Profil Škola 21

Nástroj Profil škola 21 je evaluační nástroj zaměřený na posouzení dosažené úrovně zapojení digitálních technologií do všech aspektů života školy. Nástroj je používán od roku 2011 a je školám volně k dispozici on-line na metodickém portálu RVP.cz  https://skola21.rvp.cz/

Nástroj pracuje se čtyřmi fázemi vývoje školy z hlediska ICT (obr.1):
  1. Začínáme
  2. Máme první zkušenosti
  3. Nabýváme sebejistoty
  4. Jsme příkladem ostatním
PS21_obr_1.png
Obr. 1

S využitím interaktivního dotazníku provází nástroj respondenta/respondenty postupně pěti skupinami indikátorů. U každého indikátoru je nabídnuto několik výroků, z nichž respondent/respondenti vybírají ten, který nejlépe odpovídá jejich aktuální situaci.

 
  • Řízení a plánování
  • ICT ve školním vzdělávacím programu
  • Profesní rozvoj
  • Integrace ICT do života školy
  • ICT infrastruktura

Toto hodnocení je podkladem pro profil školy v oblasti ICT (obr. 2), ze kterého je patná fáze vývoje školy z hlediska ICT a také úroveň dosažení jednotlivých indikátorů. Tento profil je možné a vhodné průběžně aktualizovat, a sledovat tak vývoj školy v této oblasti. Pozn.: Ukazuje se, že je výhodné zapojit do tohoto hodnocení tým, minimálně vedení školy a koordinátora ICT a podle velikosti školy vedoucí metodických sdružení a předmětových komisí, ICT metodika, koordinátora ŠVP apod.

PS21_obr_2-(1).png
Obr. 2

Užitečnou funkcí je možnost vygenerovat ICT plán školy (obr. 3), který přímo vychází z vytvořeného profilu školy, tedy z aktuálního stavu popsaného pomocí nástroje Profil škola 21.


PS21_obr_3.pngObr. 3

Nástroj Profil Škola 21 umožňuje rovněž porovnat vaše anonymizované výsledky (obr. 4) s vybraným vzorkem ostatních škol.


PS21_obr_4.png
Obr. 4

Česká školní inspekce má řadu dokladů toho, že v období přechodu na distanční výuku vynucenou situací pandemie nemoci covid-19 tuto situaci zvládly výrazně lépe ty školy, které se oblasti digitálních technologií a jejich využívání v životě školy věnovaly dlouhodobě a systematicky, než školy, které této oblasti věnovaly jen nezbytné minimum pozornosti.   

K nástroji Profil Škola 21 byla vytvořena podrobná metodika, která popisuje způsob použití nástroje i možnosti práce s jeho výstupy (viz Přílohy)
 

Přílohy: