Být úspěšný a věřit si

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga (SŠG AK) je střední školou s různorodou žákovskou populací, dávající prostor k duchovnímu, občanskému a dovednostnímu růstu žáků věřících i nevěřících. Jejím hlavním cílem je, aby každý žák využil svého potenciálu a učil se s radostí.

Příklad inspirativní praxe (PIP) se soustředí na cílené a promyšlené působení tzv. komplexních zkoušek, dobrovolných aktivit žáků, vzájemného partnerského učení a na úspěšnost žáků ve studiu.

PIP zachycuje účinný systém podpory školy žákům, kteří by z důvodu slabých sociálních poměrů, nepodnětného zázemí, svého chování apod. bez cíleného a promyšleného působení školy nedosáhli, s ohledem na jejich předpoklady, potřebné kompetence zaměřené na jejich sociální, osobnostní a profesní rozvoj.

Přílohy obsahují např. zápisy z komplexních zkoušek, ukázky z gastronomických soutěží, zahraničních stáží, slavnostních akcí na nejvyšší úrovni, z partnerského učení a dokládají úspěšnost žáků v rámci studia.

Získání vhodných kompetencí u žáků s ohledem na jejich předpoklady je přínosné. Důležitým aspektem je cílené a promyšlené působení školy na žáky a jejich připravenost k uplatnění na trhu práce.

Školu navštěvují žáci, kteří jsou vynikající po stránce studijní i praktické, ale také žáci, kteří přístupem k výuce a osvojování si dovedností aktivní nejsou. V průběhu studia se z nich postupně vymezují ti, kteří jsou ochotni na sobě pracovat alespoň v rámci praktické přípravy, ve které mnohdy dosahují obdivuhodných výsledků. Způsob, jak tohoto stavu dosáhnout, není pro školu jednoduchý a má pochopitelně i řadu úskalí.

hodnocení žáků je nutné zohlednit nejen míru získaných obecných, odborných a afektivních kompetencí, ale zapomenout se nesmí ani na míru absencí žáků, jejich účast na akcích organizovaných školou apod. Důležitá je také četnost a závažnost jejich kázeňských prohřešků řešených školou formou výchovných opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, napomenutí ředitele školy, důtka ředitele školy, podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia).

Základním zdrojem informací k motivaci žáků budou pozorování v hospitovaných hodinách a na akcích pořádaných školou, ale také rozhovory s vyučujícími i žáky a studium dokumentace. Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Jihlava bude k ověření motivace žáků provedeno dotazníkové šetření na začátku, v průběhu a na konci výzkumu.

Svoje zjištění, jak lze motivovat žáky k dosahování dobrých výsledků a podporovat jejich osobnostní a sociální rozvoj, budeme opírat o školou promyšlené působení v tématech tzv. komplexních zkoušek, dobrovolných aktivit žáků, jejich vzájemného partnerského učení a celkové úspěšnosti žáků ve studiu.

Základním faktorem k dosažení cílového stavu jsou odborně zdatní, erudovaní a vstřícní pedagogové a také sociální partneři školy. Musí být ztotožněni s důležitostí a významem cesty, na kterou se společně se školou vydali. Problémem však zůstává neochota většiny zákonných zástupců žáků aktivně se zapojit do života školy a účelně s ní spolupracovat.

Vedení SŠG AK spolu s pedagogy odvádějí velmi kvalitní odbornou i lidskou práci založenou na:

 • respektování žáka jako výjimečné osobnosti,
 • nadstandardním zájmu pedagogů o vzdělávání žáků nad rámec povinných vzdělávacích a výchovných výstupů formou přednášek, seminářů, exkurzí, zahraničních stáží apod.,
 • zajištění a zapojení skutečných osobností a odborníků z praxe do výuky, kteří jsou garantovanými nositeli kvality ve svém oboru (mistři České republiky, vicemistři Evropy, držitelé významných certifikátů, …),
 • přítomnosti duchovního správcespirituála školy (osoba, u které žáci i zaměstnanci školy nacházejí radu, pomoc a oporu v různých životních situacích).

V rámci vzdělávacích programů je žákům umožněna nadstandardní výuka v podobě tematicky zaměřené výuky vedené špičkovými odborníky ve svém oboru. Výuka probíhá buď v odborných učebnách školy, nebo ve specificky vybavených odborných prostorách smluvních partnerů.

V rámci odborné přípravy je žákům umožněno spolupracovat na realizaci prestižních akcí, které jsou určeny např. pro nejvyšší představitele státu, státní samosprávy, renomovaných firem včetně zahraničních hostů a delegací (raut pro velvyslance USA v České republice, bankety  pro velvyslance cizích států, bankety pro kardinála Dominika Duku, arcibiskupa pražského, rauty pro ministerstvo obrany a Generální štáb Armády České republiky apod.).

Žáci každoročně dosahují velkých úspěchů na mezinárodní gastronomické soutěži Gastro Hradec Králové. V kategoriích cukrář a kuchař pravidelně přivážejí zlatá, stříbrná a bronzová ocenění. Žáci oboru číšník jsou úspěšní v kategorii „flair“. Jeden ze žáků patří v současné době mezi tři nejlepší juniory této kategorie v České republice (viz příloha č. 2). V soutěži Gastro Hradec Králové 2018 získala žákyně školy absolutní vítězství v kategorii cukrář (viz příloha č. 4)

 

Jako indikátory pro naplňování daného kritéria jsme použili:

Ve škole je zaveden ve všech ročnících oborů vzdělání s výučním listem systém pravidelných tzv. komplexních zkoušek. Žáci všech ročníků v 1. i 2. pololetí školního roku vykonávají zkoušky z teoretických odborných předmětů a z odborného výcviku. Tento postup žákům napomáhá k jejich vnějšímu motivování k systematickému učení.

Cílem komplexních zkoušek je průběžná a systematická odborná příprava žáků, která směřuje k úspěšnému vykonání jednotných závěrečných zkoušek. Forma průběhu a způsob ověřování znalostí a dovedností tzv. komplexní zkoušky kopíruje formu průběhu a způsob ověřování znalostí a dovedností vlastních jednotných závěrečných zkoušek (písemná, praktická a ústní část). Tímto způsobem je dána žákům možnost účinně se seznámit s modelem zkoušek v průběhu studia a průběžně si tak ověřovat znalosti a dovednosti, které jsou u závěrečných zkoušek vyžadovány.

Komplexní zkoušky probíhají v rámci jednotlivých ročníků vždy před koncem příslušného pololetí, tj. v měsících leden a červen (pouze u žáků 3. ročníku s ohledem na termíny konání závěrečných zkoušek probíhají již v měsíci dubnu). Komplexní zkouška probíhá v několika dnech, neboť sestává z části teoretické praktické. U žáků 1. a 2. ročníku probíhá teoretická část formou vyplnění testů na počítači z předmětů závěrečných zkoušek pod zajištěním učitelů odborných předmětů, praktická část probíhá na pracovištích odborného výcviku také pod zajištěním učitelů odborného výcviku. U žáků 3. ročníku ještě k výše uvedeným teoretickým a praktickým zkouškám přibývá  i ústní zkouška. To znamená, že formát komplexní zkoušky žáků 3. ročníku kopíruje formát závěrečných zkoušek.

Obsahem komplexních zkoušek je jednak prověřování znalostí teoretického učiva odborných předmětů, jednak prověřování znalostí a především praktických dovedností získaných z hodin odborného výcviku. Rozsah a obsah prověřovaných znalostí a dovedností je dán výstupy školních vzdělávacích programů v rámci jednotlivých pololetí a ročníků (viz příloha č. 1).

Hodnocení komplexních zkoušek probíhá stanoveným stupněm prospěchu. Vyučující tomuto hodnocení v rámci uzavření klasifikace daného předmětu příslušného klasifikačního období přikládají velký význam. Dalo by se říci, že se jedná o jakousi „pololetní práci“ velkého významu a váhy na celkový stupeň prospěchu v daném předmětu. Pokud je žák hodnocen stupněm prospěchu nedostatečný, zcela jistě to zásadním způsobem ovlivní jeho výsledné hodnocení v daném předmětu.

Tento promyšlený a v praxi ověřený systém působí jako průběžná a soustavná příprava žáků na úspěšné vykonání závěrečných zkoušek. Žákům proces umožňuje nejen důkladné seznámení se zadáním jednotlivých témat zkoušky a s cíli, kterých mají dosáhnout, ale je také důležitou zpětnou vazbou o průběžném stavu jejich přípravy na závěrečné zkoušky. Je přínosné a uspokojující, že žáci přicházejí k těmto zkouškám řádně připraveni a projevují vysokou úroveň společenského chování a vystupování.

Na dvou případových studiích žáků školy je možno dokumentovat účelné a vhodné působení školy v oblasti motivace k dosahování dobrých výsledků a projevování sociálních a osobnostních kompetencí a občanských hodnot. Jedná se o jednoho žáka oboru vzdělání s výučním listem (viz příloha č. 2) a rozhovor s ním (viz příloha č. 3) a jednu žákyni nástavbového oboru vzdělání s maturitním vysvědčením (viz příloha č. 4) a rozhovor s ní (viz příloha č. 5).

Žáci jsou promyšleně zapojováni do různých dobrovolných aktivit, jako jsou gastronomické soutěže (viz příloha č. 6), program evropských mobilit a zahraničních stáží (viz příloha č. 7č. 8), slavnostní akce na nejvyšší úrovni (viz příloha č. 9) apod. Tyto aktivity podporují v žácích účelné získávání vhodných jazykových, odborných a sociálních kompetencí v reálném prostředí špičkových gastronomických provozů. Dochází k nim i prostřednictvím několikatýdenního pobytu v zahraničí.

Cílem aktivit nabízených v mimoškolní činnosti je příprava žáků na účast v tuzemských i mezinárodních soutěžích a zajištění různých slavnostních akcí a banketů. Žákům tento proces umožňuje nejen seznámení s reálnými špičkovými pracovišti, ale také důležitou zpětnou vazbu o uplatnitelnosti svých jazykových, odborných a sociálních kompetencí v praktickém životě.

Realizace programů vzájemného partnerského učení je další důležitou součástí vzdělávání žáků. Nadaní i mimořádně nadaní žáci jsou vhodnou formou podporováni a vedeni k předávání svých získaných zkušeností a dovedností mladším kolegům-spolužákům (viz příloha č. 10).

Tento proces umožňuje žákům nenásilnou formu podpory v rámci rozvoje jejich odborných a sociálních kompetencí, včetně účelného uplatňování prvků vzájemného učení mezi žáky. Poskytuje žákům možnost formovat cíl, kterého chtějí dosáhnout, i důležitou zpětnou vazbu o jejich začlenění do kolektivu spolužáků (viz příloha č. 11 a č. 12).

Úspěšnost žáků nástavbového oboru vzdělání v dálkové formě studia u společné části maturitních zkoušek se dlouhodobě pohybuje nad hranicí nástavbových oborů vzdělání v rámci České republiky.

Ve školním roce 2017/2018 společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury úspěšně vykonalo 91 % žáků, z anglického jazyka 96 % žáků a z matematiky 100 %. Celkově po vykonání společné i profilující části maturitní zkoušky ze 17 přihlášených žáků jich úspěšně ukončilo 14, tj. 82 %. Z původních 50 žáků školu opustilo v průběhu studia 7 žáků, tj. 14 %. Důvodem byly nejen změna trvalého bydliště, ale také problémy ze strany zaměstnavatele či rodinné důvody (viz příloha č. 13).

Systém pravidelně konaných tzv. komplexních zkoušek u oborů vzdělání s výučním listem je jednoznačně přínosný. Žáky vhodně motivuje a napomáhá jim v učení a přípravě na jednotné závěrečné zkoušky. Žáci si tento způsob ukončování studia a samotný průběh zkoušky vlastně vyzkouší „nanečisto“ a beze strachu z případných následků. Dalším kladem je seznámení se zkušebními tématy. Současně si vytvoří představu o zkoušce a cíli, kterého mají dosáhnout u závěrečné zkoušky. Na dvou případových studiích žáků je dokladována výborná práce pedagogů v oblasti motivace k dosahování dobrých výsledků a rozvoje sociálních a osobnostních kompetencí a občanských hodnot žáků.

Účast žáků na dobrovolných aktivitách (gastronomické soutěže, program evropských mobilit a zahraničních stáží, slavnostní akce a bankety na nejvyšší úrovni apod.) je téměř 100%. Tyto aktivity motivují žáky v získávání jazykových a odborných kompetencí. Aniž si to někteří z nich uvědomují, získávají nenásilnou formou i vhodné kompetence v sociální oblasti. Významným a nenahraditelným zjištěním je získání zpětné vazby o tom, jak je důležité umět se domluvit v cizím jazyce v běžném životě. 

Vzájemné partnerské učení je důležitou součástí vzdělávání žáků. Transfer znalostí a tvorba dovedností pod vedením šikovnějšího staršího kamaráda se ukazuje jako velmi vhodný motivační nástroj k výuce. V případě dobrého a odpovídajícího výběru obou partnerů se jedná o oboustranně přínosný a obohacující transfer. I přes velikou snahu pedagogů se však ne vždy podaří najít vzájemně vhodné dvojice. Vyskytly se i případy, kdy vztah staršího kamaráda k mladšímu kolegovi-kamarádovi měl až šikanózní charakter.

V posledních letech je úspěšnost žáků oborů vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník a 29-54-H/01 Cukrář velmi vysoká, v průměru je kolem 95 %. Závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018 úspěšně ukončilo ze 41 žáků, kteří se k nim přihlásili, všech 41 žáků, tj. 100 %. V průběhu studia klesla absence žáků o 26 %, neomluvená absence ze 44 hodin v 1. ročníku na 0 hodin ve 3. ročníku. Pochvaly a jiná ocenění vzrostly o 42 %. Kázeňská opatření nebylo potřeba udělit. Z původních 53 žáků jich během studia 10 školu opustilo, tj. 19 %. Příčinou byla nejen změna trvalého bydliště, ale i rodinné důvody.

Úspěšnost žáků nástavbového studia při maturitních zkouškách je dána vhodně nastavenými kritérii při přijímání uchazečů a jejich selektivním výběrem na začátku studia. Nesmíme zapomenout ani na svědomitou práci pedagogického sboru. Ukazuje se, že tento přístup a obětavost přináší svoje ovoce. Absolventi školy jsou žádaní a velmi dobře se po ukončení studia uplatňují na trhu práce.

V rámci disponibilních hodin byly ve školním vzdělávacím programu nástavbového studia navýšeny hodinové dotace předmětů, ze kterých žáci konají společné maturitní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyky a matematika).

Výsledky měření míry motivace žáků prokázaly, že:

 • Při 1. měření na začátku školního roku 2017/2018 „…celkově všichni žáci prvního ročníku SŠG AK vykazovali podprůměrnou míru motivace k výkonu. Jednotlivé výsledky napříč obory se mezi sebou moc nelišily“.
 • Při 2. měření na začátku školního roku 2018/2019 „…žáci druhých ročníků SŠG AK vykazují zlepšení, tedy průměrnou až lehce nadprůměrnou míru motivace k výkonu“.
 • Při 3. měření na konci školního roku 2018/2019 „…žáci SŠG AK, kteří v předešlém měření vykazovali podprůměrné hodnoty, nyní vykazují průměrné, někteří i lehce nadprůměrné hodnoty. Výsledky žáků, kteří vykazovali v předchozím měření průměrné až nadprůměrné hodnoty, se v tomto třetím měření výrazně neliší“.

Celkové výsledky měření míry motivace k výkonu žáků dokládají pozitivní dopady působení školy v průběhu sledovaného období.

Ve SŠG AK se, stejně jako u jiných škol, setkávají s určitými problémy či dílčími neúspěchy. Na jejich odstranění vedení školy včetně pedagogického sboru systematicky pracuje a postupnými kroky se snaží o jejich eliminaci.

Použití podobných nástrojů a metod na dalších školách mohou omezovat následující rizika:

 • Nemějme přehnaná očekávání ohledně snadného přenosu uvedených postupů.
 • Každá škola má jiné specifické podmínky, základem jsou vstřícní a chápající pedagogové a partneři školy.
 • Prvotním předpokladem úspěchu je přesvědčení všech pedagogů školy (vedení i pedagogického sboru) o správnosti cesty, kterou se vydali. Toto přesvědčení se nedá „nadirigovat“, musí k němu dospět všichni a je to dlouhá cesta.
 • Jedním z nejvážnějších problémů je neochota většiny zákonných zástupců aktivně se zapojit do života školy a spolupracovat společnými silami na rozvoji a osobnostním růstu konkrétních žáků.
 • I přes zvýšenou motivaci a rozsáhlou škálu možností, které škola žákům nabízí, je většina žáků víceméně pasivních a neochotna zapojovat se ve větším rozsahu do školních aktivit.
 • Právě žáci, kteří nejeví ochotu zapojit se do akcí, mnohdy strhávají ostatní ke stejnému postoji a v některých případech osočují a haní druhou skupinu spokojených, aktivních a pracovitých žáků.
 • U oborů vzdělání s výučním listem se lze u 1. ročníku setkat s tím, že několik žáků odchází ze studia předčasně. Ve většině případů je to proto, že je obor vzdělání buď neoslovil, nebo to byl již jejich druhý zvolený obor, ze kterého odcházejí rovněž předčasně.
 • Jedná se o mnohaletou promyšlenou cestu vedení a pedagogických pracovníků školy, kterou vykonávají na základě svého vlastního přesvědčení. Za riziko považujeme snahu tyto procesy uspěchat, všechno chce svůj čas.

Ačkoliv je zde vyjmenována řada rizik či omezení přenosu inspirace na jiné školy, chtěli jsme tímto příkladem ukázat, že když se vedení školy i všichni pedagogové snaží, může to přinášet ovoce. Důležité je začít u respektování žáků jako výjimečných osobností. Konkrétní postupy už pak mohou vymýšlet učitelé v každé škole podle jejího zaměření. Pro odborné školy by mohla být inspirativní spolupráce s významnými osobnostmi v oboru, uvedené pojetí komplexních zkoušek či vzájemné partnerské učení žáků.

Zřizovatelem školy je občanské sdružení Kolpingovo dílo České republiky. Kolpingovo dílo je celosvětový katolický sociální svaz založený blahoslaveným Mons. Adolphem Kolpingem v roce 1850. Vznikl za účelem podpory sociálně slabých a znevýhodněných lidí, kteří se nacházeli v nouzi, a za účelem jejich vzdělávání. Členy jsou především laici, kteří se aktivně účastní společenského a občanského dění.

V současné době má své národní svazy ve více než 60 zemích světa. V České republice byla, v důsledku zákazu nacistickým a později také komunistickým režimem, jeho činnost znovu obnovena v roce 1992 a působí velmi úspěšně dodnes. Základní organizační jednotkou je Kolpingova rodina. Sídlem svazu je Kolpingův dům ve Žďáře nad Sázavou.

Region Žďár nad Sázavou, jako součást Kraje Vysočina, patří mezi oblasti v kraji s nejnižší úrovní vzdělanosti. V regionu města se nachází početná skupina žáků s velmi špatným sociokulturním zázemím. Na základě vlastního šetření škola zjistila, že více než 40 % žáků vyrůstá v neúplné rodině, často s vyšším počtem sourozenců. Rodiny jsou ve většině případů příjemci různých dávek státní sociální podpory.

SŠG AK je školou církevní, která poskytuje dostatečný prostor k duchovnímu, občanskému, znalostnímu a dovednostnímu růstu žáků věřících i nevěřících. Důsledně a promyšleně se zaměřuje na pomoc žákům s potřebou podpůrných opatření. Bezproblémovému zařazení žáků do kolektivu i citlivému řešení problémových situací významně napomáhá jak neformální a nadstandardní vztah mezi pedagogy a žáky, tak práce spirituála školy.

Více o škole zde.

Základním zdrojem informací ve škole bylo pozorování nejen v hospitovaných hodinách, ale také při akcích konaných v rámci praktického vyučování a při různých činnostech a aktivitách. Dále to byly rozhovory s vedením školy, spirituálem, pedagogy, výchovnou poradkyní, preventistou, zákonnými zástupci žáků a se žáky samotnými. Nezanedbatelným zdrojem byly i zprostředkované informace od sociálních partnerů školy, zaměstnavatelů a zástupců místní komunity.

Doklady byly získávány průběžně při návštěvách školy, po dohodě a se souhlasem s oběma specialisty tvorby PIP. Jednalo se o kopie písemných materiálů, popřípadě o materiály v elektronické podobě. Některé materiály nám z důvodu ochrany citlivých údajů o aktérech nebyly poskytnuty.

Ke zjištění informací o rozvoji míry motivace k výkonu žáků bylo provedeno měření nestranným subjektem: administraci i vyhodnocení provedlo Speciálně pedagogické centrum Jihlava. Žákům byl opakovaně zadáván dotazník motivace obsahující 21 výroků, jejich úkolem bylo hodnotit jednotlivé výroky na pětistupňové škále. Aby se předešlo paměťovému efektu, došlo vždy u každého dalšího měření k náhodnému přeskupení bodů. Oproti minulému měření vždy došlo k náhodnému přeskupení bodů, aby se předešlo paměťovému efektu. Položky škál se střídaly tak, aby se redukoval efekt nasycení a udržela se pozornost žáků.  

V rámci získávání dokladů a čerpání ze zdrojů byla zohledněna i četnost a závažnost kázeňských prohřešků řešených školou formou výchovných opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, napomenutí ředitele školy, důtka ředitele školy, podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia), dále také míra absence žáků a jejich přímá účast na akcích organizovaných školou, odchody ze studia apod.  

Nikdo z nás nezpochybňuje nutnost účelného motivování žáků k dosahování dobrých studijních výsledků, a to především kvůli jejich aspirační úrovni. Pokud se pedagogům podaří je na cestu životem vybavit vhodnými sociálními a osobnostními kompetencemi a také odpovídajícími občanskými hodnotami, bude to k jejich prospěchu a prospěchu nás všech.

Uvedená škola dlouhodobě přistupuje k této oblasti velmi zodpovědně a svědomitě. Zjištěné výsledky dokládají pozitivní dopady působení školy a použitých nástrojů v průběhu sledovaného období a jsou evidentní. U žáků tedy došlo k výraznému zlepšení v oblasti motivace k výkonu.

Použité metody a nástroje jsou s jistou dávkou opatrnosti přenositelné i na jinou školu. Pokud se ovšem vedení školy může opřít o korektní a velmi seriózní práci pedagogů, kteří věnují veškerou svoji odbornost a erudici cílené pedagogické a didaktické práci.  

Ukázka průběhu teoretické části komplexních zkoušek 1. ročníku - fotografie
Příklad profilu žáka - David S.
Rozhovor s žákem Davidem S.
Příklad profilu žáka - Tereza Z.
Rozhovor s žákyní Terezou Z.
Zpráva - Mimořádný úspěch našich cukrářek
Článek - Stážista v Belgii
Článek - „Na zkušené“ v Regensburgu
Zpráva - Repatriace ostatků kardinála Berana
Zpráva - Nadaní žáci
Zpráva - Všichni naši barmani byli úspěšní
Článek - Příprava čokoládového koláče s tvarohem
Úspěšnost žáků nástavbového studia oboru 65-41-L/51 Gastronomie u maturitních zkoušek za poslední čtyři roky

Autor: PhDr. Mgr. Milan Matějů