávat „otěže k sobě samému“. Tutoring je jeden z hlavních nástrojů Základní školy Navis k dosažení celostního růstu dětí a k nastavení dobré komunikace s rodinou. Tutory jednotlivých žáků jsou pedagogové školy (učitelé, vychovatelé i asistenti). Každý z nich se tímto způsobem individuálně věnuje malé skupině žáků (maximum 10).

Každý žák má vlastní složku, ve které tutor vede diář tutora (příloha č. 3) a jednoduchý deník setkávání. Z každého setkání vznikne jednoduchý zápis, ve kterém je zejména uvedeno, jak se dařilo plnit předsevzetí z minula a jaké cíle si kladou žáci dále. Žákům i rodičům jsou deníky k dispozici. V této složce jsou zároveň založené sebehodnoticí listy a poznámky jiných učitelů.

S žáky se tutor setkává jednou za 14 dní zhruba na 20 minut. S rodiči probíhají osobní schůzky třikrát za rok, ideální je září, prosinec a květen. Tutoři si vedou jednoduchý seznam tutorských setkání a jednou za měsíc jej odevzdávají vedoucímu tutorovi, který tak hlídá frekvenci proběhlých setkání.

Velká většina informací vychází z rozhovorů s rodiči a žákem a z pozorování v průběhu vzdělávání. Každý tutor konzultuje své postřehy s vyučujícími příslušného žáka. Tutorský systém je postaven na spolupráci každého žáka a výrazné dovednosti tutora (pedagoga) komunikovat a motivovat. I v případě, kdy se tutor a žák v některých pohledech neshodnou v plné míře, snaží se najít společné řešení.

V období distančního vzdělávání probíhaly schůzky tak, jak to umožňovala epidemiologická situace, buď on-line, nebo individuálně ve škole. Z tutorských deníků (viz přílohy č. 1 a 2) je patrné, že se tutor často zaměřoval na průběh distanční výuky nejen, co se týče obsahu a zvládnutí učiva, ale zejména na případné dopady omezené možnosti sociálních kontaktů.

Předávání informací a harmonická spolupráce s rodinou je samozřejmě naprosto podstatná. Rodina je zodpovědná za výchovu a vzdělání dítěte a škola ji v tomto úkolu plně podporuje. Práce s dítětem je konzultovaná a společně plánovaná. Učitelé vždy striktně vyžadují přítomnost obou rodičů. Není-li to možné, hledá škola alternativní řešení s hlavním tutorem. Při rozhovoru s rodinou probíhá setkání pouze s rodiči bez přítomnosti dítěte. Nejčastěji probíraná témata jsou:

 • pochopení rodinné konstelace, vztahů;
 • jedinečnost dítěte, zájmy a talenty (akademické i neakademické);
 • práce ve školním prostředí;
 • oblasti rozvoje (akademická, personální, interpersonální, duchovní);
 • porovnání vnímání vývoje v rodině a ve škole;
 • plán další práce, naplánování dalšího setkání.
Oblasti rozvoje

Oddělovat od sebe oblast personální, interpersonální a duchovní je v konečném důsledku nemožné. Pro přehlednost, ale hlavně kvůli faktu, že škola nepracuje pouze s věřícími žáky, jsou zde tyto oblasti vedeny odděleně.

Základní škola Navis neklade důraz na výsledky ani na konkrétní postupy, ale na rozvoj kompetencí a zodpovědnosti daného člověka. Podporuje tak zejména vnitřní motivaci a samostatné směřování k výsledku.

Oblasti rozvoje:
 • akademická;
 • intrapersonální (vztah k sobě);
 • interpersonální/sociální (vztah k druhým);
 • duchovní (vztah k Bohu).

Škola se snaží, aby žáci pracovali na vrcholu svého potenciálu. Pedagogové s nimi konzultují jejich výsledky a motivují je k cílevědomému zlepšování. Motivace probíhá ve dvou ohledech:

 • rozvoj toho, co žákovi jde a toho, co ho baví (většinou jsou to spojené nádoby);
 • podpora a doplnění v nezbytně nutných oblastech.

Škola se zaměřuje na oblasti, ve kterých žáci vynikají a ve kterých by proto mohli dělat větší pokroky s minimem „práce navíc“. Je důležité v tomto ohledu spolupracovat s ostatními učiteli a tyto informace si předávat. Učitelé tak mohou lépe reagovat při stanovování individuálních požadavků a při formativním hodnocení. Takováto práce navíc žáky nesmírně motivuje a pomáhá jejich zdravému sebevědomí.

Samozřejmě je také nutné mít ve všech předmětech zvládnuté základy. Aby žákovi tzv. neujel vlak, je potřeba postupovat a stavět na pevných základech látky. Tutor se proto informuje i v oblastech, které jsou slabou stránkou dítěte, jestli není zapotřebí speciální práce nebo například doučování. V této oblasti je sledována zejména čeština, matematika a angličtina.

Pokud má tutor/učitel jakékoli pochybnosti nebo poznatky ohledně specifických učebních potřeb žáka (ať už v oblasti poruch, nebo nadání), konzultuje je se speciální pedagožkou a psycholožkou školy, které jsou součástí poradenského pracoviště. Společně s třídním učitelem mohou případně rodičům doporučit v některých oblastech individuální vzdělávací plán.

Jsou rozvíjeny tři základní oblasti:

 • hledání talentů/zájmů mimo akademickou oblast;
 • práce na charakteristických osobnostních rysech;
 • práce na ctnostech.

Talenty a zájmy

Škola hledá prostřednictvím tutora a rodiny talent dítěte. Sleduje přirozené zájmy. Někomu bylo přidáno v oblasti akademické, někomu jinde. Rodina občas dítě nedocení, protože rodiče si nejsou jistí, co je běžné u různých věkových kategorií a sami třeba nejsou v dané oblasti zběhlí. Může se jednat o oblast hudební, výtvarnou, pohybovou, oblast sociální inteligence atd. Talent a zájem jdou často ruku v ruce, někdy je ale potřeba dítě v jeho zájmu podpořit. Důležité je být vždy zároveň citlivý a pravdivý.

Charakteristické osobnostní rysy

Samozřejmostí je, že škola dítě přijímá takové, jaké je, ale vždy se pedagogové snaží o to, aby energie dítěte byla upřena správným směrem s důrazem na etickou stránku osobnosti. S dětmi hovoří o ctnosti na daný měsíc společné pro celou školu. O tom, jak žák ctnost chápe, jak k ní přistupuje a jak se mu daří plnit návyk. Příklady ctností pro školní rok: dodržování pravidel, slušnost, solidarita, štědrost, vděčnost, spravedlnost, vlídnost, pořádek, skromnost a zájem o druhé.

Ctnosti velmi často souvisejí se vztahy s ostatními lidmi. V rámci této oblasti jsou podporovány:

 • vztahy v rámci rodiny;
 • vztahy ve třídě.

Vztahy v rodině jsou základem našeho chování a stavu naší mysli. Pedagogové podporují úctu k rodině. Při každodenním kontaktu sdílí se žáky radost z rodinných okamžiků a podporují komunikaci mezi dítětem a rodiči. Za žádných okolností ale nevstupují do řešení rozbrojů v rodině při tutoringu s dítětem. Škola podporuje rodiče, aby se aktivně zajímali o prospěch i osobnostní růst svých dětí.

Všichni pedagogové kladou velký důraz na sociální dynamiku ve třídě a dbají na to, aby byl rozvíjen sociální cit dětí, dávají jim také nahlédnout různé situace z pohledu jiných lidí.

Základní škola Navis je školou, která chce pomáhat ve vedení ke křesťanským hodnotám. Pedagogové věří, že právě na hodnotách západního křesťanství stojí celá evropská civilizace. Pochopení těchto základů je vhodné pro věřící i nevěřící rodiny. Duchovní program je dobrovolný a je nabízen pod vedením katolického kněze.

Rizikem mohou být velké počty žáků ve třídách, složení žáků, odbornost pedagogů a ochota pedagogů. Také nedostatečná motivace žáků a neochota rodičů. Naopak zapojení žáků do vlastního plánu rozvoje by mohlo být pro některé školy inspirující a realizovatelné.

Základní škola Navis je soukromá devítiletá základní škola nabízející moderní všeobecné vzdělání zasazené do křesťanského hodnotového systému. Je to škola vybudovaná rodinami pro děti. Podpora ze strany rodičů má podobu nejen finanční, ale i osobní výpomoci při úpravách objektu. Škola má mimořádné podmínky (solventnost rodin, podpora obce, která poskytla budovu a pomáhá s provozem apod.). Školné tak může být díky nižším nákladům na provoz dostupnější. Byla založena v roce 2011 jako škola, která si klade za cíl rozvíjet děti po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Roku 2014 se stala školou s povolením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vyučování v cizím jazyce (tj. v angličtině). Na druhém stupni se žáci mimo anglického jazyka učí také španělský jazyk. Kromě jazyků využívá škola další disponibilní hodiny k posílení výuky matematiky a informační technologie. Třídy čítají okolo 16–18 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému žákovi.

K prokázání naplňování výše zmíněného kritéria jsme použili následující metody:

 • analýza deníků a diářů tutorů;
 • konzultace s příslušnými tutory;
 • konzultace s vedoucím tutorem;
 • rozhovory s ředitelem školy.

Systém tutoringu napomáhá k rozvoji každého žáka vzhledem k jeho individuálním schopnostem a možnostem. Zapojení žáka do plánu rozvoje v krátkých časových intervalech umožňuje snadnou kontrolu, zda se daří plnit stanovené cíle.

Z hlediska přenositelnosti tohoto systému do běžných škol se domníváme, že plánování krátkodobých individuálních cílů a hodnocení toho, do jaké míry se je daří plnit, by mohlo být součástí spolupráce třídního učitele se třídou. Ze zkušenosti víme, že řada třídních učitelů takto funguje. Systém prezentovaný v tomto příkladu inspirativní praxe by mohl těmto ochotným pedagogům pomoci lépe se zorientovat v možnostech osobního vedení žáka.

Tutorský deník žáka - příklad 1.
Tutorský deník žáka - příklad 2.
Diář tutora

Autorka: Mgr. Blanka Šebestová
 

odkaz na kritérium