Doporučení pro zvyšování kvality komunikace pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Společně stanovte jasná a všem srozumitelná komunikační pravidla komunikace mezi účastníky, mezi pedagogy, mezi účastníky i pedagogy vzájemně a jejich dodržování vyhodnocujte.

Důležitá

  • Vzhledem k podmínkám střediska využijte dostupné prostředky pro obousměrnou, vstřícnou a respektující osobní i distanční komunikaci s rodiči účastníků a dalšími partnery  střediska. 
  • Cíleně budujte  firemní kulturu pomocí sdílených kritérií. Například vytvořte, přijměte, sdílejte a naplňujte „etický kodex pedagoga “.
  • Spolupracujte společně na řešitelských poradách.
Méně důležitá
  • Podporujte zapojení pedagogů do různých forem DVPP zaměřených na jejich osobnostní a profesní rozvoj, zvláště na jejich komunikační dovednosti. Nabyté poznatky a dovednosti vzájemně sdílejte stejně jako zkušenosti z jejich využívání ve středisku. 

úvodní vysvětlení
kritérium