Metodické doporučení ke kritériu 6.3

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

 • Reflektujte přesvědčení pracovníků školy týkající se rovných příležitostí a cíleně a citlivě s nimi pracujte. V optimálním případě usilujte o to, aby se poskytování rovných příležitostí stalo neformální součástí sdílené vize školy. (Škola pro všechny apod.)
 • Pravidelně ověřujte vhodnými nástroji klima školy a tříd a sledujte kvalitu spolupráce pedagogických pracovníků ve prospěch vzdělávaných dětí. (Např. metoda MCI a další nástroje z projektů Cesta ke kvalitě, SRP, Metodický portál RVP.cz apod.).
 • Vzdělávací proces cíleně a efektivně zaměřujte na každé dítě na základě systematicky prováděné pedagogické diagnostiky či nastavených podpůrných opatření. V souvislosti s tím zohledňujte individuální zvláštnosti dětí se zdravotním postižením, se znevýhodňujícího prostředím, s odlišným mateřským jazykem či dětí nadané, za účelem rozvoje jejich potenciálu. Každý je k něčemu stvořen, má na světě nějaké poslání. Pomozte je dětem hledat a nacházet. Každý člověk má svoji nenapodobitelnou hodnotu.
 • Nastavte účinné mechanismy boje se šikanou a pomoci obětem šikanování (na straně dětí i pedagogů). Šikanu vnímejte a veřejně prezentujte jako mimořádné sociální zlo, které nelze ve školách tolerovat.

Důležitá

 • Kultivujte vztahy mezi pedagogy i dalšími zaměstnanci tak, aby se k sobě chovali respektujícím způsobem, oceňovali dosažené úspěchy jednotlivců a skupin, nebáli se přiznat nezdar a byli připraveni požádat o pomoc a podávat si pomocnou ruku.
 • Hledejte cesty, jak se mohou vyčleňované děti zapojit do sociálního života školy. 
 • Systematicky věnujte péči osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí a jejich vzájemným vztahům. Je to plnohodnotná součást vzdělávacích aktivit.
 • Při jednání s dětmi a rodiči důsledně volte vstřícnou a přátelskou respektující komunikaci.
 • Při vzdělávání dětí s rizikem školního neúspěchu či obtíží v sociální interakci důsledně usilujte o systematickou spolupráci s rodiči, případně jinými blízkými osobami.
 •  Volte školní akce tak, aby byly finančně, organizačně a fyzicky dostupné pro maximální počet dětí. Případně hledejte jiné způsoby, zdroje, jak umožnit i účast těch dětí, pro které tyto aktivity nejsou finančně dostupné. Hledejte sponzory, fondy, organizace, kteří jsou schopni tyto děti finančně podpořit.
   
Méně důležitá
 • Absolvujte vzdělávání/trénink zaměřené například na komunikaci, prevenci stereotypního chování, rozvoj sociálních dovedností.

úvodní vysvětlení
kritérium