Vybrané nástroje pro realizaci externího hodnocení

Při hodnocení škol pracuje Česká školní inspekce s různými metodami, postupy a nástroji, přičemž některé z nich jsou koncipovány tak, aby byly využitelné i v přímé praxi jednotlivých škol a školských zařízení, s cílem podporovat kulturu autoevaluace a zároveň i propojování vlastního hodnocení školy s hodnocením externím, které je realizováno právě Českou školní inspekcí. Konkrétní metodická inspirace v této oblasti je k dispozici v části metodického portálu zaměřené na vlastní hodnocení.

Stěžejním a základním nástrojem pro realizaci externího hodnocení škol jsou kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházející z modelu tzv. kvalitní školy. Podrobněji jsou hodnoticí kritéria popsána v části metodického portálu zaměřené na kritéria hodnocení

Vedle hodnoticích kritérií pak Česká školní inspekce při provádění externího hodnocení využívá metodologicky propracované a tematicky různě zaměřené záznamové formuláře a hodnoticí archy, včetně např. nástrojů pro sledování průběhu výuky prostřednictvím hospitační činnosti. Velkou sadou hodnoticích nástrojů jsou nástroje pro hodnocení podpory rozvoje a dosažené úrovně ve čtenářské, matematické, přírodovědné, jazykové, sociální a informační gramotnosti, obsahově různě zaměřené dotazníky či ankety pro učitele, žáky, další pedagogické pracovníky, jako jsou např. výchovní poradci či metodici prevence, nebo např. zpětnovazebné dotazníky pro rodiče dětí v předškolním vzdělávání. Komplex metod, postupů a nástrojů, s nimiž Česká školní inspekce při svých činnostech pracuje, tvoří ucelenou sadu instrumentů, jejichž použití a následné synergické vyhodnocení získaných dat a informací umožňuje poskytovat kvalitativně silné výpovědi o vzdělávání v České republice.

Některé metody, postupy a nástroje, s nimiž Česká školní inspekce pracuje, jsou pak využitelné také při provádění vlastního hodnocení školy. Mezi nimi lze zmínit zejména následující:

 

Nástroje pro sledování výuky prostřednictvím hospitační činnosti

Reporty pro inspekční pracovníky a pro školy


Z výše uvedených sledovaných gramotností jsou ve školním roce 2023/2024 hodnoceny informační gramotnostdigitální kompetence. Vzhledem k dynamickým proměnám, ke kterým v této oblasti dochází, byl vytvořen ve spolupráci s odbornými konzultanty slovníček některých pojmů, které jsou také sledovány a hodnoceny. Pro sjednocení přístupu je tento slovníček přístupný i školám a další odborné veřejnosti.

Slovníček pojmů – hodnocení digitální kompetence