Aktivní práce s výsledky vzdělávání žáků v průběhu studia

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.o. (dále škola, gymnázium), má komplexní propracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Všichni žáci jsou individuálně vedeni a hodnoceni formou osobního portfolia žáka. Pro žáka 1. ročníku, jehož výsledky ve vzdělávání neodpovídají požadovaným výstupům v ŠVP, škola ve spolupráci s psychologem, vyučujícími a jeho zákonným zástupcem zpracovává Program individuální podpory (Program IP). Průběh vzdělávání a výsledky žáka zaznamenává do Deníku Programu individuální podpory, průběžně pokrok žáka vyhodnocuje a sleduje jeho úspěšnost pravidelnou analýzou výsledků v osobním portfoliu. Přílohy uvádějí ukázky těchto a dalších opatření.

Škola efektivně vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu jejich vzdělávání na všech úrovních řízení pedagogického procesu.

S výsledky hodnocení cíleně pracují všichni pedagogové i vedení školy, jejich činnosti a opatření zkvalitňují vzdělávání žáků a snižují jejich neúspěšnost. 

 • Škola má komplexní propracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Všichni žáci jsou individuálně vedeni a hodnoceni formou Osobního portfolia žáka.
 • Škola ve spolupráci se žákem a jeho zákonným zástupcem zpracovává pro žáka 1. ročníku, jehož výsledky ve vzdělávání neodpovídají požadovaným výstupům v ŠVP, Program individuální podpory (dále Program IP). Průběh programu a výsledky žáka zaznamenává do Deníku Programu IP, průběžně pokrok žáka vyhodnocuje.
 • Škola cíleně připravuje žáky na složení mezinárodních jazykových zkoušek na úrovni B2 pro další cizí jazyk a na úrovni C1až C2 pro anglický jazyk podle SERR. 
 • Škola motivuje žáky na základě jejich zájmu nebo nadání k práci ve školních klubech.
 • Interní systém pro zjišťování výsledků vzdělávání (čtvrtletní analýzy srovnávacích testů po ročnících, po tematických okruzích i podle množství chyb) propojený s externími zdroji informací (Excelence základních a středních škol, Pythagoriády, MOS, externí hodnocení formou hospitací odborné poradkyně pro výuku anglického jazyka z Univerzity Hradec Králové – Katedra anglického jazyka a literatury).
 • Osobní portfolia žáků (osobní růst).
 • Programy a deníky individuální podpory žáka.
 • Přehledy úspěšnosti žáků při konání mezinárodních jazykových zkoušek.
 • Úspěchy žáků školy v soutěžích a olympiádách.

Škola má vlastní systém hodnocení výsledků vzdělávání, který jí umožňuje sledovat vývoj a pokroky každého žáka. Jeho součástí jsou interní hodnotící nástroje (vstupní, průběžné, výstupní testy) a nástroje zaměřené na eliminaci neúspěchu a účinnou podporu žáků s prospěchovými problémy. Pro průběžnou klasifikaci žáků vyučující využívají bodový systém, jehož pravidla stanovují po projednání v předmětové komisi. K ověření celkových výsledků vzdělávání škola využívá i externí způsoby hodnocení (jazykové pre-testy, mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English, Zertifikat Deutsch, TestDaF, DELE, DELF, certifikační systém společnosti Microsoft – zkoušky Microsoft Office Specialist, výsledky společné části maturitní zkoušky – zdroj Cermat).

Všichni nově přijatí žáci absolvují v červnu po ukončení přijímacího řízení rozřazovací testy z anglického jazyka a druhého cizího jazyka, který si zvolili jako povinný. Toto testování slouží k jejich prvotnímu rozdělení do jazykových skupin dle úrovně. V srpnu před začátkem školního roku je pro nové žáky organizován týdenní intenzivní kurz matematiky a anglického jazyka. Cílem je usnadnit žákům přechod ze základní na střední školu, upravit rozdělení žáků do skupin anglického jazyka a rozdělit je do skupin dle úrovně i v matematice. Obsahem výuky je zopakování učiva základní školy (dále ZŠ), na které se bude na gymnáziu navazovat. Shrnutí učiva matematiky vyučované na ZŠ žáci obdrží před začátkem studia (v červnu) ve formě brožury, kterou sestavili vyučující matematiky.

Na začátku září pak všichni noví žáci píší vstupní testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Toto testování je součástí průběžného testování, které probíhá každý rok. Jeho frekvence je zpravidla čtvrtletní, a to zejména ve formě jednotných písemných tematických prací nebo didaktických testů. Výsledky vstupních testů jsou elektronicky zakládány.

Průběžnou analýzu výsledků vzdělávání provádí třídní učitelé. Sledují klasifikaci žáků své třídy, a to ve školním systému průběžné klasifikace Open School, do kterého je vyučujícími jednotlivých předmětů zapisována průběžná klasifikace všech žáků ve všech předmětech (povinných i nepovinných). Příloha č. 1 uvádí příklad této klasifikace. Vždy k 25. dni v měsíci je pak rodičům z tohoto systému směřován informační e-mail upozorňující na prospěchové problémy žáka. Příklad jeho znění je uveden v příloze č. 2. Tímto způsobem jsou rodiče informováni ze strany školy (třídních učitelů). Pokud je třeba, třídní učitel spolupracuje i se školním poradenským pracovištěm.

Žáci se mohou obracet přímo nebo prostřednictvím třídního učitele nebo jiného pedagoga školy na školní pedagogicko-psychologické poradenské pracoviště. To je koordinováno zástupkyní ředitele a skládá se z psychologa, speciálního pedagoga a výchovné poradkyně. Jeho hlavním úkolem je propojení spolupráce psychologa, speciálního pedagoga a pedagogů školy. Školní psycholog se zaměřuje na profesní a psychologické poradenství, adaptační pobyt a terapii a autogenní trénink, speciální pedagog na poruchy učení a přiznané uzpůsobené podmínky. Výchovná poradkyně a metodička prevence se zaměřuje na profesní poradenství na pomoc žákům při volbě jejich životního zaměření, volbě vysoké školy a ve vztahu k tomuto cíli na volbu studijního zaměření na gymnáziu, dále i na prevenci přestupků a společensky závadného chování. Aby škola dobře připravila žáky do života, nabízí v rámci studia kurzy etiky, finanční inteligence, emoční inteligence, rétoriky a kritického myšlení.

Všem žákům, kteří se v průběhu vzdělávání potýkají se zhoršením prospěchu, je poskytována pomoc na základě Programu IP. Pro mnohé žáky je přestup na gymnázium složitý a zhoršení bývá způsobeno přechodem na nový typ školy a jiný styl práce. Proto vznikl Program IP, který je určen pro nové žáky tercie (v šestiletém programu) a kvinty (ve čtyřletém programu) ohrožené prospěchovými problémy a má jim usnadnit aklimatizaci na gymnáziu. Do tohoto programu vyučující zařadí buď žáka, který bez ohledu na klasifikaci sám nebo prostřednictvím rodičů požádal o zařazení do Programu IP (žák se může přihlásit kdykoli během 1. pololetí), nebo žáka, kterému by mohla hrozit na konci klasifikačního období (čtvrtletí, pololetí) zhoršená známka o dva stupně proti poslední klasifikaci ze základní školy. V druhém případě zařazení žáků doporučuje třídní učitel, který provádí analýzu výsledků vzdělávání žáka za 1. čtvrtletí. Pokud se žák v porovnání s posledním vysvědčením ze základní školy zhoršil o jeden, v horším případě o dva stupně nebo je hodnocen známkou 4 nebo 5, obdrží rodiče po pedagogické radě za 1. čtvrtletí dopis (znění viz příloha č. 3), kde škola nabízí možnost zapojení žáka do Programu IP v pro něj problematických předmětech. Přihlášení do programu proběhne formou návratky, kterou žák doručí prostřednictvím třídního učitele zástupkyni ředitele, která program koordinuje. Program IP je časově omezen na 1. pololetí. Účast v programu je součástí školného. Žák obdrží Deník žáka Programu IP (viz příloha č. 4), účastní se konzultací s vyučujícím daného předmětu, kde s ním vyučující probírá a procvičuje učivo, ve kterém žák vykazuje nedostatky, a zadává mu domácí práci k dalšímu procvičení. Rodiče pak sledují přípravu dítěte doma. Informovanost o jeho práci a součinnost se školou stvrzují svým podpisem do Deníku žáka. Daný vyučující probírané učivo vede v třídní knize Programu IP (příloha č. 5). Po ukončení Programu IP je jeho účinnost vyhodnocena. Vyučující napíší své hodnocení formou verbální charakteristiky. Pokud prospěchové problémy přetrvávají, žák může využívat konzultační hodiny a je intenzivně jednáno s rodiči na úrovni vyučujícího daného předmětu, třídního učitele, případně vedení školy. Efektivní využívání Programu IP vede ve většině případů ke zlepšení prospěchu sledovaných předmětů na pololetním vysvědčení. Např. ve školním roce 2017/2018 Program IP využilo celkem 24 žáků. K zlepšení došlo u 19 z nich. V uvedeném školním roce 2017/2018 pak ze školy odešli v 1. ročníku z prospěchových důvodů (ale nepropadli) 2 žáci. Oba prošli Programem IP.

Škola věnuje velkou pozornost rozvoji talentovaných a nadaných žáků s cílem vytvářet prostředí pro systematickou péči o ně. Identifikaci nadání žáků škola vyhodnocuje na základě testu studijních předpokladů. Jejich nadání je podporováno zařazením do skupiny s vyšší úrovní získaných výstupů či motivací k volbě povinně volitelného předmětu s úzkým zaměřením, individuální podporou učitele při přípravě na soutěže, olympiády, certifikované jazykové zkoušky apod.

Nabízí jim nejrůznější aktivity a možnost přípravy na předmětové soutěže a olympiády ve školních klubech. Nabídka školních klubů zahrnuje všechny oblasti vzdělávání, jedná se o Klub projektů, Dramatický klub, Klub chemiků, Matematicko-fyzikální klub, Klub evropských diplomatů, Geografický klub, Biologický klub, Klub divadelního diváka, Klub českého jazyka, Klub mladých literátů, Klub mladých recitátorů, Klub mladých historiků, Hudební klub a Sportovní klub. Díky široké nabídce a atraktivitě činností se práci v klubech účastní cca 73 % žáků školy. K nejvýznamnějším úspěchům klubů patří medailová umístění žáků v předmětových soutěžích a olympiádách nejen v okresních, krajských a národních kolech, ale i v mezinárodních soutěžích. Nedílnou součástí studia je dobrovolnická pomoc a zapojení do charitativních akcí. Žáci si vybírají konkrétní činnost podle svých preferencí a zájmů. Dramatický a hudební klub gymnázia opakovaně podporuje pacienty Dětského onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Před vánočními svátky v prosinci žáci potěší malé pacienty pásmem vánočních koled a zpříjemní jim předvánoční čas v nemocnici předáním drobných dárků, oslavují s nimi i Mezinárodní den dětí. K nejzdařilejším akcím Divadelního a hudebního klubu patří muzikál Bídníci, výtěžek z dobrovolného vstupného z tohoto muzikálu byl věnován Dětskému onkologickému oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Do klubů se může žák buď přihlásit sám (přihlášku žáci obdrží před začátkem daného školního roku), nebo mu práci v klubu nabídne na základě jeho práce v daném předmětu vyučující – vedoucí daného klubu. Činnost klubu řídí jeho vedoucí – pověřený pedagog školy nebo externí spolupracovník, koordinuje ji zástupkyně ředitele. Výsledky vyhodnocuje vedení školy na konci školního roku.

Všichni žáci gymnázia jsou individuálně vedeni a hodnoceni za své školní i mimoškolní výsledky formou osobního portfolia žáka. Portfolio žáka je vedeno ve školním systému Open School, jednotlivé oblasti vyplňuje třídní učitel, učitel daného předmětu, vedoucí klubu, psycholog a zástupkyně ředitele. První položkou je studijní zaměření žáka, které vyplňuje školní pedagogicko-psychologické poradenské pracoviště, má funkci informační, zde se body neudílí. Sledované (body hodnocené) oblasti portfolia v každém školním roce jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Komplexní individuální vyhodnocení činnosti žáka je na základě tohoto portfolia provedeno vždy za daný školní rok a je podkladem pro ohodnocení jednorázovým prospěchovým stipendiem, které uděluje ředitel školy. Toto stipendium je vypláceno nejlepším žákům v každé třídě na konci daného školního roku. Škola pořádá vždy v lednu slavnostní večer, kdy jsou vyhodnocováni a oceňováni nejlepší žáci dle portfolia žáka za uplynulý rok v rámci celé školy. V rámci tohoto večera jsou dále vyhodnocováni a oceňováni nejúspěšnější žáci za školní rok – reprezentanti školy v soutěžích a olympiádách. Příklady osobního portfolia žáka uvádí  příloha č. 6 a 7.

Tabulka č. 1         Sledované oblasti portfolia

Oblast portfolia Maximální počet bodů
Dosažená úroveň anglického jazyka 50
Složená zkouška z anglického jazyka 50
Dosažená úroveň druhého cizího jazyka 40
Složená zkouška z druhého povinného cizího jazyka 50
Ročníková práce z matematiky 50
Ročníková práce z českého jazyka a literatury 50
Průměrný prospěch za I. Pololetí 50
Průměrný prospěch za II. Pololetí 50
Dosažená úspěšnost v rámci akce školy s názvem Toulky Evropou 50
Zkouška z anglického jazyka v rámci tzv. malé maturity 50
Zvládnutí počítačové gramotnosti, složení zkoušky MOS 10 bodů za každou složenou zkoušku
Projektové soutěže (SOČ, AMAVET, ICYS) SOČ – okresní kolo10, krajské 25, ústřední 50, celorepublikové 40
AMAVET – krajské 10, ústřední 30, mezinárodní 50
ICYS – 40
Soutěže v cizích jazycích okresní kolo 10, krajské 25, ústřední 50 (1.–3. místo 55)
Reprezentace školy na veřejnosti maximum není stanoveno, za každou akci až 20
Charitativní činnost maximum není stanoveno, za každou akci až 40
Sportovní úspěchy maximum není stanoveno, za každou akci 10
Výrazné úspěchy mimoškolní
 
maximum není stanoveno, za každou akci: okresní význam 10, krajský 25, celorepublikový 50, mezinárodní 55

Mezi úskalí, se kterými se škola potýkala, zejména patří:

 1. Zajištění kvalitního učitelského sboru.
 2. Získání pedagogického sboru k výše popsané pedagogické činnosti. Jedná se o vysoké pracovní nasazení všech vyučujících. Pomoci jim pochopit, že to, co dělají, není o škole, o výuce jako takové, ale o „pomáhání“ žákům najít svoji životní cestu.
 3. Dokázat neustále motivovat žáky k dosahování co nejlepších výstupů.
 4. Zajistit finanční prostředky k potřebnému ohodnocení pracovního nasazení vyučujících, k dělení žáků do malých skupin v jazykové výuce, dělení v českém jazyce, v matematice, do studijního zaměření, k úhradě přizvaných odborníků z vysokých škol, k zajištění účastí žáků na mezinárodních soutěžích.

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.o., bylo založeno v roce 1992 jako škola se zaměřením na rozšířenou výuku cizích jazyků. Ve škole jsou realizovány obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/61 Gymnázium.

Gymnázium je výrazně orientováno na posílenou výuku cizích jazyků. Celkem mají žáci příležitost studovat 11 jazyků včetně znakového. Hlavním cizím jazykem je jazyk anglický, druhý cizí jazyk si žáci volí z nabídky (německý, francouzský, ruský, španělský, čínský). V rámci nadstandardní výuky si žák může zvolit třetí, případně čtvrtý jazyk (německý, francouzský, ruský, španělský, čínský, italský, arabský, japonský, český znakový jazyk). Všichni žáci absolvují mezinárodní zkoušku z anglického jazyka na úrovni B2, C1 a C2 podle Společného evropského referenčního rámce (dále SERR) a mezinárodní zkoušku Microsoft Office Specialist (dále MOS) v anglickém jazyce. Dle zájmu mohou vykonat mezinárodní zkoušky z dalších cizích jazyků (německý, francouzský, španělský, ruský). V předmětech informatika a výpočetní technika, hudební a výtvarná výchova je využívána metoda CLIL (přístup ve vzdělávání, v rámci kterého je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím, případně druhém jazyce). Žáci septimy mají v rámci výuky anglického jazyka zařazen předmět Critical Thinking.

Z důvodu cílené přípravy na vysokoškolské studium si od sexty volí humanitní, přírodovědné nebo ICT zaměření. Profilaci žáků septimy a oktávy napomáhá systém volitelných seminářů, žáci oktávy si navíc mohou volit i z nepovinných seminářů (např. seminář somatologie, latinský jazyk).

Celkové výsledky vzdělávání žáků dokládají vysokou úroveň v naplňování cílů stanovených ve vzdělávacích programech. Žáci prokazují výborné výsledky u maturitních zkoušek, ve kterých dosahují stoprocentní celkové úspěšnosti. Podíl žáků u maturitních zkoušek hodnocených stupněm prospěl s vyznamenáním je 71,2 %. Nejlepších výsledků žáci dosahují každoročně v anglickém jazyce, svými výsledky se řadí k nejlepším školám v České republice. Žáci školy získávají v soutěžích a přehlídkách na krajské i republikové úrovni vždy přední umístění. Mezi další úspěchy školy patří přední místa na Mezinárodní konferenci mladých vědců (dále ICYS). Škola získala opakovaně cenu Učené společnosti České republiky za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědných oborech a čestné uznání v Celostátní esejistické soutěži pro žáky středních škol.

Škola byla v dubnu 2017 zařazena do Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Dlouhodobě spolupracuje s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. (dále AMAVET). Škola je zapojena do projektu Erasmus+ a uzavřela dohodu o výměnném pobytu žáků a pedagogů se školou v Šanghaji v Čínské lidové republice. Díky úzké spolupráci s Konfuciovým institutem Univerzity Palackého v Olomouci je od školního roku 2016/2017 ve škole vyučován jako druhý povinně volitelný předmět čínský jazyk.

 
 • Srovnávací testy po ročnících a analýzy jejich výsledků po tematických okruzích i podle množství chyb propojené s externími zdroji informací.
 • Osobní žákovská portfolia a analýza práce s nimi.
 • Program individuální podpory a analýza efektivity práce s ním u žáků vzdělávaných podle tohoto programu a analýza jejich úspěšnosti ve vzdělávání.

Cílem školy je připravovat žáky k plnohodnotnému uplatnění v životě. Získaná úroveň cizího jazyka (hlavně anglického) jim umožňuje studovat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Škola vytváří prostor pro možnost vlastní orientace studentů na předměty dle jejich volby vysoké školy.

Všichni žáci odcházejí ze školy s plně osvojenou znalostí anglického jazyka (v psané i mluvené podobě), ze kterého povinně absolvují maturitní zkoušku. Všichni žáci složí mezinárodní zkoušku z angličtiny na úrovni B2, C1 nebo C2. Zkoušku žáci zvlášť neplatí, je hrazena v rámci školného.

Open School - příklad průběžné klasifikace jednoho žáka
E-mail zákonným zástupcům o špatném prospěchu žáka
Program individuální podpory - dopis rodičům žáka se špatným prospěchem
Program individuální podpory - deník žáka - příklad na matematice
Program individuální podpory - třídní kniha
Osobní portfolio žáka

Autorky: Mgr. Eva Vachatová, Mgr. Blanka Pražáková