Trochu jinak: Tolerance vůči jinakosti

Plně organizovaná spádová základní škola v menší městské obci ve strukturálně postiženém regionu s nadprůměrným zastoupením žáků žijících v podmínkách sociálního znevýhodnění či vyloučení, která přesto úspěšně realizuje široce chápanou inkluzi.

Škola se snaží reflektovat diverzitu lidské společnosti, jak ve vztahu k sociálně a etnicky specifickému zázemí lokality, v níž se nachází, tak v přesahu k celospolečenským a globálním tématům. Hlavním posláním školy je nacházet osobní a individuální cestu ke každému žákovi a pomoci mu, aby objevil a rozvíjel své silné stránky i posiloval stránky slabší.

Škola užívá systém hodnocení žáků ve více dimenzích. Zaprvé jsou vedle vlastních studijních výsledků hodnoceny i další aspekty osobnosti žáka, zadruhé jsou žáci hodnoceni vícenásobně (více učiteli, žáci navzájem, sebereflexe). Příklad inspirativní praxe popisuje opatření k utváření transparentnosti, důvěry, k zájmu o jinakost a k citlivosti k potřebám druhých: např. ideu hodnocení „Trochu jinak“, strukturu pravidelně rozvrhovaných třídnických hodin, celoškolní projektové dny a aktivity se společensky relevantní tematikou.

Cílem je, aby každý žák mohl zakusit úspěch, naplňoval své potřeby a zároveň bral ohledy na potřeby ostatních a dle možností i jim napomáhal k úspěchu nebo ke zpříjemnění všedního života. K tomu škola nabízí řadu příležitostí jak při činnostech ve školní výuce, tak v mnoha zajišťovaných mimoškolních aktivitách a volnočasových kroužcích.

Přestože se nejedná o malou školu, bývá pro své klima důvěry, otevřenosti, tolerance a neanonymního prostředí označována za školu rodinného typu.

Pedagogové školy přistupují ke každému žákovi s respektem, vytvářejí pro každého žáka rovné příležitosti k jeho zapojení do kolektivu ostatních žáků. Svým jednáním podporují rozvoj učící se komunity, ve které se každý žák cítí být přijímán a podporován v rozvoji svého potenciálu. Škola svým přístupem zdůrazňuje, že za výsledky práce žáka nestojí pouze jeho znalosti a dovednosti, ale také přijetí žáka jeho okolím. Jak uvádí i ve Strategickém plánu vytváření inkluzivního prostředí školy (dále pouze Strategický plán školy): „Cílem je podpořit vnímání důležitosti školního a třídního klimatu, které má zásadní vliv na výsledky žáka, na jeho přístup ke škole, k lidem, k sobě, k práci. Pozitivní klima třídy sehrává důležitou roli v naplňování výchovně-vzdělávacích procesů ve škole a ovlivňuje úspěšnost žáka ve školní práci. Podstatný je při tom vztah jednotlivých učitelů k žákům i vztah žáků navzájem.“

Užívá-li škola ve svých oficiálních dokumentech pojem „klima školy/třídy“ a je-li i v této zprávě pojem užíván, je vždy chápán v širším významovém smyslu tohoto odborného termínu. Představuje tedy synonymum pojmu „kultura školy“, která kromě vztahové dimenze zahrnuje také dimenzi hodnotovou (hodnoty a cíle školy).

Vzájemné poznávání, empatie a důraz na mezilidské vztahy jsou chápány jako důležité prvky vedoucí k toleranci jinakosti. Pedagogové jsou si vědomi svých vlastních postojů, hodnot, zkušeností i předsudků a jejich vlivu na komunikaci s žáky a jejich rodinami i na celý pedagogický proces. V komunikaci s žáky, jejich rodiči i v nabídce aktivit pro žáky se vyvarují stereotypizace (např. na základě genderu, etnicity, národnosti, vyznání apod.). Pedagogové se snaží reflektovat širší zázemí školy, v němž se žáci pohybují (strukturálně postižený region, přítomnost sociálně vyloučené lokality), aby dávali žákům šance na rozvoj, aniž by se nechávali svazovat stereotypy, ale aby zároveň ani nepřehlíželi důležité problémy a překážky. Mimo jiné k tomu přispívají pravidelná setkávání učitelů a asistentů pedagoga, vzájemné hospitace v hodinách nebo realizace tripartitních třídních schůzek (žák–rodič–učitel).

Specifické zázemí regionu, kde působí a který bývá často „na okraji“ (zájmu, společnosti, ekonomické výkonnosti), využívá škola k tomu, že s rozmanitostí ve školním společenství pracuje jako s důležitým východiskem při plánování a realizaci vzdělávání žáků. Ve vzdělávání využívá zdrojů, které odrážejí etnickou, sociokulturní a jinou rozmanitost žáků a rodin, včetně aktivního formování postojů, vycházejících z reflexe pohnuté historie i současnosti regionu.

Tento příklad je ukázkou toho, jak škola věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji žáků, rozvíjí u nich otevřenost, toleranci a respekt vůči jinakosti a dbá na to, aby žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu. Napomáhá také rozvoji vnímání žáků k potřebám jiných lidí, k celospolečenským otázkám. Popis PIP jsme rozdělili do dvou částí.

První část popisuje nástroje a procesy, kterými se škola snaží naplňovat sledované kritérium č. 6.3. Informace vycházejí ze zamýšlených nástrojů a postupů popsaných v základních dokumentech školy. Dále z doplňujících informací a zpětné vazby poskytnuté ve dvou rozhovorech s ředitelkou školy a v rámci řízené diskuze ve focusní skupině pěti pedagogů školy.

Druhá část klade důraz na ověření výsledků, jichž se škole daří v kritériu č. 6.3 dosahovat. Přednostně vychází z externích pohledů na školu. Tyto výpovědi pocházejí od čtyř absolventů školy, u nichž se podařilo dosáhnout určitého úspěchu ve vztahu ke kritériu č. 6.3. Výpovědi jsou doplněné o komentář jejich zákonných zástupců. Někteří z nich ovšem působí ve sledované škole jako asistenti pedagoga, proto se z jejich strany ne vždy jedná o externí pohled na školu.

Škola se účastnila mnoha projektů s tematikou inkluzivního vzdělávání a speciální pedagogiky zejména ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. S podporou řešení těchto projektů se podařilo vytvořit některé strategické dokumenty školy. Nejsou to však jen formální soupisy obecných zásad, ale „živé dokumenty“ vycházející z vnitřního přesvědčení školy, z jejích vlastních potřeb efektivního řízení, cíleného směřování a pedagogického působení. Škola tak vytvořila a má k dispozici skutečně funkční strategické dokumenty, které jsou v praxi používány.

Hlavním dokumentem je Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy (příloha č. 1) ve formě vícestupňové vize. Na jeho přípravě se podílela velká část pedagogů, je reflektován v každodenní činnosti školy a diskutován na formálních i neformálních poradách pedagogického sboru. Že dokument „žije“, bylo patrné i z našeho několikaměsíčního výzkumu, jelikož mnohé skutečnosti v něm uvedené byly po roce skutečně naplněny, byla provedena jejich korekce, zpřesnění nebo rozšíření o další aktivity a úkony. Například v rámci opatření „Hodnocení Trochu jinak“ bylo původně zahrnuto i hodnocení školní docházky, z něhož se mezitím vyvinula jiná hodnoticí aktivita (byť s ne osvědčenými výsledky), a z motivační odměny pohybu po školní zahradě o velké přestávce se stalo standardní trávení volného času o přestávce pro všechny žáky školy.

Prvotní idea se inspirovala praxí ve Velké Británii (na základě mezinárodní spolupráce školy) s cílem, aby nebyly pouze kvantifikovány studijní výsledky žáků, ale aby byly zohledněny i výchozí podmínky každého žáka, jeho kulturní a sociální kapitál, jeho rodinné a sociální zázemí. Aby bylo možno určitým způsobem také ocenit nejrůznější aktivity žáka ve vztahu ke škole, ke školní výuce i k zájmovým aktivitám rozvíjeným ve škole po skončení vyučování. Aby byly sledovány jeho limity a žákova snaha a úsilí je posouvat (vyjádření v rámci focus group s pedagogickými pracovníky). Projekt má být pro žáky vnější motivací „k dobrému a zodpovědnému chování, k práci na sobě samých a k zažití úspěchu. Ne každý totiž bude v životě jedničkář, ale každý může být slušný a druhým lidem i svému okolí prospěšný člověk“ (příloha č. 2).

Projekt cílí na žáky 4.–9. tříd. Jako první opatření bylo zavedeno hodnocení každého jednotlivého žáka všemi učiteli ve škole, kteří ho v daném časovém období vyučovali. Jednou za měsíc je každý žák všemi dotčenými učiteli ohodnocen na pětistupňové bodové škále, a to ve dvou kategoriích:

 1. Chování (nejen ve vyučovací hodině, ale i celkově během svého pobytu ve škole, jak se chová v rámci určité skupiny, jaký je jeho vztah ke škole a její komunitě).
 2. Školní práce (úsilí, které věnuje svému vzdělávání).
Podrobný rozpis významu jednotlivých stupňů bodové škály je uveden v příloze č. 3. Obecně platí, že bodové ohodnocení 4 = nadstandard, žák vykonal něco „navíc“, nad průměr, 0 = žák vykazuje výrazné a zásadní nedostatky nebo přestupky. Příklad žákovské aktivity, která byla oceněna jako nadstandardní: Je člověkem, na něhož se mohou druzí obrátit, když potřebují pomoc; pomáhá s doučováním; vyrobil edukační pomůcku; vypracoval dobrovolné domácí úkoly.

Třetí kategorie, v níž byli žáci původně hodnoceni, byla školní docházka.

Výsledek hodnocení je zveřejňován v souhrnných tabulkách, k nimž mají přístup pouze žáci jednotlivých tříd a jejich rodiče. Rodiče, kteří si z jakýchkoli důvodů nepřejí, aby jejich dítě bylo do projektu zapojeno, mají právo dítě z projektu odhlásit, aniž by se tato skutečnost jakkoli promítala do života dítěte ve škole.

Pro každého žáka je podle bodového ohodnocení každý měsíc vypočítáno skóre váženého aritmetického průměru, které vynese žákům určitý bodový zisk. Na základě něho jsou žáci rozděleni do definovaných skupin. Dvě skupiny s výraznějším bodovým ziskem mohou požívat jistých výhod (benefitů). Na skupinu s nejnižším bodovým ziskem nejsou benefity vázány, avšak ani těmto žákům nejsou nikterak krácena jejich práva, která doposud platila pro všechny žáky školy (příloha č. 2). Žáci zároveň získávají symbol svého ocenění ve formě náramku v několika barevných provedeních. „Náramek říká: pracuji na sobě, jsem bojovník, je na mě spolehnutí, jsem užitečný ostatním, není mi lhostejné, jak žiji a co se děje v mém okolí. A kdo náramek nemá, má na čem pracovat a je k tomu motivován“ (příloha č. 2). Oranžový náramek oznamuje, že žák se snaží budovat dobré klima školy. Zelený náramek získávají žáci, kteří mají výborné studijní výsledky nebo věnují svému vzdělávání velké úsilí.

Mezi benefity, které mohou žáci čerpat, patří:

 
 1. Žolík na známku. Pravidla určují jednotliví vyučující ve svých vyučovacích předmětech, ale nejčastěji se jedná o možnost smazání jedné špatné známky v daném vyučovacím předmětu (netýká se např. nejvýznamnějších čtvrtletních aj. písemných prací a testů). Žák s oranžovým náramkem může žolíka využít nejvýše jednou v průběhu celého školního roku. Žák se zeleným náramkem jej může využít pouze v hodnoticím období, za které byl získán, tj. daný kalendářní měsíc.
 2. Smazání 5–6 zmeškaných hodin.
 3. Další benefity, jako je např. volný pohyb ve všech částech školní budovy během přestávek – opuštění patra, na němž probíhá výuka, vstup na školní zahradu.
V dalším kroku bylo přidáno hodnocení žáků ze strany spolužáků. V rámci pravidelných třídnických hodin je pod vedením třídního učitele posilováno pozitivní hodnocení ze strany vrstevníků. Žáci udělují žákovského žolíka spolužákům, jejichž chování a jednání vnímají jako příkladné a pro třídu obohacující. Počet žákovských žolíků je dán počtem žáků ve třídě – na každých deset žáků třídy připadne jeden žolík (příloha č. 2). Takto oceněný žák získává žlutý náramek a v hodnoticím období, na které byl udělen, může také čerpat benefity.

V průběhu fungování systému byla provedena evaluace, zda takový způsob hodnocení plní nějakou roli např. ve zlepšujícím se prospěchu žáků, v pozitivním klimatu školy aj. Výsledek bylo možné sledovat ve dvou oblastech:

 
 1. Zvýšení komplexity a rovin hodnocení: Do výpočtu celkového bodového skóre žáka bylo přidáno hodnocení žáků i ze strany spolužáků. Následně bylo přidáno sebehodnocení/sebereflexe každého žáka. Zatím posledním opatřením je naopak žákovské hodnocení jednotlivých pedagogů, resp. aktivit v rámci vyučovacích předmětů.
 2. Evaluovány byly stanovené benefity. Ty, které se osvědčily jako motivační a pro žáky atraktivní, byly v mnoha případech plošně zpřístupněny všem žákům školy (např. volný pohyb ve všech částech školní budovy během přestávek; možnost pohybu na školní zahradě o velké přestávce). Z hodnocení byla naopak vyjmuta kategorie školní docházka a pro její řešení bylo ustanoveno samostatné opatření – docházková soutěž „Nepromarni ani den“ (viz níže).

Hodnocení „Trochu jinak“ tak pomáhá k rozvoji nejen jednotlivých osob (žáků, pedagogů), ale také školy jako celku. Dochází ke komplexnějšímu nahlížení na osobnost žáka, na jeho studijní výsledky, úkony a aktivity, charakterové vlastnosti, image. Jedinci si osvojují poskytování zpětné vazby učiteli, spolužáky i sebou samotným. Každý jednotlivec hodnotí, ale je zároveň hodnocen. Taková opatření umožňují reflektovat pozici jednotlivců v rámci skupin (jak vnímám své okolí já a jak okolí vnímá mě) a napomáhají k sociálnímu učení, a tedy i k budování důvěry a transparentnosti jednání v rámci školy.

Hodnocení „Trochu jinak“ bylo z počátku opatřením v oblasti výchovně-pedagogické. Jeho realizace se nicméně stala výchozím impulsem pro další opatření. Jedním z nich jsou Pravidelně rozvrhované třídnické hodiny.

Každý týden v pondělí první vyučovací hodina je rozvrhovaná jako třídnická hodina. Cílem opatření bylo vytvořit příležitost, kdy se žáci mohou vyslovit ke všemu, co se jim líbí či co je trápí, ať se to týká života ve škole, doma či jejich osobního života. Tím se posiluje bezpečné a pozitivní klima ve třídě, jakož i zájem o dění ve třídě, o spolužáky, o školu. Současně dochází i k rozvíjení empatie a komunikačních dovedností (Strategický plán). Opatření pochopitelně přináší i rizika spojená se zneužitím informací žáků o jejich osobním životě ze strany těch, kteří výpověď poslouchají. Klade velké nároky na dovednost učitele pracovat se skupinovou dynamikou, s odkrytými problémy apod. a také na odhad situace, zda je v daném čase a v dané skupině žáků vhodné třídnickou hodinu tímto způsobem pojmout.

Na 1. stupni vnímají učitelé tuto časovou dotaci hlavně jako možnost pohovořit s žáky o tom, co se přihodilo o víkendu, případně v uplynulém týdnu. Záměrem je poznat tím i prostředí, v němž žáci žijí svůj každodenní život, a co prožívají. Tyto zkušenosti lze zohlednit, pokud pak mají jedinci kázeňské problémy či pracovní neúspěchy. Na 2. stupni mohou být třídnické hodiny věnovány některým aktuálním společenským či environmentálním tématům (např. sledování krátkých dokumentů Jeden svět na školách a následná diskuze nad zhlédnutým dokumentem; návštěva nevidomého člověka ve škole a diskuze o zdravotních handicapech). Jsou plánovány společné akce, řešeny spory ve třídě, případně strategie, jak předcházet krizovým situacím. Na počátku roku jsou na třídnických hodinách stanovována pravidla, žáci zkouší formulovat jak svoje individuální cíle, tak svá přání, co by se mělo v daném školním roce ve škole realizovat. Na třídnických hodinách také probíhá výše uvedené hodnocení „Trochu jinak“, kdy je prostor pro to, aby se žáci hodnotili navzájem nebo prováděli sebereflexi.

Žáci vnímají třídnické hodiny velmi pozitivně, jako určitý druh partnerství, důvěry. Mohou společně řešit a překonat nějaký problém. Opatření vede k pocitu oboustranné otevřenosti a dojmu „rodinné školy“, byť škola čítá přibližně 300 žáků (vyjádření v rámci focus group s pedagogickými pracovníky i v rozhovoru s ředitelkou školy). Klíčové podněty od žáků sdílejí učitelé na pravidelných měsíčních poradách pedagogického sboru.

Již tradicí se stal projektový týden nazvaný Boříme hranice, který probíhá v posledním zářijovém týdnu. Strategický plán popisuje cíl aktivity následovně: Projekt má podpořit kreativitu, poznání vlastních schopností i hranic žáků, respektování hranic svých i druhých a zároveň ukázat možnosti či smysl jejich překonávání v rámci spolupráce na společném díle. Umožní žákům poznávat se napříč třídami, pracovat ve věkově různorodých skupinách.“ Akce je určena žákům od 4. po 9. ročník. Předem jsou vypsána témata různorodých dílen zaměřených jak na intelektovou činnost (např. čtenářská dílna), na uměleckou činnost (hudební dílny), tak na manuální dovednosti (výrobky ze dřeva), sportovní aktivity nebo ukázky praktických činností (např. návštěva farmy a péče o hospodářská zvířata). Žáci se podle zájmu přihlásí do dílny, kterou v průběhu celého týdne navštěvují. Tvoří přibližně 15členné věkově heterogenní skupiny. Poslední den v projektovém týdnu pak vzájemně své aktivity prezentují v prostoru školní tělocvičny, případně i širší veřejnosti.

Činnosti v rámci jednotlivých skupin jsou poměrně komplexní a žáci jsou nuceni v průběhu týdne řešit úkoly různého charakteru a různě kognitivně náročné. Naše dílna se jmenovala Truhláři. Jeli jsme do Krásného Března do dílen se dřevem a vytvářeli jsme ptačí budky. Na počátku museli žáci provést nákres v počítači v grafickém programu, vypočítat, kolik budou potřebovat dřeva a dalšího materiálu, kolik to bude stát. Pak jsme teprve mohli vše potřebné pořídit a realizovat vlastní výrobu. Na konci týdne pak žáci budky vyvěšovali, udělali prezentaci a natočili video“ (příklad uváděný v rámci focus group s pedagogickými pracovníky; příloha č. 4). My jsme dělali mošt. První den se jelo do sadu a žáci nasbírali jablka. Pak jsme jeli do moštárny, žáci si zkoušeli pasterizaci, plnili mošt do láhví, vylepovali na ně etikety. Nakonec vyrobené mošty prodávali. Bylo to pro ně velmi poučné a názorné, protože dnes člověk jde do supermarketu, koupí něco, aniž by věděl, kde to má svůj původ. Takhle děti zjistily, co všechno je potřeba na výrobu jablečného moštu“ (příklad uváděný v rámci focus group s pedagogickými pracovníky). V rozhovorech s absolventy byla popsána i dílna ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kdy žáci navštívili výstavu studentských uměleckých prací a mohli o nich se studenty diskutovat.

Projekt „Boříme hranice“ se velmi osvědčil jak z edukačního, tak ze socializačního hlediska. Skutečně plní roli toho, že si žák může vyzkoušet různorodé činnosti, a tedy i možnosti svého budoucího uplatnění, zároveň učí žáky spolupráci v rámci týmu za účelem dosažení zjevného výsledku. Poté, co akce proběhne, ptá se nezanedbatelné množství žáků, jestli by se tímto způsobem nemohlo učit celý rok. To jsou žádané impulzy od dětí, co by si přály, co je baví. Činnost, při které se opravdu hodně naučí. A pozitivní ohlasy přicházejí i od rodičů“ (rozhovor s ředitelkou školy).

Škola se snaží reflektovat diverzitu lidské společnosti, jak ve vztahu k sociálně a etnicky specifickému zázemí lokality, v níž se nachází, tak v přesahu k celospolečenským a globálním tématům. Nevyhýbá se tématům chudoby, sociálního vyloučení či kontroverzním historickým událostem. Škola aktivně řeší projekty nebo se účastní aktivit pořádaných dalšími subjekty v regionu, které pomáhají zvyšovat míru otevřenosti a tolerance žáků k jinakosti, odlišnostem nebo ukazují negativní důsledky takové netolerance.

Z oblasti historie/dějepisu lze zmínit např. projekty Zmizelí Langweilovi (tematika holocaustu, ukázka netolerance k odlišnosti), pořadatelství Jom ha-šoa (ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a spolkem Hraničář účast na veřejném čtení jmen obětí holocaustu), účast v projektu Paměti národa Příběhy našich sousedů (příloha č. 5). K projektům tohoto druhu Strategický plán školy uvádí: Stojíme o to, aby žáci nedostávali historii naservírovanou, ale aby přijímali iniciativu a sami kladli otázky, dokázali pojmenovávat, kde byla pošlapávána v naší historii svoboda jedince, kde byla odlišnost trestána a potlačována. Výsledným efektem pak může být zlepšení vztahů mezi dětmi a pamětníky.“

Obdobné cíle plní i projekty z oblasti geografie/zeměpisu, občanské a environmentální výchovy, spojené se současnými společenskými nebo environmentálními otázkami. Žáci si vždy na podkladě reálné situace nebo kontroverzního příběhu uvědomují komplexnost světa, důsledky a nejednoznačnost řešení. Situace formují jejich kritické myšlení, dovednost třídit informace a zdůrazňují afektivní stránky edukace. V rozhovoru popsala ředitelka školy například kontext účasti v projektu Skutečný dárek (Člověk v tísni): Cílem není finální koupení zvířete na pomoc lidem v Africe, i když o to samozřejmě jde také. Takové projekty jsou nástrojem, jak vést děti, aby nebyly lhostejné k tomu, co se kolem nich děje, k potřebám různých dalších lidí, kteří jsou na tom často daleko hůře než my. Hlavním smyslem projektu je proto všechno, co se odehrává kolem toho. To, že se s těmi dětmi nějakým způsobem pracuje, bavíme se s nimi, jak lidé na světě žijí, s čím se potýkají, že jsme obyvatelé jedné planety, a jak by nám nemělo být lhostejné, že někdo trpí hladem. Částečně tomu byly věnovány třídnické hodiny (viz výše – pozn. aut.), v zeměpise se bavili o konkrétní zemi v Africe, o jejích specificích, o obyvatelstvu tak, aby měli tu informaci kam zařadit. Dá se to spojit s dalšími tématy z výchovy k občanství, ke zdraví, z etiky. A to celé by mělo vyústit v zodpovědnost člověka, že pomůžu tam, kde mohu, s vědomím, že nemohu zachránit celý svět, ale každý má ve svém okolí někoho, komu může, i relativně malou drobností, pomoci.“

Základem úspěšné školní práce je docházka do školy a naplňování aktivit v rámci pedagogického procesu. Naopak neodůvodněná absence bývá indikátorem problémů jak jedince, tak společenské jednotky (rodiny), jíž je součástí, a vede k dalším prospěchovým či kázeňským potížím. Z důvodu zvýšeného výskytu absence u řady žáků přijala škola opatření „Nepromarni ani den“ týkající se soutěže v docházce. Minimalizace absence měla přinést benefity každému členovi skupiny, jelikož soutěž byla určena jak pro jednotlivce (vítěz s nejnižší absencí získal věcnou cenu – na 1. stupni knihu, na 2. stupni tablet), tak pro celou třídu (vítězná třída s nejnižší absencí obdržela finanční částku na třídní projekty).

Absence zůstává ovšem hlavním nedořešeným problémem sledované školy. U problémových žáků nemělo opatření výrazný vliv. Hlavní problém v absentování nebývá zpravidla na straně žáka, ale v rámci rodiny / společenské jednotky, která nevidí smysl pravidelné školní docházky. Komunikace s dalšími institucemi (rodina, úřady) spíše selhává a
žák nebývá ten, kdo svoji docházku do školy primárně ovlivňuje.

Škola tak přijímá alespoň některá druhotná opatření:

Předně je to skutečně široká nabídka mimoškolních volnočasových aktivit a zájmových kroužků. Dovednosti a poznatky v nich osvojené mohou žákům nabídnout i vizi jejich budoucího uplatnění v profesním životě (např. programování, mediální kroužek, mladý záchranář, školní orchestr, divadelní soubor). Nabídka a rozsah jednotlivých aktivit jsou podmíněny odborným zájmem a specializací ve škole působících pedagogů, škola za tímto účelem nenajímá další lektory. Velmi zásadní je to, že nabízené volnočasové aktivity jsou téměř bezplatné (za velice nízkou cenu, např. 50 Kč za půl roku), což je v případě ekonomicky slabého zázemí velké části žáků důležitým kritériem při návštěvě těchto kroužků.

Zadruhé se učitelé ve vztahu – zejména k problémovým – žákům snaží uplatňovat vzdělávací přístup, který vychází z myšlenky pracovat co nejefektivněji v nastalé nestandardní a nezamýšlené situaci. Strategický plán školy popisuje např. opatření s názvem „Inkluzivně: Tady a teď: Učitel opouští nutkavou ideu různých očekávání a předpokladů. Místo toho, aby ztrácel čas káráním žáků (chybějící pomůcky či domácí úkoly atd.), rozdá pomůcky a začíná s žáky pracovat – tady a teď, s tím, kdo je přítomen. Tím zároveň vytváří podmínky pro vlastní aktivitu žáka, který není předem demotivován peskováním, ani limitován absencí pomůcek.“

Další informace o tomto opatření podala jedna z respondentek – matka absolventky ZŠ Trmice. Škola nakoupí potřebný materiál a pomůcky pro výuku (např. výtvarné výchovy). Část nákladů zafinancuje a část se snaží získat zpět od rodičů těch žáků, kteří pomůcky používají. Finanční obnos nemusí dát rodiče jednorázově, mohou jej splácet i postupně (např. pouze 50 nebo 100 Kč za měsíc). Podstatou myšlenky je, aby byl žákovi ze sociálně slabší vrstvy tento materiál vůbec k dispozici (tj. zakoupí ho bezodkladně přímo škola, ne rodič), aby jej žák měl na vyučovací hodině vždy k dispozici (tj. je uložen ve třídě ve skříni a po skončení výuky jej tam žák opět vrátí, neodnáší si jej s sebou domů), aby sociálně slabý rodič nemusel nést všechny náklady (tj. škola část nákladů kofinancuje). Aby to dítě nebylo takový jakoby vystrčený, že nemá pastelky, že nemá tu a tohle. Protože my chceme, aby to měly, aby pracovaly, aby tam neseděly. Někde ve škole když to nemaj, tak prostě nemalujou“ (matka absolventky ZŠ Trmice a současně asistentka pedagoga).

Pro stále kreativní práci s žáky, udržení jejich zájmu a v boji proti syndromu pedagogického vyhoření jsou velmi důležité kolegiální vztahy na pracovišti a vztahy s vedením školy. Ve sledované škole lze identifikovat mimořádnou a silnou důvěru v rámci pedagogického sboru, vzájemnou otevřenost, ochotu spolupracovat a naslouchat druhým. Naprostou samozřejmostí jsou konzultace a sdílení nápadů. Výjimkou nejsou vzájemné hospitace mezi pedagogy ve vyučovacích hodinách s cílem inspirovat se novými podněty v práci s žáky.

Určitým specifikem je silné zastoupení pedagogů – mužů, kteří jednak mají silnější autoritu u některých žáků, jednak přinášejí do značně feminizovaného školního prostředí jiný způsob nahlížení reality a řešení problémů.

Vedle přátelských kolegiálních vztahů podporuje ochotu k učení a k profesnímu i osobnostnímu růstu také postoj vedení školy. Jsou pořádány občasné společné semináře a učitelé jsou motivováni a podporováni v tom, jak se dále vzdělávat na různých externích kurzech. Nejedná se přitom pouze o částečnou finanční výpomoc při úhradě placených školení, ale pedagogičtí pracovníci v rámci focus group zdůrazňovali organizační pomoc, kdy si kvůli účasti na školení nemusí napracovávat absenci ve škole, komplikovaně si domlouvat výměnu vyučovacích hodin s dalšími kolegy apod. Pracovníci tak nejsou odrazováni zbytečnou byrokratickou zátěží a se zájmem se mohou věnovat osvojení si nových dovedností a poznatků, které jsou následně ku prospěchu výuky jako celku (např. kurzy kritického myšlení, story tellingu, formativního hodnocení aj.).

Případy začlenění čtyř žákyň ukazují konkrétně jak procesy, tak výsledky z hlediska osobnostního rozvoje a prevence vyčleňování jednotlivých žáků. Rozhovory jsou plně anonymizovány, žákyně i další jimi zmiňované osoby vystupují pod pseudonymy.

Když měla Agáta po absolvování speciální mateřské školy nastoupit na základní školu, šli se rodiče nejprve optat na ZŠ Trmice, jelikož bydlí přibližně 100 metrů od ní. Matka, která nechodila v době nástupu Agáty do zaměstnání, měla možnost zdravotně postiženou dívku do školy přivézt a kdykoli pro ni dojít. Rodiče také chtěli, aby nemusela dcera na invalidním vozíku řešit složité dojíždění městskou hromadnou dopravou, až bude ve vyšších ročnících samostatná. A také aby nebyla zbytečně vytrhována z okruhu svých místních kamarádů a spolužáků, s nimiž se může vídat i po vyučování. Předchozí ředitelka školy však Agátu přijmout odmítla. „Původní paní ředitelka nám řekla, že nejsou zařízený tady na ty děti, i docela ošklivě nás tak jako odbyla“ (Agátina matka). Agátini rodiče byli z rozhodnutí nešťastní a snažili se sehnat místo na různých školách v Ústí nad Labem. Přes léto se však v ZŠ Trmice vyměnilo vedení, stávající ředitelka Agátiny rodiče kontaktovala a „přes nějakou jako lidskou dohodu to potom pro ni nebyl problém“ (Agátina matka).

Škola zpočátku skutečně nebyla stavebně-technicky uzpůsobena přítomnosti osob s tělesným postižením. Ovšem vedení školy během prvního roku Agátiny docházky zažádalo o povolení úprav a finanční podporu a byla vybudována nájezdová rampa a schodišťová plošina pro invalidní vozík, jakožto i dílčí úpravy interiérů (např. výměna dveřních prahů). Agátě byl přidělen osobní asistent, který ji první rok spolu s matkou pomáhal vynést do školní budovy po dlouhém schodišti. Ředitelka se od té doby také – prozatím bezvýsledně – snaží získat povolení pro výstavbu výtahu.

Po příchodu Agáty začala škola přijímat i další děti s handicapem. Agátina matka s nadsázkou říká, že její dcera byla „takový průkopník. Po ní šla o rok mladší holčička a pak ty další. Ty už šly tak trochu i na naše doporučení, po našich zkušenostech. Protože to se asi rozkřikne. A rozhodně to nejsou místní. V podstatě to už všechno jsou děti, který dojížděj ze širšího okolí, i z Ústí, pro ně není naše škola spádová. A vždycky byli přijatí a už prakticky nikdy nebyl žádný problém. Teď už tam jsou tyhle děti běžně, člověk už je ani všechny nevzpomene.“

Agátina matka pozorovala celkový „přerod školy“, proměnu pedagogického sboru pod vedením nové ředitelky. Poznávala zaměstnance na školách v přírodě, kam jezdila s dcerou jako doprovod. Vždycky mi to bylo umožněné a bez nějakých problémů se s námi počítalo. Takže to bylo fajn, že jsem mohla jezdit, protože jen s panem asistentem by to nešlo. A pak to takhle bylo i u dalších dětí. Kde to třeba zvládl asistent sám, tak tam jezdilo dítě na školní akce jen s asistentem a už nepotřebovali maminku.“ Agáta i její matka chválí, že škola pořádá mnoho akcí a zprostředkovává žákům mnoho aktivit. Tělesně postižená dívka se tak mohla se třídou účastnit i kurzů plavání v plaveckém zařízení v Ústí nad Labem. Pořádají se školicí programy s partnerskou školou v Německu, na škole funguje řada volnočasových kroužků. „S orchestrem hráli na americké ambasádě v Praze, objeli toho spoustu, ty děti viděly spoustu prostorů a hrály i tam, kam by se normálně ani nepodívaly“ (Agátina matka).

Nakonec nastoupila Agátina matka na školu také jako asistent pedagoga. „A pak jsem byla ráda, že jsem tam mohla nastoupit jako asistent a pomáhat takhle i jiným dětem. Dostala jsem na starost klučíka, který byl na elektrickém vozíku, přeci jen mnohem těžší postižení. Ale i tam, pokud to bylo jen trochu možné, tak oni mu to vždycky všechno umožnili dělat taky.

Záleží to ale i na těch dětech, na tom kolektivu. Agáta měla strašný štěstí na tu třídu, nezažívala tam nic ošklivýho“ (Agátina matka). Agáta sama vypráví, že jí spolužáci pomáhali: „Třeba zazvonilo, tak mi podali tašku, pověsili tašku, aniž bych musela cokoli říkat.“ „Ale třeba když jsem měla toho chlapečka, tak to tam fungovalo jen do čtvrté třídy a pak se to tam začalo nějak tak jako narušovat. Takže není to vždycky všechno ideální. Ale on od první třídy říká, že až vyroste, tak vystuduje a bude na téhle škole učitelem. A má rád ty učitele a cítí se tam dobře. Tak je jen smutný, že ne každýmu dítěti se poštěstí dobrý kolektiv“ (Agátina matka). Přesto si myslí, že škola nadstandardně vychovává žáky k toleranci vůči jinakosti: Ta jinakost je v tom, že se neřeší, že máš vozejk, že seš takovej nebo jinej, prostě tam patříš. Jo, samozřejmě malý děti, jede Adam na velkým vozíku, koukaj, ale tím, že ho tam vídaj, zeptaj se, ano, to je přirozený, oni se zeptaj, my jim to vysvětlíme, proč to tak je… A je teda pravda, že teď už v těch novejch slabikářích – s Adamem už od první třídy jsme měli slabikář, a tam už jsou i vozíčkáři, je to tam na obrázcích. A teď chlapeček tam řekne: »Jo, to je jak náš Adam, takovej vozejk«, a maj ho tam ve třídě. Takže tydlety děti s tím už problém mít nebudou. To si myslím, že todle ty děti tady hodně obohacuje, že se s tím postižením běžně setkají.

Když Blančina matka zemřela, osiřela nejen tříletá Blanka, ale i její desetiměsíční sestra. Péče o ně se ujala Blančina babička. Děda pracoval jako živnostník a ani babička nechtěla být z psychologického hlediska doma s dětmi, chtěla být v kontaktu s lidmi, a tak začala pracovat v přípravné třídě na ZŠ Trmice, kam s sebou brala i vnučky. Blanka již od dětství často a ráda zpívala. Ve škole začala chodit na kroužek dramatické výchovy a také tam zpívala. „A učitelky mi říkaly: »Víš o tom, jak ona krásně zpívá?« Já jsem říkala: »No tak ona zpívá pořád«.“ Babička by ráda Blanku posílala do hudební školy, ale neměla čas všechno obstarávat. Když slyšela hrát orchestr trmické ZŠ, oslovila sbormistra, zda by nechtěl zřídit tzv. hudební školičku pro ZŠ. Projektu byli nakloněni všichni, i vedení školy, a do měsíce se aktivita, jejíž vznik babička iniciovala, zrealizovala. I ze strany rodičů byla pro volnočasovou aktivitu podpora a kurzy se naplnily. Při námitce tazatelky, že to je nasnadě, když kroužky na škole jsou bezplatné, Blančina babička říká: „Nenene, tenhle se platí. Ale máme to levnější. Stojí to tisícovku na půl roku, tady ještě přispívá škola. A plno dětí se díky tomu taky věnuje hudbě na škole!“

ZŠ Trmice zajišťuje pro žáky skutečně velké množství zájmových kroužků a volnočasových aktivit, a to za velice nízké ceny. „Pak ještě keramika, ta se platí víc, pět set korun, protože potřebujou materiál. Ale pak ty ostatní, ty jsou úplně za hubičku. Za padesát korun na půl roku. Takže rodiče můžou dát dětičky, na co chtěj, takže si fakt nemůžou stěžovat“ (Blančina babička). Blanka navštěvovala aerobik, country tance, břišní tance, dramatický kroužek, kapelu a orchestr. „Ona odešla ráno v půl osmý do školy a vrátila se domů večer v šest. Takhle ona to měla. A ne že bych jí vybírala kroužek já. Ona si to zaškrtala a přišla, babičko, tohle mi podepiš. A já povídám »Blani, a kdy to stihneme všechno, kdy se budeš učit?«“ (Blančina babička).

Vedle možností trávení volného času oceňuje Blanka také klima školy: „Líbilo se mi to, že ta škola je rodinná hrozně. Že je to fakt rodinný a všichni jsou hrozně hodný a každýmu se prostě tam vyjde vstříc a není tam žádná šikana na tý škole a když jo, tak se to prostě hned vyřeší a všechno je v pohodě. A fakt je to prostě pěkný, co se dělá pro tu školu jako celkově. Ne každá základka má svůj ples školní a tak. Každý rok se chodilo na výlety nebo jsme dělali spaní ve škole, masopust s maskama...“ Blančina babička doplňuje: „Ona je to fakt rodinná škola. I mezi učitelema. Nebo učitel a dítě. Dítě se nebojí učitele se přijít na něco zeptat. Učitel ten přijde a ono ho i pohladí.“

Z pedagogicko-výchovného hlediska zmínila Blanka jako motivační hodnocení Trochu jinak. „Bylo dobrý, že se to hodnotilo nejen podle prospěchu, ale kdo byl jako hodnej v hodinách i celkově. Ten, kdo měl zelenej náramek, mohl o přestávce na chodbu a prostě kam chtěl, a ten, kdo měl červenej, tak nesměl z tý třídy v podstatě vyjít ven.“ Blančina babička opět doplňuje: „Ale vyvíjí se to. Teďka když je hezky, můžou jít i svačit ven všichni. O přestávce to mají volnější než v jiných školách. Děti chodí normálně ze třídy do třídy, můžou po chodbě. Jinde jdou jenom ze třídy na záchod a jinam nesmí. Paní ředitelka ale chce, když celou dobu seděj, tak ať se proběhnou o přestávce. V přízemí mají fotbálek, jsou tam nášlapný stopy na zemi.“

„Ony ty náramky měly být hlavně motivační. Třeba ti hůře hodnocení měli přednostní právo v přístupu na kroužky. To zní sice divně, ale prostě, aby je aspoň něco motivovalo. Ale ony je stejně ani ty kroužky nezajímaly“ (Blančina babička). Další možnost svobodného projevu zájmu mají žáci v rámci projektových dnů Boříme hranice. Každé dítě si vybírá samo. Nic mu není vnuceno. Prostě je seznam, co tam bude, a dítě si vybere, co ho zajímá. A každý ukáže, co za ten týden dokázal udělat. A třeba se zrovna v tom najde, jako když Blanka hraje na klavír.“ V nabídce jsou např. umělecké aktivity, sportovní hry, manuální činnost. Samotná Blanka prozradila, že nyní studuje v Praze konzervatoř a ve svém budoucím povolání by ráda hrála v orchestru.

Karin začala chodit na základní školu v místě svého bydliště v Ústí nad Labem. „Já mám vlastně dys poruchy a ta paní učitelka to hned na začátku podala tý třídě tak, že řekla něco v tom smyslu, jako že jsem trošku jiná než ti ostatní a že jakoby ty děti na mě maj bejt hodný, pokud třeba něco jako se nepovede nebo pokud třeba budu, já nevím, psát nějak odlišně. A pak se mi fakt stalo, že ty děti na mě koukaly prostě úplně divně, bylo to teda ze strany dívek, jako chlapci ne, a třeba i holky, co byly o třídu níž, i v tý družině. A třeba se o výtvarce malovaly nějaký obrázky a voni za mnou třeba přišly a začaly mě jako hladit po hlavě a říkat mi, že jsem to hezky nakreslila a tak, jako prostě mě začaly ponižovat“ (Karin). Spolužáci měli také pocit, že je Karin neprávem zlepšována klasifikace. „Protože taky ta učitelka mluvila otevřeně o těch mejch úlevách, že mi třeba nechávala víc času na testy. A pak se to ve druhé třídě vystupňovalo. Už to pak prostě byly i fyzické útoky, že třeba mě dávali i pohlavky nebo se stalo, že mě i jednou zavřeli do skříňky“ (Karin).

Karin se uzavřela do sebe, doma o problémech nemluvila, ale její matka pojala podezření. Navíc nesouhlasila s přístupem třídní učitelky k dys poruchám dcery. „Ta paní učitelka to tak jako bagatelizovala. Měla asi pocit, že chci pro svoji dceru nějaký úlevy na základě papírů, ale ono to tak vůbec není. Někdo to tak pojme, ale já jsem naprosto dobře věděla, že to pro nás znamená dost práce. Chtěla jsem jen, aby jí bylo umožněno pracovat jinak“ (Karinina matka).

Karin tedy odešla na počátku třetího ročníku na ZŠ Trmice, ačkoli měla z přestupu veliký strach a očekávala, že situace bude ještě horší. „Já jsem z počátku byla taková nesvá mezi těma dětma, protože už jsem měla ty svoje zkušenosti. Byla jsem zvyklá, že se radši s ničím nebudu svěřovat, že se nebudu projevovat. Když ty děti dělaly nějakou společnou práci, tak já jsem se tam nechtěla mezi ně nějak vměšovat ani nic říkat. Ale ta paní učitelka, kterou jsem měla, ona na mě byla hrozně hodná. Bylo vidět, že se snažila si se mnou povídat a snažila se mě vtáhnout do toho kolektivu. Celkově se nám hodně věnovala“ (Karin).

Karin vysvětluje pozitivní klima školy její menší velikostí, neanonymitou vztahů a vzájemnou důvěrou: „Tamta škola byla taky jiná třeba v tom, že se otvíralo i céčko, v každý třídě bylo hodně dětí a učitelé si ani nepamatovali ty jména. Ale ta trmická škola je taková v rodinném kruhu a je vidět, že učitelům na těch dětech opravdu víc záleží. Já jsem neměla k těm učitelům tu důvěru, protože jsem vždycky to měla, že když jsem přišla, tak mi prostě buď nevěřili, nebo na mě koukali nějak divně. Ale tady jsem věděla, že můžu přijít a říct úplně všechno, nikdo na mě nebude nějak koukat, ty lidi to bude zajímat.

Karin hodnotí jako přátelské i vztahy mezi žáky navzájem: „Já třeba mám takovou vzpomínku, že hned, když jsem tam přišla, tak tam jeden kluk byl na koberci a hrál si tam s hračkama a hned mi nějakou tu hračku podával, jako říkal, ať si tam k němu sednu. Což se mi běžně vůbec nedělo.“ Bez povšimnutí ze strany spolužáků zůstávalo i to, že Karin měla více času na psaní než ostatní. Nadto ve třídě byli další spolužáci s různými handicapy, se slabším intelektem a tyto skutečnosti byly vnímány jako přirozená součást kolektivu.

Škola pomohla rozvíjet Karinin největší zájem, historii. „V šestý třídě jsme dostali takovýho dobrýho učitele na dějepis a od tý doby mám dějepis moc ráda.

Měli jsme třeba takový projekt „Cesta okolo světa“. Každá třída si vybrala jednu zemi, vyhledali si k tomu informaci, mohli si připravit třeba i nějaké typické jídlo. A chodilo se po těch jednotlivých třídách a poznávali jsme ty země. A my jsme třeba byli Egypt. Jedna holka uměla břišní tance, tak tam ukazovala ty břišní tance. A protože mě baví ten dějepis, tak já jsem vysvětlovala, jak se dělalo balzamování. Dokonce mi sehnali i figurínu, takže jsem se koukala i na tu anatomii, sehnali mi dokonce i nějakej háček, takže jsem jim mohla ukázat i to, jakým způsobem se dělala ta lobotomie, že se to strkalo do toho nosu. A mělo to úspěch a děti to opravdu zajímalo.

Když jsme byli sedmá, osmá třída, tak tam byl takový projekt, jmenovalo se to Zmizelí sousedé. Tak já jsem byla v tom projektu, chodili jsme různě po archivech a pátrali jsme po osudech jedný místní židovský rodiny, což mě hrozně bavilo. Ono to bylo teda hrozně smutný, protože všichni asi vědí, jak to s nimi dopadlo za tý druhý světový války. Četli jsme rodinnou korespondenci a psali tam o úplných jakoby každodenních drobnostech. Dalo nám to možnost nahlídnout jakoby z jiný perspektivy do tý druhý světový války. Ten projekt měl potom i různý výstupy, prezentovali jsme tam věci, které jsme v těch archivech objevili.“ Na základě toho, že si Karin mohla prakticky vyzkoušet výše popsané dovednosti, ráda by se v budoucnu věnovala archivní práci.

Příběh Dagmary dále dokresluje proinkluzivní jednání ZŠ Trmice a odvahu vedení školy přijmout žáky, kteří by ne v každé běžné ZŠ uspěli. „Pro Dagmaru nám všichni odborníci říkali, že není na základní školu, že je na speciální,“ vzpomíná Dagmařina matka. „Ale my jsme říkali, že ne, že by bylo dobrý vyzkoušet tu základní školu. Takže jsem obvolala asi pět škol a všichni nesouhlasili s tím nástupem, až paní ředitelka na ZŠ Trmice řekla, že to zkusíme. Tak jsme to zkusili a byli jsme tam 11 let. 11 let s tím, že v prvních letech byla dlouhodobě po nemocnicích, takže když měla jít do čtvrtý třídy, tak spadla do druhý.“

Dagmaře byla přidělena asistentka, která jí od prvního ročníku pomáhala. „Odvedla skutečně velký kus práce. To doopravdy ze začátku čtení, psaní, tady ty základy. Odcházely i ze třídy, aby měly větší klid, takže šly do sborovny se učit. Všechno to dlouho trvalo, ale mělo to výsledky“ (Dagmařina matka). „Vůbec učitelé na prvním stupni, ten vztah k dětem i rodičům byl úžasnej. Ale na druhým stupni, tam už někteří učitelé pracovali se třídou jako s celkem a nebrali tolik tu individuální výuku a přípravu.“ Dagmařina matka vidí jako největší problém to, že její dcera si dokáže znalosti osvojit paměťovým učením, ale při nárůstu objemu kreativní, aplikované a projektové činnosti se již dívka dostala na hranici svých možností. Zejména v práci ve skupině nenacházela svoji roli a uplatnění. Sama Dagmara vstřícnost učitelů na ZŠ Trmice oceňuje: „Já jsem tam byla hodně spokojená. Učitelé byli hodnější a vstřícnější než třeba ve škole, kam chodím teď“ (pozn.: střední škola v Praze na Jedličkově ústavu).

Velkým pozitivem bylo, že se Dagmara mohla účastnit množství školních akcí. V doprovodu matky mohla jezdit se svojí třídou na školy v přírodě i četné krátkodobé výlety a exkurze. Měla možnost navštěvovat zájmové kroužky (dramatický kroužek, čtenářský klub). „Chodila jsem na sbor zpívat. Pan učitel mě chtěl vyhodit, protože jsem byla moc hlasitá, ale nakonec mě tam nechal“ (Dagmara).

V sociálně heterogenním třídním kolektivu měla postižená dívka i řadu kamarádů. „Jako na základce jsme byli půlka bílých, půlka tmavých… jako že tam byli i Romové… a půlka handicapovaných. Ne půlka, jako míň. A já jsem si radši řekla o pomoc nějakýmu cikánovi než bílýmu. Některý ty bílý na mě koukali jako co chci… Ale prostě ti Romové hned šli pomoct. Jsem tam měla kamaráda… Všichni mi říkali nebav se s nim, zatáhne tě do průšvihu a nevim co…“ (Dagmara). „No ten nejhorší břídil ve škole, prostě každej ho pomlouval, naše Dagmara se s ním kamarádila, ale jako… já jí to nemůžu zakázat, že si s ním rozumí… a byl hezkej ten vztah mezi nima, no tak jako proč? To taky řikám, že mu to určitě něco dalo. Že není úplně tak zkaženej…“ (Dagmařina matka). „Taky jsem tam měla ještě dalšího kamaráda. Ten, když jsem byla z něčeho smutná, tak vždycky přišel a rozesmál mě. Jako ten byl bílej, a tak byl takovej přísnější“ (Dagmar). Mentálně postižené dívce tak návštěva ZŠ Trmice pomohla nejen v získání některých vědomostí, ale i v socializaci.

Fungování popsaného PIP je založeno na značně nadstandardních, otevřených vztazích ve škole: jak na kolegiálních vztazích mezi učiteli, tak na důvěře ve vedení, i na převážně pozitivním vztahu k žákům. Celkově jsou vztahy a pravidla ve škole značně transparentní, panuje vzájemná důvěra na ose učitel–učitel, učitel–žák, učitel–vedení. Zaměstnanci jsou kreativní, pozitivně naladění, ochotní naslouchat, přijmout kritiku a poučit se z chyb. Zároveň této důvěry není zneužíváno ani ze strany kolegů, ani ze strany vedení, a v rámci možností ani ze strany žáků. Ředitelka je vyrovnaná osobnost, přirozeně respektovaná autorita, upřímná a férová v jednání. Značná část učitelů vnímá své působení ve škole jako poslání. Tým se z velké části formoval na bázi osobních kontaktů z předchozího profesního (např. bývalí kolegové pod jiným zaměstnavatelem) nebo mimoškolního prostředí.

Taková situace není na školách běžná. Pokud nepanuje klima důvěry, otevřenosti a tolerance i v pedagogickém sboru, těžko bude fungovat vůči žákům. Případná aplikace PIP na jiné škole nemůže automaticky počítat s obdobnou povahou vztahů, a proto naplňování podobných zásad bude obtížnější či nejednotné. Komplexní hodnocení žáků, vzájemné hodnocení mezi spolužáky i sebehodnocení narazí pravděpodobně v jiném prostředí na nepochopení, bude vnímáno jako negativní kritika, obviňování z chyb, represivní nástroj pro poukazování na nedostatky apod.

Druhým specifikem je samotné zázemí PIP. Škola se nachází v sociálním prostředí, které – byť je v řadě ohledů považováno za sociálně vyloučené či sociálně problémové – má obecné tendence ke sdílení zážitků v pospolitosti. Formální i neformální vztahy k zázemí, např. kontakt s absolventy, tak působí ve své podstatě přirozeně. Ve školách, které plní pouze roli vzdělávací instituce bez výraznějšího a zejména nenuceného vztahu ke svému zázemí, nebude možné řadu prezentovaných přístupů uplatnit.

Ve výpovědích všech respondentů byly zmiňovány i případy školních či životních neúspěchů některých žáků, nebo dokonce jednání za hranicí zákona. Šlo vždy o případy žáků, u kterých nebyla pro osobnostní rozvoj dostatečná podpora rodiny a okolí.

Popsané nástroje mohou být přenositelné i do jiných škol. Důležité pro implementaci jsou ovšem vnitřní postoje vedení školy a pedagogů, jejich motivace k řešení nestandardních problémů a ochota vystoupit ze stereotypů. Naopak nezbytné je zacílení na podstatu dané situace a zbytečně se nezatěžovat skutečnostmi, které nejsou v silách učitele změnit a napravit a jejichž řešení by ubíralo čas na přínosné osvojování si poznatků.

Škola se nachází v regionu, který bývá z ekonomického hlediska považován za strukturálně postižený konverzí těžkého průmyslu a částečně i těžby uhlí a následně zde probíhá ne ve všech ohledech úspěšná restrukturalizace hospodářství. Nezaměstnanost v obci dlouhodobě přesahovala 10 % (např. rok 2015 téměř 20 %), leden 2019 necelých 9 %, což je nadprůměrná hodnota i v rámci samotného kraje. Škola leží v sociálně vyloučené lokalitě a hraničí s další obdobnou lokalitou. Strukturu žáků, která se meziročně výrazně nemění, lze charakterizovat tak, že přibližně třetina žáků (100) jsou Romové, velký počet žáků žije v neúplné rodině a v podmínkách sociálního vyloučení či znevýhodnění. Tyto skupiny se vzájemně prolínají.

ZŠ Trmice je spádovou školou pro město Trmice a okolní obce, je jedinou školou v lokalitě. Škola se prezentuje posláním: „Jsme školou pro každého, kdo k nám má i chce přijít. Jsme otevření tomu, aby naši školu navštěvoval jakýkoli žák, s jakýmikoli vzdělávacími potřebami. Naším cílem je nacházet osobní a individuální cestu ke každému žákovi a pomoci mu, aby objevil a rozvíjel své silné stránky, talenty a nadání, jako i posiloval své stránky slabší. Usilujeme o to, aby každý žák mohl zakusit úspěch“ (www.zstrmice.cz). Lze tedy konstatovat, že mise školy je silně proinkluzivní, kde motiv vychází mimo jiné i z charakteru jejího sociálního zázemí.

Podpora inkluzivního vzdělávání je dále patrná z forem a metod vzdělávací praxe, ze způsobu hodnocení žáků i z nabídky velkého množství zájmových útvarů. Pevnou součástí vzdělávání jsou různé dlouhodobější projekty, školní pobyty v přírodě aj. Ve škole funguje školní žákovský parlament. Velký důraz je kladen na výchovnou složku vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků. Pedagogové procházejí průběžným a intenzivním dalším vzděláváním tak, aby byli připraveni každému žákovi poskytnout přiměřenou individuální podporu.

Škola se angažuje v mezinárodní spolupráci se školou Babington v anglickém Leicesteru. Je partnerem v několika evropských projektech, zejména ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, jíž je fakultní školou. Dále spolupracuje s místními nestátními neziskovými organizacemi, a to jak místní, tak celostátní či s nadnárodní působností (např. Romano jasnica, Člověk v tísni, Liga komunitních škol, Slovo 21), na projektové bázi či v lektorské činnosti. Škola má vypracovaných několik programů prevence, např. plán práce výchovného poradce, školní preventivní strategie, plán protidrogové prevence, pravidla chování na síti a pravidla bezpečného internetu.

Studijní výsledky žáků leží v pásmu celostátního průměru (šetření ČŠI, mezinárodní testování). Úspěšnost přijetí na navazující středoškolské maturitní studium se pohybuje mezi 40–75 % u žáků vycházejících z 9. tříd v letech 2014–2018.

Abychom ověřili, že používané a popsané postupy skutečně vedou k zamýšleným cílům, zpracovali jsme čtyři kvalitativní případové studie tolerance vůči jinakosti, pozitivního přijetí kolektivem a rozvoje osobnosti žáka, které jsou založené především na výpovědi samotných žáků, resp. v tomto případě bývalých žáků, absolventů školy (v současnosti studujících na střední škole) a jejich zákonných zástupců.
Pro sběr a analýzu dat byly použity především tyto metody a nástroje:

 • analýza dokumentů školy;
 • individuální rozhovory garantky s vedením školy (ředitelka školy);
 • řízená diskuze v rámci focus group (5 pedagogů, z toho 2 učitelé prvního stupně, 3 druhého stupně, 3 muži, 2 ženy);
 • individuální rozhovory garantky s vybranými absolventy a jejich zákonnými zástupci.

Z dokumentů školy vyplývá mise sledované školy, která byla potvrzena i v rozhovorech s ředitelkou školy, s respondenty v rámci focus group s pedagogickými pracovníky i v individuálních rozhovorech s absolventy školy a jejich zákonnými zástupci: Hlavním posláním školy je nacházet osobní a individuální cestu ke každému žákovi a pomoci mu, aby objevil a rozvíjel své silné stránky i posiloval stránky slabší. Vedení školy a celý pedagogický kolektiv má odvahu dávat šanci i osobám, jejichž životní situace je obtížná či zdánlivě neřešitelná. Nástrojem je uzpůsobení materiálních i nemateriálních podmínek ve škole tak, aby se i tito žáci mohli plnohodnotně účastnit výuky a aktivit nabízených školou. Aby každý žák mohl zakusit úspěch, naplňoval své potřeby a zároveň bral ohledy na potřeby ostatních a dle možností i jim napomáhal k úspěchu nebo ke zpříjemnění všedního života. Žáci jsou hodnoceni nejen za své studijní výsledky, ale hodnocení zohledňuje i úsilí a výchozí podmínky žáků. Hodnocení více učiteli, žáky navzájem, svou vlastní sebereflexí a také hodnocení učitelů žáky zvyšuje komplexitu a roviny evaluace a vytváří určitý způsob zodpovědnosti každého jednotlivce za hodnotící soudy.

Ačkoli škola v žádném případě nepůsobí v bezproblémovém regionu, reflektuje jeho vývoj a objektivní překážky, ale zároveň nerezignuje, snaží se nesvazovat se stereotypy. Heterogenní kolektiv ve škole je pro žáky současně reflexí toho, že ve společnosti žijí lidé různého charakteru, sociálního nebo etnického původu a každý má nejrůznější problémy. Škola vnímá sebe samu jako živý, dynamický, provázaný organismus, který průběžně reaguje na situaci, v níž se nachází, a současně směřuje za svojí vizí. Jednotlivé akty a opatření mají své dílčí cíle, ale zároveň svými dopady pomáhají posouvat školu jako celek.

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy
Projekt Trochu jinak ve školním roce 2018/2019 - filosofie, smysl a průběh projektu
Projekt Trochu jinak ve školním roce 2018/19 (kritéria hodnocení)
Videoupoutávka na truhlářskou dílnu (po kliknutí na odkaz se video stáhne)
Fotodokumentace projektů

Autoři: Silvie R. Kučerová, Jan Pobuda