Doporučení pro podporu psychohygieny a zdravého životního stylu

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte a využívejte vhodné podmínky pro psychohygienu dětí i pedagogů a pro zdravý životní styl (čistota prostředí, nezávadné hračky a vybavení, ovzduší – čističky vzduchu, dodržování hlukových limitů, využití lokálních možností – relaxační zóny, školní zahrady apod.).
  • Organizujte vzdělávání tak, aby byl podporován zdravý životní styl a zajištěny fyziologické i psychosociální potřeby dětí i vyučujících (dostatečný časový rozsah pobytu venku, dostatek příležitostí pro rozvoj motorických dovedností, zohlednění individuálních potřeb odpočinku a relaxace apod.).
 

Důležitá

  • Podporujte realizaci akcí s tematikou zdravého životního stylu (např. zařazování vhodných témat do vzdělávací nabídky).
  • Dbejte na zdravý životní styl při výběru potravin a nápojů v zařízeních umístěných ve škole, případně zapojovat děti do přípravy jídelníčků.
  • Zajistěte kvalitní a systematické vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, psychohygieny, bezpečnosti včetně bezpečného používání internetu a sociálních sítí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.
 

úvodní vysvětlení
kritérium