Doporučení pro vedení školy k přechodu z ZŠ na SŠ

Konec povinné školní docházky a s ním spojená volba další vzdělávací dráhy jsou situací, v níž se více než jindy mohou negativně projevit znevýhodnění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už je jejich příčinou zdravotní stav, nebo sociokulturní situace. Škola svým přístupem může pomoci, aby i znevýhodněný žák a jeho rodina učinili perspektivní a současně realistické rozhodnutí o dalším vzdělávání a aby pak žák na navazujícím stupni vzdělávání skutečně uspěl.

Smyslem nabízených metodických doporučení je poskytnout vedení škol náměty pro podporu žáků při přechodu ze základní na střední školu. Způsob a míra jejich realizace by měly zohledňovat specifické podmínky konkrétní školy a jsou v kompetenci ředitelky/ředitele školy.

 • Ve výuce na 2. stupni se zaměřujte na bezpečné zvládnutí očekávaných výstupů v oblasti klíčových kompetencí a vzdělávacích oblastí, zejména těch, které žáci budou potřebovat pro studium na střední škole.
 • V rámci kariérového (profesního) poradenství ve škole informujte všechny žáky o různých možnostech profesní dráhy. Pomozte jim zorientovat se v nabídce středních škol v regionu, vysvětlujte jim výhody a nevýhody různých možností volby.
 • Aktivně povzbuzujte žáky ze sociálně či jinak znevýhodněného prostředí a podporujte v nich ambice k volbě střední školy podle jejich zájmů, schopností a potenciálu.
 • Nabízejte žákům (zejména z rizikových skupin) bezplatnou podporu při přípravě na jednotné přijímací zkoušky (např. individuální doučování, volitelný předmět).
 • V případě nařízeného distančního vzdělávání nabízejte žákům individuální konzultace, doučování či příležitosti k procvičování učiva v dostupné formě (např. prostřednictvím videohovoru, chatu, telefonicky, popř. osobně v budově školy, u žáka doma, venku), podle možností využívejte pomoc asistentů pedagoga se zajišťováním individualizované podpory i přímo během on-line výuky, např. prostřednictvím tzv. breakout rooms.
 • Aktivně komunikujte se středními školami, na které přešli vaši absolventi, a zajímejte se o to, jak se jim v novém prostředí a situaci daří a jak přechod zvládli. Tím můžete získat cennou zpětnou vazbu a identifikovat potenciální problematické oblasti, na které se při přípravě žáků na přechod v budoucnu důkladněji zaměříte. 
 • Pokud vaše škola nabízí vlastní placené přípravné kurzy na přijímací zkoušky, umožňujte žákům z rodin s nepříznivou ekonomickou situací absolvovat tento kurz za snížený poplatek nebo kurzovné zcela promíjejte (nárok může žák prokázat například dokladem o pobírání dávek v hmotné nouzi).
 • Systematicky zjišťujte, z jakých škol k vám žáci obvykle postupují, s těmito školami navazujte vzájemné vztahy a komunikujte. Školám, odkud žáci přišli, poskytujte podloženou, věcnou a taktní zpětnou vazbu o úspěšnosti jejich absolventů.
 • Nastupujícím žákům jasně sdělujte svá očekávání a požadavky, a to i s ohledem na ty, kteří mají z nějakého důvodu ztíženou komunikaci (např. žáci s odlišným mateřským jazykem).
 • Mějte připravené písemné informace pro žáky s odlišným mateřským jazykem v jazycích hlavních menšin v ČR a v anglickém jazyce (lze využít podklady dostupné např. na cizinci.npi.cz).
 • S ohledem na odlišné vstupní znalosti a dovednosti nově příchozích žáků ze základních škol přizpůsobujte v adaptačním období požadavky na žáky a nabízejte potřebnou podporu (např. formou bezplatného individuálního či skupinového doučování) za účelem vyrovnání vstupních znalostí a dovedností na požadovanou minimální úroveň.
 • V důsledku dlouhého období distančního vzdělávání mohou na střední školy někteří žáci přicházet s mezerami v dovednostech a znalostech, které se budou projevovat zejména po návratu k prezenční formě výuky. Výzkum ukazuje, že i v adolescentním věku lze kompenzovat závažnější nedostatky z předchozího vzdělávání, pokud je rizikovým žákům poskytována intenzivní individuální pomoc (zpravidla častěji než jednou týdně).
 • V prvních týdnech pečlivě monitorujte zvláště žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale identifikujte i další žáky, kteří by potenciálně mohli mít problémy.
 • Před příchodem žáka s potřebou podpůrných opatření (ve stupni 3 až 5) s fyzickými nebo senzorickými omezeními dle možností školy proveďte potřebné úpravy fyzického prostředí školy.
 • Před příchodem žáka s potřebou podpůrných opatření (ve stupni 3 až 5) s fyzickými nebo senzorickými omezeními dle možností školy proveďte potřebná organizační opatření – zajistěte asistenta pedagoga, vytvořte podmínky pro činnost osobního asistenta, podpořte žáka při sebeobsluze a pohybu, při podávání medikace, realizujte speciálně pedagogickou péči apod.
 • Se speciálními vzdělávacími potřebami nového žáka seznamte nejen třídního učitele, ale všechny pracovníky školy (včetně nepedagogických), kteří s ním přicházejí do kontaktu.
 • Organizujte vhodné adaptační akce pro žáky 1. ročníku (např. adaptační kurz zaměřený na stmelení třídního kolektivu a navázání vztahů s učiteli), vyhodnocujte jejich přínos a na základě zjištění upravujte jejich koncepci.
 • Sledujte skupinovou dynamiku v nově vytvořených třídních kolektivech a v případě potřeby včas intervenujte. Pro cílenou diagnostiku pomocí sociometrických dotazníků přizvěte odborníka.
 • V případě vážných studijních problémů včas nabídněte žákovi přestup na jiný obor nebo typ studia.

KREJČOVÁ, Lenka. Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada, 2011.

POSPÍŠILOVÁ, Ivana. Přechod dítěte ze základní na střední školu (online). Šance dětem, 2018. https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/vyvoj-ditete-a-jeho-potreby/prechod-ditete-ze-zakladni-na-stredni-skolu.shtml

Distanční vzdělávání u žáků se sociálním znevýhodněním (online). Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, 2020. https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2020/11/COSIV-Distancni-vzdelavani-u-zaku-se-socialnim-znevyhodnenim.pdf

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem (online). MŠMT, 2020. https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf

odkaz na kritéria pro základní vzdělávání v oblasti podpora žáků při vzdělávání
odkaz na kritéria pro střední vzdělávání (gymnaziální) v oblasti podpora žáků při vzdělávání
odkaz na kritéria pro střední vzdělávání odborné v oblasti podpora žáků při vzdělávání