Doporučení pro zkvalitňování podmínek

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Sledujte nové technologie a novinky využitelné v předškolním vzdělávání, modernizujte a aktualizujte vybavení tříd, doplňujte a inovujte soubory vzdělávacích pomůcek, didaktické techniky a hraček.
 

Méně důležitá

  • Využívejte možnosti elektronického vedení evidence majetku a materiálního vybavení (například systém čárových kódů apod.).
  • Zajišťujte funkčnost a bezpečnost materiálně technické vybavení jasným stanovením odpovědnosti pracovníků i pravidelnou údržbou, kontrolami a revizemi. 

úvodní vysvětlení
kritérium