Postoje žáků

Obsah dotazníku

Dotazník pro žáky – Postoje žáků je jednou z možností, jak pomocí automaticky vyhodnocovaného dotazníku mapovat aktuální situaci ve třídě z pohledu faktorů, které mají potenciál ovlivňovat chování žáků ve škole a generovat případné problémy v chování.  Svým zaměřením pokrývá kritéria 2.2, 4.4 a 5.3, která s chování žáků dotýkají.
Použití nástroje může mít jak vyloženě preventivní charakter v situaci, kdy se neprojevují problémy v chování vybočující z běžné školní praxe, tak bude užitečný v situaci, kdy se začínají projevovat nebo již projevily problémy v chování žáků, jak základ pro zacílenou intervenci.

Dotazník sleduje vyjádření žáků k výrokům v oblastech:
  • úspěch a příležitost
  • celková spokojenost se školou
  • formování (podpora identity)
  • negativní prožívání
  • školní status
  • vztah učitel – žák
  • interakce s vrstevníky
Žáci jsou vyzváni k vyjádření se k jednotlivým výrokům prostřednictvím volby jedné z odpovědí na škále: rozhodně ano / spíše ano / spíše ne / rozhodně ne.

Při zadávání dotazníku žákům je důležité jasně sdělit, že dotazník je anonymní. Zároveň je to příležitost dát žákům najevo, že školu jejich názor zajímá a je pro ni důležitý. Zajištění anonymity a zejména pocitu bezpečí u žáků je důležitým předpokladem k získání použitelných dat k vyhodnocování. Proto je vhodné "pracovat" při zadávání s pocity žáků a minimalizovat podezření z možného narušení anonymity. Osvědčeným nástrojem je například losování přístupových údajů.

Získání použitelných výsledků dotazníku je podmíněno maximální účastí žáků vybrané třídy. Příprava zadání v podobě promyšlené motivace přispěje využitelnosti získaných výsledků. Pokud hrozí větší absence, je lepší administraci ankety odložit.°

 

Struktura přehledu odpovědí dotazníku

Po vyplnění dotazníků v InspIS DATA si můžete zobrazit přehled odpovědí dotazníku, který je systémem vygenerován automaticky a nabízí několik výstupů.
1) Celkové skóre školního života vyjádřené hodnotou 1 – 4, s přesností na setiny, přičemž hodnota 1 vyjadřuje nejvyšší kvalitu, hodnota 4 nejhorší. Kromě toho je hodnocení uvedeno slovně a rovněž je uvedena hodnota průměrného skóre referenčního vzorku.

 
Postoje-1C.jpg

2) Rozložení celkového skóre školního života udává podíl žáků s uvedeným hodnocením. Rozdělení je dáno referenčním vzorkem. Obvykle bývá rozložení tvaru „normálního rozdělení“ – běžné, případně „L“ – převažuje pozitivní hodnocení, „J“ – převažuje negativní hodnocení, nebo „U“ – názory jsou rozděleny.) 

Postoje-1A.jpg

3) Hodnocení domén školního života Silná čára udává průměrné hodnocení v dané doméně, tenké naznačují rozptyl žákovských odpovědí. Čím vyšší rozptyl, tím větší jsou rozdíly v odpovědi žáků v dané doméně. Průměrné hodnocení je vypočteno na základě hodnot škály uvedených výše. Čím nižší hodnota tím pozitivnější hodnocení. U Negativního prožívání je hodnocení převráceno.
Postoje-2A.jpg

4) Hodnocení jednotlivých charakteristik podle domén Odpovědi jsou seskupeny podle jednotlivých domén a vyjádřeny pomocí pásových grafů s využitím barevného rozlišení odpovědí. Modré je podíl rozhodně ano, zelené podíl spíše ano; oranžové podíl spíše ne; červené určitě ne.
Postoje-3.jpg
V doméně Negativní prožívání je hodnocení převráceno, tzn. barvy jsou využity obráceně a zleva je určitě ne, spíše ne, spíše ano a určitě ano.

Postoje-4.jpg

Interpretace přehledu odpovědí dotazníku

Přehled odpovědí dotazníku je jedním z podkladů, který by měl soužit k cílené prevenci, případně intervenci v konkrétní třídě. Může ukázat, že vnímání pedagoga nebo pedagogů v oblasti jednotlivých domén je víceméně shodné s tím, jak situaci vnímají a v anketě vyjadřují žáci. Může však ukázat, že žáci vnímají některé domény jinak nebo výrazně jinak než je vidí pedagog/pedagogové. To by mělo být impulsem přinejmenším ke snaze hlouběji se situací ve třídě zabývat a dané doméně věnovat zvýšenou pozornost.
S přehledem souvisí i důležitá, nicméně někdy opomíjená věc, kterou je seznámení žáků s výsledky. Je to projev respektu a vytváření důvěry. Informace pro žáky by měla obsahovat přinejmenším poděkování za otevřeně vyjádřené názory v dotazníku, shrnutí hlavních zjištění a ujištění, že získané informace jsou pro pedagogy důležité a budou využity.

Příloha:
Dotazník pro žáky