Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Ačkoli je příklad inspirativní praxe zaměřen na ZŠ speciální NONA, o.p.s., tato ZŠ je integrální součástí MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., která zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. To znamená, že sdružuje MŠ speciální, ZŠ speciální, třídy přípravného stupně ZŠ speciální, školní družinu a školní jídelnu – výdejnu. V souladu s koncepcí školy je dětem a žákům MŠ a ZŠ speciální poskytována komplexní péče vycházející z principů ucelené rehabilitace. S tím koresponduje také personální a materiální zajištění jejich edukace.

Základní vzdělávání je zajišťováno od roku 1998 v ZŠ speciální NONA, o.p.s.

ZŠ speciální NONA, o.p.s., má 61 žáků. V každé třídě pracuje jeden učitel a 1–2 asistenti pedagoga. K dispozici jsou (v rámci externě zajišťovaných sociálních služeb) také osobní asistenti. Počet pracovníků ve třídách se odvíjí od stupně zdravotního postižení žáků. Žáci ZŠ speciální se vzdělávají podle ŠVP NONA 1 a NONA 2. Žákům je věnována komplexní koordinovaná péče. Žáci ZŠ speciální získávají po absolvování deseti ročníků základy vzdělání. Žáci mají ke svému vzdělávání k dispozici moderní technologické vybavení a výuka je zpestřena aktivitami ve speciálně upravených učebnách, na školním hřišti nebo školní zahradě. Základní vzdělávání je poskytováno v prostorách na Rašínově ulici 313 v Novém Městě nad Metují a tři třídy ZŠ speciální NONA, o.p.s., jsou od 1. 9. 2014 zřízeny také na detašovaném pracovišti v Hronově.

Po ukončení povinné školní docházky mohou žáci ZŠ speciální docházet do Stacionáře NONA, o.p.s., který zajišťuje denní služby pro klienty s mentálním postižením. Stacionář NONA, o.p.s., a ZŠ speciální NONA, o.p.s., spolu úzce spolupracují. Stacionář pravidelně organizuje letní tábor, kterého se účastní i žáci školy.

V obci, kde se škola nachází, je aktuálně nezaměstnaných 167 osob, tj. 1,75 %. Z hlediska struktury rodin dětí a žáků navštěvujících MŠ a ZŠ speciální je cca 10 % úplných a 90 % neúplných (tzn. dětí/žáků žijících s matkami samoživitelkami). Mezi rodiči dětí/žáků MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., je cca 80 % rodičů, kteří jsou nezaměstnaní a pečují o své dítě se zdravotním postižením. V rámci podpory zaměstnanosti, ekonomické nezávislosti a možnosti seberealizace našlo v posledních letech v MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., možnost pracovního uplatnění 6 rodičů dětí/žáků se zdravotním postižením, a to na pozici 1 pracovníka ve výdejně stravy a 5 asistentů pedagoga.

Škola je zapojena do řady projektů s cílem snížit bariérovost výukových prostor („Těšíme se do školy“), zajistit mobilitu dětí/žáků a možnost získávání praktických poznatků a zkušeností („Bezbariérová škola“ – nákup automobilu), zlepšování komunikace a spolupráce s rodiči („Přesmosty“), zvyšování odborných kompetencí pedagogů („Učitelé ONLINE“, „Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ“, „Centrum kolegiální podpory“).

Škola spolupracuje se společností pro zdravotně postižené v německém Hildenu a žáci školy mají možnost pravidelně navštěvovat kamarády z Hildenu na výměnných pobytech.