Realizace externího hodnocení

Obsahové vymezení externího hodnocení

V rámci inspekční činnosti Česká školní inspekce získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.
 
Česká školní inspekce provádí inspekční činnost také na základě stížností, podnětů a petic, které svým obsahem spadají do její působnosti, inspekční činnost pro účely přiznání dotací soukromým školám a školským zařízením a také další činnosti na základě školského zákona a prováděcích právních předpisů.
 
Česká školní inspekce rovněž vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a také veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných školám a školským zařízením. Inspekční činnost ve formě kontroly však nebude na tomto metodickém portále nijak reflektována, protože realizace kontroly je zcela jinou disciplínou mající jiný smysl a účel, než externí hodnocení kvality a efektivity vzdělávání. Právě hodnocení kvality vzdělávání jako externí zpětná vazba pro školy i stát směřující k popisu efektivity vzdělávací soustavy a jejích jednotlivých složek je pro rozvoj vzdělávání a jeho kvality zcela nepostradatelné.
 
Podrobnosti a další informace k činnostem České školní inspekce jsou k dispozici na webových stránkách úřadu (www.csicr.cz) v části
O nás.
 
Východiska externího hodnocení

Při své hodnoticí činnosti Česká školní inspekce vychází z kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. kvalitní školy a pro sjednocování pohledu na kvalitu vzdělávání napříč Českou republikou využívá také řadu interních metodických dokumentů, jejichž smyslem je standardizovat výkon hodnoticích aktivit realizovaných prostřednictvím školních inspektorů působících na jednotlivých pracovištích České školní inspekce.

K hodnoticím kritériím tak byly zpracovány specifické interní metodické komentáře, inspekční pracovníci dále využívají také např. metodiku inspekční činnosti, metodiku šetření stížností, interní postupy pro výkon kontroly během hodnoticích činností, metodická doporučení pro řízené rozhovory s vedením školy nebo metodická doporučení pro realizaci hospitací.

Samozřejmostí jsou také pravidelné semináře s inspekčními pracovníky, v jejichž rámci jsou diskutována různá témata vztahující se k hodnocení kvality a efektivity vzdělávání, a to jak na základě interních podnětů (interní mechanismy kvality České školní inspekce), tak na základě informací zvnějšku (zpětná vazba k inspekční práci od ředitelů škol a učitelů, reflexe stížností na práci inspekčních pracovníků, soudní rozhodnutí, různě zaměřené kazuistiky apod.).

Systém managementu kvality práce inspekčních pracovníků České školní inspekce je tedy propracovaným mechanismem zahrnujícím všechny relevantní aspekty řízení kvality s cílem poskytovat školám, státu dalším aktérům skutečně objektivní, relevantní, komplexní, důvěryhodnou a nezpochybnitelnou zpětnou vazbu o kvalitě a efektivitě vzdělávání v České republice.