Tvorba a přizpůsobování pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola je zřízena pro vzdělávání dětí a žáků se souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro děti a žáky s mentálním postižením. Příklad inspirativní praxe popisuje, jak škola pro realizaci výuky na základě dosavadních znalostí a zkušeností se žáky a s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám vytváří učební pomůcky žákům „na míru“.

Škola je inspirativní nejen v tom, jak vytváří pomůcky, ale také v tom, jak při jejich využívání spolupracuje s rodiči a jak je sdílí s dalšími školami, a to i běžnými, které integrují žáky.

Příklad inspirativní praxe obsahuje i přílohy (dotazník pro pedagogické pracovníky, jeho vyhodnocení či videonahrávku ukázky práce s popisovanými pomůckami).

Příklad ukazuje inspirativní praxi v oblasti kritéria 4.1: „Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují vzdělávání v souladu s vědomostními a postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech zařízení a potřebami dětí“.

Výrobou, přizpůsobováním a používáním popisovaných pomůcek je sledována především srozumitelnost učiva a pozitivní motivace k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. A to nejen na speciálních školách, ale i ve školách běžného typu. Metodický popis, zdůraznění rizik přenosu a gradace při jednotlivých krocích mohou být pomocí pro pedagogické pracovníky při výuce žáků s mentálním postižením v běžných typech škol a usnadnit rodičům práci při domácí přípravě na vyučování.

Matematika a řečová výchova patří mezi základní oblasti ve výchovně-vzdělávacím procesu a rozvíjí všechny složky vzdělávacích cílů. Popisované pomůcky podněcují žáky k logickému myšlení a kladou na ně přiměřené a srozumitelné nároky a požadavky.

V souvislosti s trendem společného vzdělávání nastala nutnost některých změn ve školách. V popisované škole se mění charakter přístupu k žákům s lehkým mentálním postižením, kterých ubývá v důsledku toho, že jsou zapisováni do běžných základních škol (komplikace se sestavováním tříd).

Mateřská škola a základní škola Za Humny vzdělává v současné době málotřídním způsobem, což zvyšuje nároky obecně. Aby kvalita vzdělávání zůstala zachována i v nových podmínkách, je nutná mimo jiné i změna přístupu v používání pomůcek. Ve školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona jsou pomůcky základem, o který se mohou učitelé i žáci opřít. Správně zvolená a správně použitá pomůcka je důležitým faktorem úspěchu.

V současné době je mnohdy nedostatek učebnic a pracovních sešitů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Problémem je také jejich vysoká pořizovací cena. Kvalitní pomůcky chybí. Ty, které jsou k dispozici, často neodpovídají možnostem výuky žáků ve škole. Proto si řada učitelů vyrábí podklady a pomůcky pro výuku sama podle individuálních potřeb dětí s mentálním postižením. Podobně vznikají i pracovní listy, celé pracovní sešity či rozsáhlá portfolia.

Vzhledem k nedostatku pomůcek vhodných pro mentálně postižené žáky, kteří vyžadují důsledný individuální přístup, je pro dosažení výsledků v jednotlivých oblastech rozvoje nutné vytvářet pomůcky na míru, a to zejména na 1. stupni základních škol. V každém z vyučovacích předmětů je možnost upravit či vyrobit pomůcky tak, aby vyhovovaly dosažení požadovaných výstupů. Důležité je, aby splňovaly variabilitu z hlediska gradace a obsahovaly minimální množství rizik. Příprava těchto pomůcek se osvědčila především v předmětech: český jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda na základní škole a smyslová výchova, řečová výchova a učení o přírodě na základní škole speciální.

V následujícím textu jsou popisovány pomůcky z hlediska formy a způsobu využití ve vzdělávacích oblastech matematika a její aplikace pro 1. stupeň základní školy a řečová výchova pro základní školu speciální.

Pomůcky do matematiky jsou věnovány oblasti práce s přirozeným číslem – seznámení s přirozeným číslem, určování množství prvků, přiřazování a spojení množství s číslicí, psaní číslic, práce s číselnou řadou, porovnávání čísel a sčítání a odčítání čísel, didaktické hry.

Pomůcka do řečové výchovy je určena pro žáky s mentálním postižením, žáky mluvící, ale i pro žáky, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Jedná se o pomůcku, ve které jsou použity symboly a piktogramy.

Pomůcky jsou popsány následovně: cíl, konkrétní práce s pomůckou, přiložena je fotodokumentace a u některých je uvedena možnost gradace a případná rizika.

Pomůcky jsou vyrobeny z tvrdého papíru, jednoduše graficky zpracované, zalaminované (některé jsou opatřeny suchými zipy). Jako manipulační doplňky slouží kolíčky, víčka z PET láhví, případně jiné předměty (korálky, kaštany,…), pro grafickou stopu na fóliích slouží smazatelné fixy. Laminované karty jsou hygienicky nezávadné, omyvatelné a opakovaně dlouhodobě použitelné.

Pomůcky umožňují systematickou práci, což zaručuje postupné zvládání požadovaných dovedností a utvoření pevného základu (postup od jednoduchého ke složitějšímu). Jako velké pozitivum je vnímána možnost přizpůsobit pomůcku dané situaci, tématu, námětu, který je žákům bližší. Díky snadné manipulaci může mít každý žák svou pomůcku, ale je možné pracovat i skupinově. Výhodou je rychlost práce žáka (např. žáci nemusí opisovat příklady). Plní funkci motivační, expoziční, fixační i diagnostickou.

Cílem používání je tedy hlavně nabytí a osvojení si nových znalostí a dovedností, upevnění učiva, pomůcky jsou ale vhodné i jako doplňkové učivo pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném typu základních škol a základních školách speciálních.

Při používání pomůcek dochází přirozenou cestou k rozvoji nejen motoriky (hrubé i jemné), ale i k podněcování spontaneity a kreativity žáků. Pomůcky přispívají k rozvoji kognitivních procesů žáků a ovlivňují celkový rozvoj osobnosti. Kladou důraz na vizuomotoriku, umožňují individuální rozvoj, podporují nápravu specifických poruch učení, poruch pozornosti a slouží k rozvoji řečových a motorických dovedností.

Cíl: Žáci se seznamují s novou číslicí, číslici zatím nepíší, jen ji označují či vyhledávají –důležité je žáky seznámit s různými grafickými podobami číslice (různé psací fonty, viz obrázek č. 1).

Práce s pomůckou:

 • Obrázek č. 1, 2 – je dána řada číslic, žáci osvojovanou číslici označují (např. kolíčkem, víčkem).
 • Obrázek č. 3 – „Mapa k pokladu“ – je dána zalaminovaná „mapa pokladu“. Žáky můžeme motivovat například příběhem o pokladu, kdy vyhledáním konkrétních číslic v mapě najdou poklad. Žáci přikládají předmět (víčko z PET láhve, korálky, kaštany a podobně) na danou číslici. Do mapy mohou být zakomponována i písmena, která žáci již znají.
 • Obrázek č. 4 – „Já mám, kdo má?“ – didaktická hra pro skupinu žáků. Každý žák dostane kartu s dvěma číslicemi. Říká a ptá se: Já mám 3, kdo má 1? Žák s číslicí 1 odpoví: Já mám 1, kdo má…? Pedagog chodí mezi žáky a kontroluje správnost reakcí.

Gradace: množství čísel, různé psací fonty
Riziko: Na hru „Já mám, kdo má?“ je nutné se předem připravit, neboť počet karet se musí rovnat počtu žáků.          

Obrazek1.png
Obrázek č. 1                                                                      Obrázek č. 2
Obrazek2.png
Obrázek č. 3                                                                        Obrázek č. 4

Cíl: Žák číslice nepíše, určí počet prvků a označí kolíčkem správné číslo.

Práce s pomůckou:

 • Obrázek č. 5 – „Kolíčkování“ – žák spočítá počet prvků a kolíčkem označí správné číslo.
 • Obrázek č. 6 – na kartě může být více obrázků, více možností volby.
 • Obrázek č. 7 – „Jablko a hruška“ – žák dává na ovoce s číslem správný počet kolíčků.

Gradace: viz obrázek č. 6
Pozn.: Je možné změnit motiv jablka a hrušky na oblíbený motiv daného dítěte (např. pohádkové postavy, zvířata apod.).

Obrazek3.png
Obrázek č. 5                                                                        Obrázek č. 6
Obrazek4.png
Obrázek č. 7

Cíl: Žák přiřazuje číslo k danému počtu prvků, žák stále číslici nepíše.

Práce s pomůckou:

 • Obrázek č. 8 – „Přikládání“ – žák přikládá kartičky se správným počtem předmětů ke správnému číslu.
 • Obrázek č. 9 – jsou dány karty k přiřazování víček a jiných předmětů. Žák přiřazuje správný počet víček či jiných předmětů k číslům.

Gradace: Lze vyrobit karty s více čísly, měnit psací fonty, vytvořit karty s čísly svisle apod.
Riziko: Je nutné tvořit karty v takové velikosti, aby se nad daná čísla velikostí vešly dané předměty (aby nedocházelo k tomu, že předměty budou větší než daná čísla).

Obrazek5.png
Obrázek č. 8                                                                        Obrázek č. 9

Cíl: Tomuto kroku předchází psaní prstem a gumovým štětcem do pískovničky, prstem na interaktivní tabuli, mokrou houbou na tabuli atd., kde se žáci vždy osvojovanou číslici učí psát.

Práce s pomůckou:

 • Obrázek č. 10 – na zalaminovanou stíratelnou fólii je vytečkována číslice, kterou si žáci mají osvojovat. Žáci píší číslice na stíratelné fólie fixem.

Gradace: psaní číslic bez pomocných teček, menší formát číslice

Obrazek6.png
Obrázek č. 10

Cíl: Žáci se vrací k určování počtu a přiřazování prvků.

Práce s pomůckou:

 • Obrázek č. 11 – jsou dány zalaminované stíratelné fólie (s prvky, s číslicemi), žáci počítají dané prvky a zapisují číslici. Na další fólii u přiřazování žáci kreslí daný počet prvků (koleček).

Obrazek7.png
Obrázek č. 11

Riziko: U přiřazování se doporučuje kreslení pouze koleček, popř. čárek. Nedochází pak k tomu, že se žáci více soustředí na kreslení tvarů než na správný počet, který mají nakreslit.

Cíl: Zaměření na práci s číselnou řadou (z počátku je nutné dodržovat jeden druh písma). Zaměření se na orientaci v číselné řadě. Žáci se seznamují s číslem následujícím, předcházejícím (pojmy: hned před, hned za, mezi čísly).

Práce s pomůckou:

 • Obrázek č. 12 – hra „Na mlsouny“ – je dána zalaminovaná číselná řada (na obrázku je zachycena i s počtem teček a prsty na rukou, při gradaci je možné pak žákům předložit jen samotnou číselnou řadu). Pedagog dává pokyny („označ číslo hned před 9, hned za 5, mezi 3 a 5“), žáci správné číslo označují (např. víčkem, korálkem či gumovým medvídkem).
 • Obrázek č. 13 – „Zipy s číselnými řadami“ – jsou dány karty s číselnými řadami vzestupnými i sestupnými, které jsou opatřeny suchými zipy. K tomu mají žáci k dispozici číslice, které jsou také opatřeny suchými zipy. Žáci správně doplňují do číselné řady.
 • Obrázek č. 14 – „Co je špatně?“ – je dána číselná řada, v níž jsou chyby. Chyby žák označí kolíčkem, přiloží korálek a podobně.

Obrazek8-(1).png
Obrázek č. 12                                                                    Obrázek č. 13

Obrazek9.png
Obrázek č. 14

Gradace: U aktivity „Co je špatně?“ je nutné z počátku dávat jen číselnou řadu, v níž je pouze jedna chyba (viz obrázek č. 14). Jakmile budou žáci pracovat v číselném oboru, např. do 10, je možné řadit do číselné řady více chyb.
Pozn.: Je vhodné, aby žák u aktivity „Co je špatně?“ chybu kolíčkem nejen označil, ale řekl i správné číslo, které v číselné řadě má být

Cíl: Porovnávání velikosti obrázků, užívání značky rovnosti a nerovnosti

Práce s pomůckou:

 • Obrázek č. 15 – žáci mají obálku, v níž jsou stejné obrázky dvou velikostí. Žák srovnává obrázky (malý x velký) se slovním doprovodem, např.: To je velké sluníčko; to je malé sluníčko.
 • Obrázek č. 16 – žáci mají obálku, v níž jsou stejné obrázky různých velikostí (malý x větší x největší). Žák řadí obrázky vedle sebe dle velikosti. Může slovně doprovázet: To je velké sluníčko; to je menší sluníčko; to je nejmenší sluníčko.
 • Obrázek č. 17 – „Kolíčkování“ – zalaminovaná karta, žák označuje kolíčkem, „kde je víc“.
 • Obrázek č. 18 – jsou dány zalaminované karty a značky rovnosti a nerovnosti. Žáci dolepují správnou značku rovnosti a nerovnosti. Vhodné je přidat slovní komentář, např.: Pět je větší než jedna.
 • Videoukázka práce žáka s pomůckami v příloze č. 4 (po kliknutí na odkaz se video stáhne). Viz též příloha č. 1.

Obrazek10.png
Obrázek č. 15                                                             Obrázek č. 16

Obrazek11.png
Obrázek č. 17                                                                                  Obrázek č. 18

Riziko: Velikosti obrázků pro porovnávání musí být znatelné, aby žáci viděli rozdíl ve velikosti na první pohled.
Gradace: Opět je možné řadit více fontů písma, aby se u žáků stále upevňovalo vědomí číslic psaných různými styly

Cíl: Žáci se seznamují s operací sčítání.

Práce s pomůckou:

 • Obrázky č. 19 a 20 – jsou dány zalaminované karty s příklady na sčítání opatřené suchými zipy (v oboru přirozených čísel, ve kterém žáci pracují) a čísla se suchými zipy. Žáci doplňují správné výsledky.

Obrazek12.png
Obrázek č. 19                                                                     Obrázek č. 20

Gradace: Nejprve žáci řeší příklady, jejichž výsledek je osvojované přirozené číslo (viz obrázek č. 19), poté ostatní (viz obrázek č. 20)

Cíl: Žáci se seznamují s operací odčítání na kartě s příklady.

Práce s pomůckou:

 • Obrázky č. 21 a 22 – jsou dány zalaminované karty s příklady na odčítání opatřené suchými zipy (v oboru přirozených čísel, ve kterém žáci pracují) a čísla se suchými zipy. Žáci doplňují správné výsledky.

Obrazek15.png
Obrázek č. 21                                                                      Obrázek č. 22

Gradace: Nejprve žáci řeší příklady, které začínají osvojovaným číslem, poté ostatní (obrázky č. 21 a 22)

Cíl: Formou didaktických her si žáci upevňují dané učivo. Hravá forma je pro žáky zábavnější a v mnohých ohledech i přirozenější.

Práce s pomůckou:

 • Obrázek č. 23 – „Víčkování“ – je dán zalaminovaný obrázek, žáci přikládají víčko se správným výsledkem na daný příklad (viz obrázek č. 23).
 • Obrázek č. 24 – „Listopad“ – žáci sbírají „spadlé listí“. Vezmou jeden lístek s příkladem, příklad z listu opíší na papír a vypočítají. Po vypočítání daného lístku jdou pro další lístek. Vše v časovém limitu, kdy hraje hudba. Jakmile dohraje hudba, žáci se sbíráním listů končí a následuje kontrola (viz obrázek č. 24).

Obrazek16-(1).png
Obrázek č. 23                                                                      Obrázek č. 24

 • Je možná varianta pro body 2–7, kdy se slova „Čížečku, čížečku“ nahradí konkrétním jménem dítěte, jména lze střídat po jednotlivých slokách.

1.    Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,             ruce dělají křídla ptáčka
pověz mi, čížečku, jak sejou mák?
/: Aj tak, tak sejou mák :/ 3x                                 z jedné ruky uděláme misku,
tak sejou mák.                                                           druhá špetkou předvádí setí máku.

2.    Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,              ruce dělají křídla ptáčka
pověz mi, čížečku, jak roste mák?
/: Aj tak, tak roste mák :/ 3x                                   ruce dáme dlaněmi k sobě
tak roste mák.                                                             a směrem nahoru naznačujeme růst

3.    Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,               ruce dělají křídla ptáčka
pověz mi, čížečku, jak kvete mák?
/: Aj tak, tak kvete mák :/ 3x                                   ruce máme u sebe a pomalu se
tak kvete mák.                                                             rozevírají – rozkvétají

4.    Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,               ruce dělají křídla ptáčka
pověz mi, čížečku, jak plejou mák?
/: Aj tak, tak plejou mák :/ 3x                                 špetkou naznačujeme vytrhávání
tak plejou mák.                                                           plevele

5.    Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,               ruce dělají křídla ptáčka
pověz mi, čížečku, jak lámou mák?
/: Aj tak, tak lámou mák :/ 3x                                 dlaně v pěst naznačují lámání
tak lámou mák.

6.    Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,               ruce dělají křídla ptáčka
pověz mi, čížečku, jak jedí mák?
/: Aj tak, tak jedí mák :/ 3x                                      jedna ruka dělá misku, druhá
tak jedí mák.                                                                špetkou nabírá z misky a přikládá
                                                                                           k ústům

Piktogram

Cíl: Výběr písně Čížečku, čížečku, rozvoj hrubé a jemné motoriky, udržení pozornosti, koordinace oko–ruka.

 • Obrázek č. 25 – žák vybírá dle slovního pokynu ze souboru piktogramů různých písní konkrétní piktogram písně Čížečku, čížečku.
 • Obrázek č. 26 – žák vybral daný piktogram.

Gradace: Zvyšování počtu piktogramů, ze kterých žák vybírá.

Obrazek17.png
Obrázek č. 25                                                                   Obrázek č. 26

Cíl: Nácvik orientace na ploše, orientace zleva doprava, dějová posloupnost, fixace pohybů očí, rozvoj hrubé a jemné motoriky, udržení pozornosti, koordinace oko–ruka.

 • Obrázek č. 27 – podle textu písně učitel ukazuje jednotlivé obrázky na ploše, žák se snaží napodobit ve správný čas a ve správném pořadí pohyb učitele.
 • Obrázek č. 28 – žák samostatně ukazuje podle textu písně jednotlivé obrázky na ploše.

Rizika: Žák motoricky nezvládne zadaný pohyb. V tom případě je vhodné použít jako náhradu ukazování, např. dřívko, světelný bod, pohyb očí.
Gradace: Žák samostatně pracuje, ukazuje jednotlivé obrázky na ploše bez podpory učitele.

Obrazek18.png
Obrázek č. 27                                                                                Obrázek č. 28

Cíl: Žák vybere správnou kartu podle slovního popisu obrázku a přiloží na podklad, orientace na ploše, rozvoj hrubé a jemné motoriky, udržení pozornosti, koordinace oko–ruka.

 • Obrázek č. 29 – žákovi se vloží do ruky kartička s obrázkem (podle textu písně), žák přikládá stejný obrázek na stejný obrázek. Kombinace barevná kartička, barevný podklad.
 • Obrázek č. 30 – stejný postup práce jako u obrázku č. 29. Kombinace černobílá kartička, černobílý podklad.
 • Obrázek č. 31 – stejný postup práce jako u obrázku č. 29. Kombinace černobílá kartička, barevný podklad.
 • Obrázek č. 32 – stejný postup práce jako u obrázku č. 29. Kombinace barevná kartička, černobílý podklad.

Gradace: Žák pracuje bez slovního pokynu, podle textu písně vybírá a přikládá kartičky sám.

Obrazek19.png
Obrázek č. 29                                                                      Obrázek č. 30

 
Obrazek20.png
Obrázek č. 31                                                                     Obrázek č. 32

Cíl: Nácvik orientace na řádku, orientace zleva doprava, dějová posloupnost, fixace pohybů očí, rozvoj hrubé a jemné motoriky, udržení pozornosti, koordinace oko–ruka.

 • Obrázek č. 33 – žákovi se vloží do ruky kartička s obrázkem (podle textu písně), žák přikládá stejné obrázky na stejné motivy na leporelu. Kombinace barevná kartička, barevný podklad.
 • Obrázek č. 34 – stejný postup práce jako u obrázku č. 33. Kombinace černobílá kartička, černobílý podklad.
 • Obrázek č. 35 – stejný postup práce jako u obrázku č. 33. Kombinace černobílá kartička, barevný podklad.
 • Obrázek č. 36 – stejný postup práce jako u obrázku č. 33. Kombinace barevná kartička, černobílý podklad.
Rizika: Dodržení dějové posloupnosti, správnost řazení zleva doprava, automatizace práce.
Gradace 1: Žák pracuje bez slovního pokynu, podle textu písně vybírá a přikládá kartičky sám.
Gradace 2: Upevnění dějové posloupnosti, žák řadí kartičky za sebe v dějové souvislosti bez podkladového leporela.

Obrazek21.png
Obrázek č. 33                                                                     Obrázek č. 34

 
Obrazek22.png
Obrázek č. 35                                                                     Obrázek č. 36

 
 • Obrázek č. 37 – žák řadí jednotlivé kartičky ve správném dějovém pořadí bez podkladového leporela. Varianta černobílá.
 • Obrázek č. 38 – žák řadí jednotlivé kartičky ve správném dějovém pořadí bez podkladového leporela. Varianta barevná.

Obrazek23.png
Obrázek č. 37                                                                     Obrázek č. 38

Cíl: Žák ukazuje kartičky podle textu písně ve správném pořadí, pozná jednotlivé činnosti – seje, roste, kvete, plejou, lámou, dějová posloupnost, fixace pohybů očí, rozvoj hrubé a jemné motoriky, udržení pozornosti, koordinace oko–ruka.

 • Obrázek č. 39 – žák ukazuje jednotlivé činnosti na leporelu podle textu písně a slovního pokynu učitele (ukaž sejou mák, ukaž roste mák, …). Varianta barevná.
 • Obrázek č. 40 – stejný postup práce jako u obrázku č. 39. Varianta černobílá.
Gradace: Žák ukazuje jednotlivé činnosti podle slovního pokynu učitele na kartičkách rozmístěných na ploše. Využití varianty černobílé a barevné.
 
 • Obrázek č. 41 – žák ukazuje jednotlivé činnosti podle slovního pokynu učitele na kartičkách rozmístěných na ploše. Varianta barevná.
 • Obrázek č. 42 – stejný postup práce jako u obrázku č. 41. Varianta černobílá.

 
Obrazek24.png
Obrázek č. 39                                                                     Obrázek č. 40

Obrazek25.png
Obrázek č. 41                                                                     Obrázek č. 42

Cíl: Žák přikládá kartičku se slovem (sejou, roste, kvete, plejou, lámou, jedí) na plochu, leporelo, samostatné kartičky dějových obrázků. Dějová posloupnost, fixace pohybů očí, rozvoj hrubé a jemné motoriky, udržení pozornosti, koordinace oko–ruka.

 • Obrázky č. 43–48 – žák přikládá kartičku se slovem (sejou, roste, kvete, plejou, lámou, jedí) na jednotlivé podklady: plocha, leporelo, jednotlivé rozstříhané obrázky, ve variantách barevná a černobílá.

Riziko: Vždy musí být slovo (sejou, lámou, …) ve stejném tvaru, aby si žák správně zafixoval globální název.

Obrazek26.png
Obrázek č. 43                                                                     Obrázek č. 44

Obrazek27.png
Obrázek č. 45                                                                     Obrázek č. 46

Obrazek28.png
Obrázek č. 47                                                                    Obrázek č. 48

Cíl: Žák zvládne jednoduchý pohyb napodobující činnosti probíhající v jednotlivých slokách. Napodobuje pohyby předváděné pedagogem. Dějová posloupnost, rozvoj hrubé a jemné motoriky, udržení pozornosti.

 • Videoukázka práce s žákem v příloze č. 4 (po kliknutí na odkaz se video stáhne).

Gradace: Žák zvládá pohyb samostatně, bez nápodoby správně reaguje na jednotlivé činnosti a předvádí je.

Předkládaná pomůcka do matematiky je určena k dosažení minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření ve vyučovacím předmětu matematika, spadajícím do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.

Cílem je splnění výstupů v rámci tematického okruhu Číslo a početní operace v 1. a 2. ročníku v ŠVP ZV.

Rovněž pomůcka do řečové výchovy klade důraz na rozvoj a budování řeči, rozvoj komunikačních schopností a dovedností žáků přiměřeně jejich věku a schopnostem, vnímání různých sdělení a porozumění jim.

Cílem této pomůcky je naplnění výstupů ŠVP ZŠS, díl I.

Používané pomůcky slouží nejen k naplňování poznávacích cílů, ale rozvíjejí i sebeobsluhu, smysl pro pořádek, práci ve skupině, pracovní návyky, spolupráci, vzájemné vztahy žák – žák, učitel – žák, žák – asistent pedagoga, v případě zapojení rodičů i vztah rodič – dítě, rodič – škola.

Spolupráce školy s rodiči při výchovně-vzdělávacím procesu žáků s mentálním postižením je velmi důležitá. Ne vždy mají rodiče zájem se školou aktivně spolupracovat, ať už z důvodů osobních, či časových. Přesto většina rodičů, především na 1. stupni základní školy a na základní škole speciální, zájem o spolupráci má. Účastní se různých akcí pořádaných školou, pomáhají při jejich organizaci a zajímají se o vzdělávací výsledky svých dětí.

Rodiče spolupracují v oblasti využití pomůcek, a to jak ve škole, tak při domácí přípravě. S pomůckami vhodnými k zapůjčení domů jsou seznamováni v rámci třídních schůzek a při individuálních setkáváních s učitelem. Vzhledem ke každodennímu kontaktu s téměř každým rodičem žáků na 1. stupni ZŠ a žáků ZŠS takové setkání není problém dohodnout. Aktivně se někteří z rodičů účastní i samotné výuky, při které se pomůcky používají. Žáci si některé pomůcky vyžadují k zapůjčení i sami.

Z vyjádření jejich rodičů s nimi v domácím prostředí pracují nejraději tak, že si hrají „na školu“, „zkoušejí“ své rodiče, sourozence i prarodiče. Jejich výkony následně „hodnotí“ známkou a ve škole o své činnosti doma nadšeně informují. Že taková hra doma přispívá k jejich soustředění a učení se práci s chybou ve škole následně potvrzují hodnocením práce spolužáků. Zájem o zapůjčení pomůcek projevují rodiče také po dobu nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, svátky, prázdniny) nejen pro opakování a zafixování učiva, ale i pro využití volného času vůbec.

Frekvence zapůjčování pomůcek rodiči není vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách evidována. Po použití pomůcky doma dochází k vzájemnému vyhodnocení vzdělávacích výsledků mezi rodiči a učitelem. V rámci metodických sdružení ve škole se pak učitelé vzájemně informují o výsledcích spolupráce s rodiči v oblasti využívání pomůcek.

Zkušenosti ukazují, že při užívání pomůcky doma i ve škole dochází u žáků ke zlepšení hrubé i jemné motoriky, rozvoji slovní zásoby, vizuomotoriky, samostatnosti při práci, motivaci žáků k učení a radosti z úspěchu. Celkově se zlepšují také vztahy rodičů a žáků ke škole. Zanedbatelný není ani přínos ve zlepšení vztahů v rodinném prostředí.

V souvislosti s trendem společného vzdělávání se začali pedagogové z běžných typů základních škol zajímat o výuku mentálně postižených žáků. Informace jim předávali pedagogové školy na seminářích v rámci projektu Moderní výuka, následně při přednáškové činnosti pořádané Střediskem služeb školám. Informace jsou předávány i při praxích studentů středních a vysokých škol s pedagogickým zaměřením a praxích frekventantů studia pro asistenty pedagoga. Školu navštěvují pedagogové ze základních škol běžného typu rovněž samostatně a žádají konkrétní informace k možnostem využití učebnic a pomůcek. Ty jsou jim předvedeny včetně metodického postupu a některé z nich jsou jim zapůjčovány. Zapůjčovány jsou i na SPC a do školních družin. Žádostí o předvedení pomůcek a konzultace k výuce mentálně postižených žáků přibývá.

Škola vytvořila dotazník (příloha č. 2) pro zkvalitnění předávaných informací o pomůckách, jejich vlivu na výkon žáka a na případná rizika při jejich přenosu.

Dotazník byl určený pedagogickým pracovníkům běžných základních škol se zařazenými žáky s mentálním postižením, škol základních zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona a základních škol speciálních.

Úvodní část vymezuje typ testované pomůcky a typ třídy, ve které se nachází žák nebo skupina žáků, pro které je pomůcka určena. Hlavní část dotazníku se skládá ze tří sledovaných oblastí, a to zavádění pomůcky do výuky (otázky č. 1–6), kde je sledován způsob seznámení osoby, která se účastní vzdělávacího procesu, s pomůckou a v případě pomůcky do matematiky i správnost a využitelnost popsané metodické řady; změna ve výkonu žáka po zavedení pomůcky do vzdělávání, četnost práce s pomůckou ve vyučování a případné změny při využívání pomůcky v domácím prostředí (otázky č. 7–9). Poslední sledovanou oblastí jsou rizika (otázka č. 10) plynoucí ze zavádění pomůcky do výuky a práce s pomůckou, kde respondenti hodnotí pomůcku z různých hledisek – vizuální, rozměr, náročnost, použitý materiál, hodnotitelnost a další.

Celkem se dotazníkového šetření účastnilo 22 respondentů, 15 z nich pracovalo s pomůckou k výuce matematiky a 7 s pomůckou k výuce řečové výchovy (příloha č. 3).

Původně byly odlišeny dvě skupiny – do první skupiny byly zařazeny třídy běžné základní školy a třídy základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona a do druhé skupiny pak třídy základní školy speciální. Vzhledem k počtu respondentů a téměř totožným odpovědím rozdělení
do skupin není nijak významné, proto byly pomůcky hodnoceny pohledem obou skupin současně.

Pomůcka pro výuku matematiky

Všichni respondenti považují za dostatečný způsob seznámení se s pomůckou. Zároveň ve většině případů dodrželi metodickou řadu beze změn, popřípadě zvyšovali náročnost.

Při využívání pomůcky denně nebo dvakrát až třikrát týdně bylo u žáků pozorováno zlepšení výkonu, ve dvou případech se výkon nezměnil. I práce v domácím prostředí měla pozitivní vliv na školní výkon žáka.

Ze sledovaných rizik vyplynula především problematika hodnocení a dlouhodobého sledování výkonu žáka spojeného s nebezpečím, že se žák bude pomůcku učit nazpaměť. V dalším pořadí následovala rizika špatné přenosnosti, velikosti ztěžující manipulaci s pomůckou, náročnost na jemnou motoriku, neskladnost, příliš mnoho komponentů a nedostačující náročnost. U všech sledovaných rizik převažovalo pozitivní hodnocení pomůcky.

Pomůcka pro výuku řečové výchovy

Všichni respondenti pracují s žáky ze základní školy speciální. Seznámení s pomůckou považují za dostatečné, cítí se být informováni o práci a možnostech využití pomůcky. Ve všech případech s žákem pracoval pedagog a asistent pedagoga, v domácím prostředí nebyla pomůcka využívána.

Popisované pomůcky jsou používány ve vzdělávacím procesu úspěšně již několik let, často si je zapůjčují rodiče či pedagogové z jiných škol či organizací, které se věnují domácímu vzdělávání. Proto je možná zpětná vazba pro zkvalitnění práce s pomůckami. Problematice rizikům práce se částečně věnuje i dotazník, kde jsou všechna rizika vypsána a následně vyhodnocena.
Mezi nejčastější rizika práce s pomůckami patří:

 • Neskladnost pomůcek – výše je uvedeno a z videodokumentace je zřejmé, že je vhodné pomůcky ukládat vždy tak, aby byly snadno dostupné žákům i učiteli. Po zkušenostech je doporučeno ukládat pomůcky do plastových obálek na druk, které jsou barevně odlišené pro lepší orientaci žáků. Dané obálky je možné uložit např. do pořadačů či boxů. Důležité je takové uložení pomůcek, které je snadno dostupné a vede k lepší manipulaci či přenosnosti.
 • Přílišný rozsah pomůcky (mnoho komponentů) – rozsah pomůcky si může každý pedagog určit sám dle individuálních potřeb žáka, skupiny či třídy, čímž se předejde riziku přílišného rozsahu.
 • Předimenzování – při vytváření vlastní pomůcky může dojít k předimenzování jednotlivých komponentů (přílišná barevnost, příliš mnoho detailů atd.). U žáků s mentálním postižením může předimenzovanost jednotlivých komponentů vést k roztříštění pozornosti, poklesu pozornosti, a tím pádem i soustředění. Proto je nutné nejen volit ve výběru obrázků témata blízká žákům, ale také jednoduché motivy.
 • Nesnadná manipulace s pomůckou – u žáků s mentálním postižením se často objevují nedostatky v jemné motorice, tudíž může nastat problém s manipulací. Karty mohou být příliš malé či velké, ostré atd. Tomuto riziku zamezí pedagog tím, že dle individuálních potřeb žáka zvolí při výrobě vhodné parametry pomůcek.
 • Obtížná hodnotitelnost práce s pomůckou – hodnocení práce žáka s pomůckou je opět volbou pedagoga. Ze zkušeností se osvědčilo, že nejlepší hodnocení práce s danou pomůckou je ohodnocení slovní (pochvala, pokárání). Každému hodnocení musí předcházet kontrola, a to jak společná, kdy žák provádí kontrolu společně s učitelem, tak např. skupinová, kdy správnost mohou ověřovat spolužáci. Je možné pro hodnocení používat i běžnou klasifikační stupnici.

Na všechna rizika je nutné brát zřetel, a to nejen při práci se samotnými pomůckami, ale i při jejich výrobě a přenosu.

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace, poskytuje vzdělávání dětem a žákům se souběžným postižením více vadami, autismem a mentálním postižením. Výchovně-vzdělávací proces ve škole je realizován v souladu s kurikulárními dokumenty pro jednotlivé cílové skupiny dětí a žáků.

Jedná se o spádovou školu, která je velmi dobře dostupná vlakem i autobusovou dopravou. Všichni žáci mají speciální vzdělávací potřeby: mentální postižení všech stupňů, někteří žáci mají souběžné postižení více vadami. Vzděláváni jsou i žáci s poruchami autistického spektra. Postižení dětí vzdělávaných ve škole vyžaduje časté střídání činností a tvůrčí přístup při výběru metod a forem práce.

Důležitým požadavkem je zajištění individuálního přístupu a využívání názorných pomůcek, nutnost týmové práce, dobrá spolupráce učitelů s asistenty pedagoga a rodiči, vytvoření příjemné atmosféry ve škole vůbec. S rodiči jsou pořádány pravidelné společné akce, kterých se nejen aktivně účastní, ale také je spoluorganizují (bazárky, jarní a podzimní tvoření, výstavy, besídky atd.).

Rodiče mají možnost každodenně konzultovat výchovu a vzdělávání svých dětí s pedagogy i s vedením školy, účastní se výletů, mají možnost doprovodit své děti na kulturní akce a kdykoli na požádání být přítomni ve výuce.

Nejen pro prezentaci školy je nezbytná i spolupráce s jinými subjekty. Jedná se hlavně o základní školy a mateřské školy běžného typu, výborná je spolupráce s městským úřadem, Dětským centrem Krůček v Kyjově a mnoha dalšími institucemi.

Jako příklad inspirativní praxe bylo zvoleno v současné době aktuální téma – pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně je příklad inspirativní praxe zaměřen na oblast matematiky v základní škole a na řečovou výchovu v základní škole speciální, a to pro žáky s potřebou podpůrných opatření 3.–5. stupně. Popisované pomůcky jsou jen malou částí z velkého množství a typů, které si pedagogové sami vyrábí, čímž reagují na současnou potřebu.

V rámci společného vzdělávání dochází v běžných typech základních škol ke změnám ve využívání vyučovacích metod, forem a prostředků. Pedagogové upozorňují na nedostatek vhodných pomůcek a na absenci metodické podpory při práci s nimi.

Učitelům v běžných typech škol mohou předložené popisy sloužit jako návod a pomoc, jak se žáky s mentálním postižením pracovat a jak reagovat na jejich specifické potřeby.

Při tvorbě a využití pomůcek „na míru“ je nezanedbatelný přínos i v oblasti spolupráce pedagogických pracovníků a posílení týmové práce, dochází k vzájemnému předávání zkušeností a k pochopení smysluplnosti individuálního přístupu k mentálně postiženým žákům.

Spolupráce se zákonnými zástupci je pro vzdělávání velmi důležitá, a to i v oblasti využívání pomůcek. Zkušenosti prokazují přínos spolupráce v této oblasti nejen ve zlepšení výkonu, ale také ve změně přístupu ke vzdělávání žáků se SVP.

Nezbývá než věřit, že všechny popisované zkušenosti splní svůj účel – zkvalitnění vzdělávání.

Formulář souhlasu zákonných zástupců k pořizování fotografií a vidozáznamů dítěte
Dotazník pro pedagogické pracovníky
Vyhodnocení dotazníku pro pedagogické pracovníky
Video ukázky práce s pomůckami (po kliknutí na odkaz se video stáhne)

Autorky: PhDr. Alena Plšková, Mgr. Dáša Novotná

odkaz na kritérium