Doporučení pro podporu profesního rozvoje pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Formulujte dlouhodobé cíle vašeho střediska v oblasti rozvoje pedagogických a organizačních dovedností (např. organizace akcí a táborů, osobnostní a sociální výchova…). Vyjasněte si společně s pedagogy různé úrovně očekávané kvality v jednotlivých oblastech. Jde o vytváření kultury kvality, ne o další dokumentaci.

Důležitá
 
  • ​Na základě zjištění potřeb dalšího vzdělávání pedagogů a požadavků pedagogů vytvářejte a realizujte plán dalšího vzdělávání na rok nebo delší období (plánujte priority, zdroje časové i finanční ve vztahu k dohodnutým prioritám střediska i jednotlivých pedagogů).
  • ​Využívejte nové formy v rozvoji pedagogů –  mentoring, koučing, supervize nebo benchmarkingovou návštěvu v jiných střediscích s jasnými cíli a programem.
  • ​​Využívejte modelu učící se organizace, kde se lidé učí z každodenních situací a od sebe navzájem, inspirujte pedagogy, oceňujte kvalitu a umožněte vzdělávání přímo na pracovišti.
Méně důležitá
  • Propojujte různé formy vzdělávaní a rozvoje pedagogických pracovníků do logických celků, například benchmarking, poté navazující seminář a na jeho základě mentoring.

úvodní vysvětlení
kritérium