Doporučení pro podporu motivace dětí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Klaďte důraz na podporu motivace dětí k úspěšnosti ve vzdělávání, spoluprací s pedagogy vytvářejte systém podporující a rozvíjející vnitřní motivaci dětí k poznávání. S využitím společně dohodnutých strategií a postupů cíleně rozvíjejte klíčové kompetence a vyhodnocujte dosažené pokroky v této oblasti.
  • Při svém vzdělávacím působení důsledně vycházejte z pedagogické diagnostiky – z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétní životní a sociální situace, pravidelného sledování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků. Jen tak je možno zajistit, aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby každé dítě bylo stimulováno a byla podporována jeho poznávací motivace.
  •  Včas reagujte na situace, kdy děti ztrácejí motivaci a zájem o vzdělávání. Hledejte a zjišťujte příčiny ztráty zájmu o vzdělávání, hledejte možnosti k nalezení příčin a jejich odstranění.
 

Důležitá

  • Spolupracujte s odborníky v problematice motivace dětí, organizujte na toto téma vzdělávací akce nejlépe pro celý pedagogický sbor. Pozvěte je k vám do školy.
  • Spolupracujte se školskými poradenskými zařízeními (práce s dětmi s nevyrovnanými vzdělávacími pokroky, nadanými dětmi a dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi s odlišným mateřským jazykem).
  •  Při přechodu dětí z MŠ do ZŠ aktivně spolupracujte se základní školou (podpora vyrovnávání nerovnoměrností ve vývoji dětí formou realizace edukativně – stimulačních skupin, zpětná vazba o úspěšnosti dětí v ZŠ apod.) .

úvodní vysvětlení
kritérium