Doporučení pro vedení školy k přechodu z MŠ na ZŠ se zaměřením na ZŠ

Vstup do základní školy je jedním z nejdůležitějších období v životě dítěte. Dítě si v něm vytváří postoj k učení a vzdělávání, škole jako instituci a navazuje vztahy se spolužáky a učiteli. Toto období je náročné nejenom pro dítě, ale také pro celou rodinu. Dochází ke změně v organizaci dne, dítě si musí zvyknout na nový režim, ale také na nové sociální prostředí a nároky, které jsou na něj kladeny. V tomto období je velmi důležitá spolupráce mezi školou a rodinou, a to i s ohledem na nastavení vzájemných vztahů po celou dobu plnění povinné školní docházky. Je důležité, aby se komunikace neomezila jenom na situace, kdy dochází k problémům s učením nebo chováním. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem nabízených metodických doporučení je poskytnout vedení ZŠ náměty pro podporu dětí při přechodu z MŠ na ZŠ. Způsob a míra jejich realizace by měly zohledňovat specifické podmínky konkrétní školy a jsou v kompetenci ředitelky/ředitele školy.

 • Nastupujícím žákům jasně sdělujte svá očekávání a požadavky, a to i s ohledem na ty, kteří mají z nějakého důvodu ztíženou komunikaci (např. žáci s odlišným mateřským jazykem).
 • Podporujte docházení žáků do družiny (doporučujte zejména znevýhodněným žákům a jejich rodičům), případně do jiných nízkonákladových kroužků či organizovaných volnočasových aktivit.
 • Organizujte aktivity, které zvyšují pocit sounáležitosti se školou nebo ve kterých mají žáci příležitost setkávat se se svými vrstevníky a s učiteli v činnostech, které nemají výukový charakter – např. tradiční školní akce (slavnostní zahájení školního roku, drakiáda, vánoční dny, vánoční/velikonoční tvořivé dílny a jarmarky, sportovní dny, oslavy Dne dětí, Dne Země apod.), charitativní projekty (např. spolupráce s domovem pro seniory), partnerství s jinými školami a s ním spojené společné akce, společné výlety do přírody, návštěva kulturních akcí (divadelní představení, koncerty), čtenářské kluby, prohlídky, zájmové činnosti, soutěže a jiné aktivity podporující sdílení pozitivních prožitků a hrdosti na školu.
 • Organizujte vrstevnické doprovázení prvními týdny a měsíci ve škole (nově příchozí žáky doprovázejí žáci z vyšších ročníků).
 • Vytvářejte příležitosti pro spolupráci žáků napříč ročníky.
 • Organizujte vhodné adaptační akce (např. adaptační program v 1. ročníku, kdy se žáci formou hry lépe seznámí, vytváří se pocit sounáležitosti se třídou, procvičuje se schopnost spolupracovat), vyhodnocujte jejich přínos (včetně zpětné vazby od rodičů) a na základě zjištění upravujte jejich koncepci.
 • Před příchodem žáka s potřebou podpůrných opatření (ve stupni 3 až 5) s fyzickými nebo senzorickými omezeními dle možností školy proveďte potřebné úpravy fyzického prostředí školy.
 • Před příchodem žáka s potřebou podpůrných opatření (ve stupni 3 až 5) s fyzickými nebo senzorickými omezeními dle možností školy proveďte potřebná organizační opatření – zajistěte asistenta pedagoga, vytvořte podmínky pro činnost osobního asistenta, podpořte žáka při sebeobsluze a pohybu, při podávání medikace, realizujte speciálně pedagogickou péči apod.
 • U nastupujících žáků monitorujte vstupní studijní a organizační dovednosti a znalosti (např. dovednost stanovit cíl a naplánovat si jednotlivé kroky, schopnost udržet v paměti klíčové informace pro vykonání úkolu, zaměření pozornosti na relevantní kroky aj.) a žákům s nižší úrovní rozvoje některých dovedností poskytujte cílenou a systematickou podporu, abyste u nich snížili riziko školního neúspěchu. V prvních týdnech pečlivě monitorujte zvláště žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale identifikujte i další žáky, kteří by potenciálně mohli mít problémy.
 • Sledujte a vyhodnocujte úspěšnost nově příchozích žáků (zvláště žáků s potřebou podpůrných opatření) v oblasti:
  • sociální na úrovni školy (zjišťujte, zda si žáci osvojili pravidla a rutinní postupy a rozumí očekáváním, která jsou na ně kladena);
  • sociální na úrovni tříd (monitorujte skupinovou dynamiku v nově vytvořených třídách, v případě potřeby včas intervenujte);
  • sociální na úrovni žáka (zjišťujte, zda žáci navázali nové přátelské vztahy a mají potřebnou míru sebedůvěry);
  • studijní (zjišťujte, zda žáci projevují zájem o školní práci, mají dostatečnou úroveň předmětových i klíčových kompetencí pro její zvládnutí);
  • organizační (ověřujte, že se žáci orientují v prostorách školy, chápou a respektují pravidla a organizaci života ve škole);
  • materiální (ověřujte, že žáci mají potřebné učebnice a pomůcky; pokud je ze závažných důvodů rodina nemůže zajistit, hledejte náhradní řešení);
  • realizace podpůrných opatření (v případě potřeby zajistěte poskytnutí podpůrných opatření 1. stupně a vyzvěte rodiče k vyšetření v ŠPZ).
 • Zřizujte přípravné třídy, pokud to okolnosti umožňují.
 • Vytvářejte příležitosti pro seznamování předškolních dětí v doprovodu rodičů s prostředím školy prostřednictvím dnů otevřených dveří pro rodiče s dětmi nebo prostřednictvím akcí, kterých se mohou zúčastnit také budoucí žáci a jejich rodiče.
 • Nabízejte informace o školní zralosti a připravenosti v podobě srozumitelné pro rodiče ze všech sociálních vrstev.
 • Poskytujte rodičům všechny potřebné informace v dostatečném předstihu před zápisem, popř. před zahájením školní docházky.
 • Aktivně zjišťujte informace od rodičů před nástupem nových žáků i v průběhu adaptačního období.
 • Informujte rodiče o rizicích nedůvodného odkladu povinné školní docházky (např. ztráta zájmu o školu, nedostačující stimulace v mateřské škole a na ni navazující problémy s chováním, stigmatizace dítěte).
 • Udržujte kontakt s rodinou (popř. širší komunitou), zejména u žáků ohrožených školní neúspěšností. V případě, že je ve škole zvykem komunikovat s rodiči žáků elektronicky, zajistěte, aby všechny potřebné informace obdrželi také rodiče, kteří elektronickou komunikaci nevyužívají (např. z ekonomických důvodů).
 • Reagujte profesionálně v situacích, kdy rodiče přicházejících žáků (zvláště rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) vznášejí nereálné požadavky – nepoužívejte útočný ani agresivní styl komunikace, jednejte s rodičem jako s partnerem, nepřistupujte k rodičům jako k žákům, tedy nepoučujte je, používejte termíny, které jsou pro všechny rodiče srozumitelné, tedy vyhýbejte se cizím slovům a odborným termínům, ponechávejte rodičům prostor pro otázky, vhodně vyberte místo schůzky aj.
 • Nabízejte rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami kontakty na vhodné vzdělávací, poradenské a sociální služby.
 • Pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem mějte připravené písemné informace v jazycích hlavních menšin v České republice a v anglickém jazyce.
 • V případě výskytu jakýchkoliv problémů bezodkladně kontaktujte rodiče a společně připravte návrh opatření k nápravě. Pokud se kontaktování rodičů nedaří, je možné pověřit asistenta pedagoga nebo rodičovského prostředníka (viz Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28, příloha č. 11), pokud ve škole působí, aby rodiče kontaktoval osobně v místě bydliště.
 • Systematicky zjišťujte, z jakých mateřských škol vaši žáci obvykle přicházejí, s těmito mateřskými školami navazujte vzájemné vztahy a komunikujte.
 • V rámci legislativních pravidel vypracujte systém výměny informací s mateřskými školami, ze kterých přicházejí žáci do vaší školy.
 • Mateřským školám, odkud žáci přišli, poskytujte podloženou, věcnou a taktní zpětnou vazbu o znalostech a dovednostech žáků nastupujících do vaší školy.
 • Vytvářejte příležitosti pro seznamování předškolních dětí navštěvujících MŠ s prostředím vaší školy.
 • Koordinujte požadavky na školní práci a chování žáků mezi pedagogy tak, aby byly konzistentní, přiměřeně náročné a jasně srozumitelné nově příchozím žákům (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), a důsledně je vyžadujte.
 • Seznamte se speciálními vzdělávacími potřebami přicházejících žáků všechny pracovníky školy (včetně nepedagogických), kteří s daným žákem přicházejí do kontaktu.
 • Přispívejte k zajištění kontinuity již poskytovaných podpůrných opatření.
 • Poskytujte co nejvíce informací snadno dostupnou formou o procesech, standardech a principech hodnocení používaných ve vaší škole.

ČAPEK, Jan, LAUERMANN, Marek, PŘÍKAZSKÁ, Irena, VOSMIK, Miroslav a VYHNÁLEK, Jan. Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků. Praha: Raabe, 2017.

ČAPEK, Robert. Učitel a rodič: spolupráce, třídní schůzka, komunikace. Praha: Grada, 2013.

HERMOCHOVÁ, Soňa a VAŇKOVÁ, Jana. Hry pro rozvoj skupinové spolupráce. Praha: Portál, 2014.

HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2015.

JANEBOVÁ, Eva. Interkulturní komunikace ve škole. Praha: Fortuna, 2010.

TITĚROVÁ, Kristýna, RADOSTNÝ, Lukáš, BRUMLICHOVÁ, Zuzana, HORÁČKOVÁ, Klára a VÁVROVÁ, Petra. Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem: systémová doporučení. Praha: Meta – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2014. https://meta-ops.eu/publikace/vzdelavani-a-zaclenovani-zaku-s-omj/