Školní úspěšnost

Obsah dotazníku

Dotazník pro žáky – školní úspěšnost je jedním z nástrojů, které mapují průběh a výsledky výuky tak, jak ji aktuálně vnímají žáci konkrétní třídy. Nástroj může při správném použití poskytnout zpětnou vazbu pedagogům s tím, že je součástí širšího kontextu s využitím dalších nástroj a metod.
Dotazník může být využit jako součást prevence problémů se školním neúspěchem, kdy lze z reportu identifikovat oblasti průběhu výuky a hodnocení jejích výsledků, které signalizují možná rizika. Rovněž je vhodné nástroj použít v situaci, kdy se začínají projevovat nebo již projevily problémy se školní úspěšností/neúspěšností žáků v konkrétní třídě, jako jeden ze zdrojů informací pro zacílenou intervenci.
Dotazník sleduje tři oblasti, které jsou v dotazníku i přehledu odpovědí dotazníku pojmenované:
  • Výuka
  • Hodnocení
  • Náročnost
Žáci jsou vyzváni k vyjádření se k jednotlivým výrokům prostřednictvím volby jedné z odpovědí na škále: rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne; případně možnost: nedokážu posoudit.
Při zadávání ankety žákům je důležité jasně sdělit, že anketa je anonymní. Zároveň je to příležitost dát žákům najevo, že školu jejich názor zajímá a je pro ni důležitý. Zajištění anonymity a zejména pocitu bezpečí u žáků je důležitým předpokladem k získání použitelných dat k vyhodnocování. Proto je vhodné "pracovat" při zadávání s pocity žáků a minimalizovat podezření z možného narušení anonymity. Osvědčeným nástrojem je například losování přístupových údajů.
Získání použitelných výsledků ankety je podmíněno maximální účastí žáků vybrané třídy. Příprava zadání v podobě promyšlené motivace přispěje využitelnosti získaných výsledků. Pokud hrozí větší absence, je lepší administraci ankety odložit.

 

Struktura přehledu odpovědí dotazníku

Po vyplnění dotazníků si můžete zobrazit přehled odpovědí dotazníku, který je systémem InspIS DATA vygenerován automaticky a nabízí několik výstupů. Přehled shrnuje názory žáků na výuku, hodnocení, náročnost a vlastní zapojení.
Výroky, na kterých se shoduje většina žáků, lze považovat za charakteristické pro výuku, hodnocení nebo míru náročnosti. (Shoduje se na nich více než 75 % žáků.) Výroky, na kterých převažuje shoda nebo je uvádí méně než polovina žáků, jsou žáky hodnoceny rozdílně. Výroky, na kterých se shoduje menší část žáků, nebo je neuvedl nikdo, mohou charakterizovat výuku v opačném významu. (Např.: Výuka je zajímavá. vs. Výuka není zajímavá.)
Jak již bylo uvedeno, informace z přehledu jen doplňují ostatní informace, které pedagogové získávají o průběhu a hodnocení výuky. 
Výsledky dotazníků jsou v přehledu prezentovány formou výčtu konkrétních výroků dané oblasti podle toho, jaká část žáků se na nich shoduje.
Většina žáků se shoduje, že:
Mezi žáky převažuje názor, že:
Méně než polovina žáků uvádí, že:
Pouze menší část žáků se vyjádřila, že:
Nikdo z žáků neuvedl, že:

Uspesnost-4A.jpg

Dále jsou výsledky dané oblasti prezentovány formou tabulky s procentním vyjádřením jednotlivých odpovědí.

Uspesnost-5A.jpg
Dotazník je doplněna dvěma samostatně vyhodnocovanými otázkami týkajícími se vztahu snahy žáků a dosažených výsledků a otázkou na délku školní přípravy.

 

Doporučení k interpretaci přehledu odpovědí dotazníku

Přehled je jedním z informačních zdrojů, který může doplnit učitelův pohled na průběh výuky a její výsledky pohledem žáků. Může dobře posloužit jako součást úsilí o cílenou prevenci, případně intervenci v konkrétní třídě. Může ukázat, že vnímání pedagoga nebo pedagogů v oblasti průběhu výuky a hodnocení výsledků žáků je víceméně shodné s tím, jak situaci vnímají a v anketě vyjadřují žáci. Může však ukázat, že žáci vnímají některé oblasti a faktory jinak nebo výrazně jinak než je vidí pedagog/pedagogové. To by mělo být impulsem přinejmenším ke snaze hlouběji se situací ve třídě zabývat a dané oblasti věnovat zvýšenou pozornost.
S přehledem odpovědí dotazníku souvisí i důležitá, nicméně někdy opomíjená věc, kterou je seznámení žáků s výsledky. Je to projev respektu a vytváření důvěry. Informace pro žáky by měla obsahovat přinejmenším poděkování za otevřeně vyjádřené názory v dotazníku, shrnutí hlavních zjištění a ujištění, že získané informace jsou pro pedagogy důležité a budou využity.

Příloha:
Dotazník pro žáky