Doporučení pro využívání odbornosti

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Oceňujte při každé vhodné příležitosti, hospitační činnosti, kontrolní činnosti, pedagogickém vedení projevy profesionality jednotlivých pedagogů. Dávejte jasně najevo, že profesionalita v činnosti pedagogů je pro vás významná hodnota. Jasně se vymezujte vůči neprofesionálnímu jednání.

Důležitá

  • Podporujte a rozvíjejte spolupráci pedagogů v rámci pedagogické rady.
  • Vytvářejte podmínky pro odbornou komunikaci mezi pedagogy školy, sdílení zkušeností ze vzdělávání, diskuse o vzdělávácích metodách, organizačních formách vzdělávání a hodnocení dosažených výsledků vzdělávání. 
Méně důležitá
  • Zprostředkovávejte pedagogům zpětnou vazbu od dětí, rodičů i sociálních partnerů a vytvářet podmínky pro její poskytování.

úvodní vysvětlení
kritérium