Doporučení pro zajištění respektujícího přístupu k účastníkům

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte dostatečný prostor pro iniciativu účastníků a podporujte jejich sounáležitost se střediskem. Poskytněte jim příležitost přijmout odpovědnost. Nedělejte za ně nic, co mohou udělat sami.

Důležitá

  • Inspirujte a podporujte pořádání akcí, v jejichž rámci dochází k vzájemnému poznávání a intenzivní neformální komunikaci účastníků a pedagogů, ale také sebepoznání pedagogů (exkurze, besedy, přednášky, sportovní turnaje, společné akce). 
  • Vytvářejte podmínky pro neformální setkávání a komunikaci vedení střediska a účastníků např. prostřednictvím mládežnických parlamentů, tvorba koncepce a rozvoje střediska).

úvodní vysvětlení
kritérium