Profesionální přístup pedagogů

Základní škola Sušice, Lerchova je jednou ze tří základních škol v Sušici. Je umístěna blízko centra města a byla vybudována na počátku 80. let minulého století. Jedná se o moderní stavbu, která je složena z několika pavilónů propojených vstupní halou se sborovnou, ředitelnou a administrativním zázemím. Součástí školy je rozlehlý sportovní areál se dvěma tělocvičnami. Jedná se o větší školu s kapacitou 900 žáků. Tomu odpovídá i velikost pedagogického sboru čítající více než 45 pedagogů. Přestože se jedná o poměrně rozsáhlý tým, daří se dlouhodobě udržovat plnou kvalifikovanost a vysokou profesionalitu v přístupu k žákům i jejich zákonným zástupcům. Dokládají to opakovaná šetření tzv. Mapy školy společnosti SCIO. V příkladu inspirativní praxe jsou stručně popsány i způsoby, kterými se vysoké standardy daří udržovat. Patří mezi ně vytváření kvalitních pracovních podmínek, udržování kontaktů s pedagogy v důchodovém věku a systematické vyhledávání budoucích pedagogů již mezi vlastními žáky školy.

Výběr zaměření v rámci kritéria 3.1 ovlivňují především další kritéria, která s ním úzce souvisí a některé jeho součásti podrobněji rozpracovávají (např. profesní rozvoj učitelů). Kritérium se do jisté míry zabývá i zákonnými povinnostmi kvalifikovanosti pedagogů, které by měly být naplňovány na každé škole, což neposkytuje moc prostoru pro mimořádný přístup. Přesto tomu tak v mnoha případech není. Může to být dáno regionálními a dalšími specifickými podmínkami školy. U menšího města, jako je tomu v tomto případě, lze za pozitivní faktor chápat relativně velký zájem absolventů gymnázia o studium učitelství, na druhou stranu jako negativní faktor působí tradiční odliv vysokoškolsky vzdělaných lidí do větších měst.

Získání a udržení plně kvalifikovaného a profesně vyspělého týmu pedagogů je jedním z hlavních úkolů vedení školy a není něčím, co by fungovalo bez systematického přístupu. Z těchto důvodů jsme se rozhodli zaměřit na postupy zajišťování plné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků. Ukázalo se, že k dosažení úspěšného aktuálního stavu vedly promyšlené a dlouhodobé postupy vedení školy. Ty jsme se pokusili zdokumentovat.

Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je profesionalita pedagogů. Vedení školy povzbuzuje a podporuje pedagogy, aby svou odbornost nejen permanentně rozvíjeli, ale aby ji aktivně využívali při své práci se žáky a sdíleli se svými kolegy. Profesionalita každého učitele se projevuje v jeho každodenní práci, v jeho připravenosti i flexibilitě. V tomto smyslu se hovoří o profesionalizaci pedagogů jako o prohlubování expertnosti a schopnosti zvládat každodenní pracovní zátěž i mimořádné situace.

Poslední oblastí specifikace kritéria je komunikace pedagogů se žáky a rodiči o procesech a výsledcích vzdělávání. To významně souvisí s profesionalitou učitele, protože neprofesionální komunikace nejenže vytváří ve veřejném prostoru negativní obraz školy, ale také z ní pramení nespokojenost, která může vést až k odchodu pedagoga ze školy, nebo dokonce k opuštění profese učitele. 

Popis příkladu jsme strukturovali do třech konkrétních oblastí, které se vzájemně prolínají a doplňují. Stručně bychom je mohli vyjádřit třemi pojmy: vysoká odbornost, profesní zdatnost kvalitní komunikace. Další text je strukturován tak, že popisuje vždy nejdříve indikátory naplňování kritéria, pak evaluační metody a nakonec výsledná zjištění. Soustředili jsme se také na popis toho, jakými postupy a prostředky jsou výsledky zajišťovány, protože především ty mohou být inspirací pro další školy.

Indikátor: Pedagogický sbor je stabilní, dlouhodobě plně kvalifikovaný.

Metody: Hlavní metodou pro dokladování tohoto indikátoru byla analýza dokumentace školy. Doprovodnou metodou byly dotazníky pro rodiče, žáky a učitele v rámci šetření Mapa ZŠ 2013/2014 a 2017/2018.

Evaluační zjištění:
Z výročních zpráv a další dokumentace je patrné, že na rozdíl od mnoha základních škol v ČR se daří zajišťovat, aby všichni pedagogové byli plně kvalifikováni pro svou práci. Zajistit nejen plnou kvalifikovanost, ale i aprobovanost je strategickým cílem vedení školy, který se daří naplňovat. Plná kvalifikovanost učitelského sboru je sice legislativní podmínkou fungování školy, ale v současnosti je především na základních školách realitou, že tam působí i nekvalifikovaní učitelé. Škola na jednu stranu musí zajistit každodenní provoz, na druhou stranu dochází k přirozené fluktuaci pedagogů z důvodu stěhování, nemoci, odchodu na mateřskou dovolenou  apod. Zajistit plnou kvalifikovanost tak může zajistit jen komplex systémových opatření: aktivní vychovávání budoucích učitelů z řad žáků během školní docházky formou kariérového poradenství pro volbu povolání, systém „spřátelených důchodců“ pro vykrývání mimořádných výpadků ve výuce a kvalitní pracovní podmínky, jejichž důsledkem je, že se nikomu nechce školu opouštět.

V případě, že se některým školám nedaří kvalifikované pedagogy získat, zastávají profesi učitele nekvalifikovaní pracovníci. Akutní nedostatek učitelů některých aprobací je smutnou realitou českého vzdělávacího systému po řadu let. Tradičně to jsou učitelé cizích jazyků a učitelé fyziky. Fakulty připravující učitele sice produkují dostatek absolventů, někteří z nich však do profese učitele vůbec nenastoupí nebo profesi po určité době opustí.

K zajištění plné kvalifikovanosti pedagogického sboru tedy vedou především dvě cesty. Zaprvé bohatá databáze potenciálních pracovníků, „aby bylo v případě potřeby kam sáhnout“ (z rozhovoru s ředitelem), zadruhé vytváření kvalitních pracovních podmínek, aby byli spokojeni a pracovní pozici neopouštěli.

Budování pedagogického sboru je systematická, dlouhodobá a nikdy nekončící personální práce. Její rozsah dokumentují slova ředitele, když říká: „Budoucí učitele si vytipováváme už mezi žáky naší školy a s každým, kdo odchází do důchodu, si necháváme otevřená dvířka.“ Okruh aktivních důchodců škole pomáhá vykrývat především dočasné a mimořádné výpadky z důvodu nemoci nebo náhlého ukončení pracovního poměru. Škola s důchodci udržuje živé kontakty – zve je na školní akce, připomíná jejich životní jubilea, umožňuje jim částečné úvazky apod.

V pedagogickém sboru ZŠ Lerchova působí několik bývalých žáků školy. V rámci kariérového poradenství je žákům představována profese učitele nejen obecně, ale včetně regionálních specifik a možností. Během jejich studia na gymnáziu mají možnost spolupracovat se školou ve středisku volného času a při dalších aktivitách jako vedoucí kroužků pro děti. Mohou tak po skončení gymnázia v Sušici zvážit volbu přípravného učitelského vzdělávání, nejčastěji na Západočeské univerzitě v Plzni nebo Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Během učitelské přípravy mají studenti možnost na ZŠ Lerchova vykonávat pedagogickou praxi. Poznávají tak nejen pracovní podmínky, ale i příznivé klima školy.  

Výborné pracovní podmínky ve škole dokládají dlouhodobě setrvalé nadstandardní výsledky. V dotazníkovém šetření Mapa školy 2013/2014 v dotazníku pro pedagogy na otázku Panuje ve škole příjemná atmosféra? odpovědělo 55 % „rozhodně ano“ (průměr v ostatních školách je 33 %). Spokojenost s působením na škole a pozitivní klima vyjádřila velká většina učitelů (viz příloha č. 1). Když pedagogové vybírali, které oblasti mají obecně největší vliv na to, zda jsou v zaměstnání spokojeni, 76 % uvedlo pracovní zázemí (průměr ostatních škol je 52 %) a 49 % kvalita pomůcek určených pro výuku vašich předmětů (oproti 34 % na ostatních školách). V opakovaném šetření 2017/2018 vyjádřila většina učitelů, že jsou rádi, že učí na této škole (viz příloha č. 2). V analytické zprávě jako nadprůměrné položky ovlivňující spokojenost učitelů vystupují pozitivní vztahy v učitelském sboru, pracovní zázemíkvalita pomůcek (viz příloha č. 4).

Indikátor: Všichni pedagogové jsou odborníky ve své předmětové oblasti i v didaktických a pedagogických dovednostech.

Evaluační metody: Dotazníky pro učitele, rodiče a žáky, Mapa školy, rozhovory s ředitelem školy, zástupci ředitele a učiteli.

Evaluační zjištění:

Pedagogové ZŠ Lerchova plně kvalifikovaní pro výkon profese učitele vyučují předměty, na které jsou aprobovaní. Pedagogové jsou odborníky ve svých oborech, mají široce rozvinutý repertoár oborově didaktických znalostí a dovedností a jsou také odborníky v pedagogice.

Pedagogové své znalosti a dovednosti aktivně využívají a ke své práci mají profesionální přístup. Vedení školy povzbuzuje pedagogy, aby svou odbornost nejen permanentně rozvíjeli, ale aby ji aktivně využívali jak při své práci se žáky, tak aby ji sdíleli se svými kolegy. Profesionalita učitele je založena na konceptu učitele jako profesionála, tedy představitele tzv. pomáhající profese ve smyslu náročného povolání s velkou odpovědností a vlivem na svěřené jedince, podobně jako např. lékaři či sociální pracovníci. V tomto smyslu se také hovoří o profesionalizaci pedagogů jako o prohlubování jejich odbornosti a připravenosti zvládat každodenní pracovní zátěž.

Dalo by se tedy říci, že odbornost se projevuje v profesionálním přístupu, který kromě znalostní dimenze obsahuje i dimenzi etickou – zajišťování spravedlivých příležitostí k učení pro všechny žáky, poctivost a starostlivost. Znamená to nejen prokazovat kvalitní znalosti oboru, ale také jednat bez předstírání, umět uznat chybupřiznat neznalost („nemít vždy patent na rozum“). Profesionalita znamená také velkou odpovědnost za žáky především v roli třídního učitele, kde je pedagog průvodcem a rádcem žáka v jeho učení i výchově.

Vedení školy si stanovilo za jeden z cílů zajištění maximálního množství kvalitně vedené výuky. Znamená to zabránit odpadávání hodin v období nepřítomnosti učitelů z důvodů nemoci a zajištění vysoké kvality výuky při zastupování nepřítomných kolegů. Byla stanovena pravidla výběru zastupujícího (suplujícího) pedagoga. Prvním kritériem je stejná nebo „blízká“ aprobace. Teprve když to není možné zajistit, nastupuje učitel s jinou aprobací. Ten potom buď vede výuku podle instrukcí nepřítomného učitele, nebo vyučuje předmět svojí aprobace. Pro zajišťování kvalitního suplování zadává vedení školy dotazník učitelům s cílem zjistit jejich potenciál nad rámec jejich aprobace a vztah k ostatním předmětům (příloha č. 3). Např. učitel, který sice není aprobovaný tělocvikář, ale sám je aktivní sportovec a má k tělesné výchově pozitivní vztah, tak má dobré předpoklady zajistit plnohodnotnou a kvalitní výuku. Pokud má učitel k nějakému školnímu předmětu negativní vztah, není velká šance, že jej bude kvalitně vyučovat. Ředitel školy si je toho vědom a snaží se při vedení učitelského sboru nejednat autoritářsky a respektovat preference jednotlivých učitelů.

Indikátor: Pedagogové profesionálně komunikují se žáky a jejich zákonnými zástupci.

Evaluační metody:

  • Dotazníky pro rodiče a žáky – Mapa školy 2017/2018.
  • Rozhovory s vedením a učiteli školy.
  • Analýza školní dokumentace.  

Evaluační zjištění:

Poslední podoblastí kritéria je komunikace pedagogů se žáky a rodiči. To významně souvisí jednak s profesionalitou učitele, jednak s jeho spokojeností, protože neprofesionální komunikace může přinášet narůstající nespokojenost pedagoga, která může vést až k jeho odchodu ze školy.  

Dokladem o tom, že komunikace je na vysoké profesionální úrovni a je nadprůměrná, ukazuje vysoká míra spokojenosti rodičů (příloha č. 5) i žáků (příloha č. 6) s její úrovní opakovaně projevovaná v dotaznících Mapa školy v letech 2013/2014 a 2017/2018.

Za inspirativní považujeme především postupy, které k těmto výsledkům vedly. Škola má v oblasti komunikace s rodiči jasně nastavenou vizi, jejíž naplňování pravidelně vyhodnocuje: „Velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole, informovat je nejen o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací, pravidelně analyzovat informace rodičů o škole (např. formou dotazníků). Pomocí cílených akcí zapojit rodiče do dění školy. Škola musí získat rodiče jako partnera.“ (Viz web školy.)

Škola pravidelně informuje rodiče o svých cílech a záměrech a k tomu využívá všechny dostupné informační zdroje. Pořádá přednášky a semináře na různá témata za pomoci odborných lektorů (školní psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, pracoviště Klatovy). Rodičům je umožněno dostávat informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, při třídních schůzkách, konzultačních (informačních) dnech, po domluvě osobně. Na začátku školního roku v prvním a šestém ročníku se konají osobní schůzky třídního učitele a rodičů žáka. Schránka „Vrba“ ve vestibulu školy poskytuje žákům a rodičům možnost vyjadřovat své připomínky a názory a tímto se také podílet na chodu školy. Tradičně při škole pracuje tzv. Klub rodičů složený ze zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd. V Klubu rodičů jsou za každou třídu voleni dva zástupci třídy, kteří jsou komunikační spojnicí rodič – vedení školy – třídní učitel. Zástupci rodičů nejsou chápáni jako „věční stěžovatelé“, ale konstruktivní kontaktní partneři. Zástupci v Klubu rodičů odhlasovali, jak má být komunikace se školou nastavena. Dvakrát za školní rok se konají společné rodičovské schůzky. Informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům podávány při individuálních pohovorech nadstandardně často – jedenkrát měsíčně (kromě září a února). Z třídních schůzek a individuálních konzultací pořizují učitelé zápis, který je k dispozici vedení školy i ostatním vyučujícím ve sborovně ve formě ručně psaných sešitů.

V této kapitole upozorníme na limity přenositelnosti příkladu inspirativní praxe na jiné školy. Na prvním místě musíme uvést regionální podmínky. Město Sušice je poměrně vzdáleno větším městům (Plzeň, České Budějovice), a tak je přirozeným centrem kultury a vzdělanosti pro mnoho okolních obcí. Město je relativně atraktivním místem pro společenský i profesní život. Škola se díky blízkosti turisticky vyhledávané Šumavy stala přirozeným centrem turistického a sportovního života.

Důsledkem těchto faktorů je relativně vysoký zájem o učitelskou profesi. Začínající učitelé často dojíždějí do škol v okolních obcích a čekají na příležitost vykonávat učitelství přímo v Sušici. To je pro zajištění plně kvalifikovaného pedagogického sboru ve městě výhoda. Jsme si vědomi, že v mnohých oblastech ČR zdaleka není situace tak příznivá. Vyšší věkový průměr pedagogů (téměř 80 % pedagogů má delší praxi než 16 let) na jednu stranu nabízí vysokou míru zkušenosti, na druhou stranu může být rizikovým faktorem v okamžiku, kdy velká část dosáhne důchodového věku. Rovnoměrnější věkové rozložení by bylo vhodnější.

Další specifickou pozitivní okolností je vysoká podpora zřizovatele. Město se rozvoji všech svých několika škol tradičně velmi věnuje. Přispívá k tomu i angažovanost pedagogů v komunální politice. Podpora zřizovatele se projevuje jednak investicemi do oprav, rekonstrukcí a vybavenosti školy, jednak podporou propojování školního života a života obce při kulturních, společenských a sportovních akcích.

Základní škola Sušice, Lerchova je jednou ze tří základních škol v Sušici. Je umístěna blízko centra města a byla otevřena v roce 1982. Jedná se o moderní stavbu, která je členěna na pavilóny – samostatný je pavilón 1. a 2. stupně, v další části je školní jídelna, školní družina, knihovna, odborné učebny hudební výchovy, anglického jazyka a informatiky, tělocvičny a školní dílny. Pavilóny spojuje vstupní hala se sborovnou, ředitelnou, sekretariátem, pracovnou školní psycholožky a skladem učebnic.

Každá třída má svou kmenovou učebnu, pro výuku většiny odborných předmětů se využívají odborné učebny – učebna fyziky, přírodopisu, chemie, cvičná kuchyňka, dvě počítačové učebny, učebna hudební výchovy, jazyková učebna, dále dvě dílny, dvě tělocvičny se čtyřmi šatnami a sportovní areál, školní pozemek a zahrada, dvorky a další prostory s parkovou úpravou.

Do všech kabinetů a některých učeben je zavedena počítačová síť s připojením k internetu, 90 % tříd je vybaveno interaktivními tabulemi. Součástí školy je středisko volného času.

Škola s více než 70 stálými zaměstnanci, z toho je přes 45 pedagogů (včetně asistentek), 8 vychovatelek ŠD, 5 zaměstnanců SVČ a přes 20 provozních zaměstnanců, patří mezi větší školy. Vedoucími pracovníky jsou ředitel školy, zástupci ředitele, vedoucí vychovatelka školní družiny, vedoucí školní jídelny, správcová školy a vedoucí SVČ. Do rozšířeného vedení školy patří také výchovní poradci, preventista sociálněpatologických jevů, koordinátor ICT, koordinátorky environmentální výchovy a předsedové předmětových komisí. Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou odbornou kvalifikaci, všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání. V pedagogickém sboru je většina žen, z celkového počtu pedagogů je 5 mužů. Pedagogický sbor je stabilní, fluktuace je nízká. Za pedagogy odcházející do důchodu nebo na mateřskou dovolenou je zajišťována plně kvalifikovaná náhrada.

Úkolem předloženého příkladu inspirativní praxe bylo ukázat příklad konkrétní základní školy, v níž je prokazatelně naplňováno hodnoticí kritérium ČŠI 3.1 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují profesionálně.

Vyhodnocení projektu Mapa školy 2013/2014 - spokojenost učitelů se školou
Vyhodnocení projektu Mapa školy 2017/2018 - vztah učitelů ke škole
Vyhodnocení projektu Mapa školy  - spokojenost učitelů
Vyhodnocení projektu Mapa školy 2017/2018 - výsledky šetření mezi rodiči
Vyhodnocení projektu Mapa školy - spokojenost žáků se školou
Dotazník pro suplující pedagogy

Autoři: Karel Starý, Čestmír Kříž