Doporučení pro vyhodnocování podmínek

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářet strategické a operativní podrobné plány pořízení materiálního a technického vybavení.
 

Důležitá

  • V návaznosti na koncepci rozvoje školy vypracujte plán rozvoje materiálních podmínek. Vyhodnocujte průběžně stávající stav a sledujte příležitosti, které se v této oblasti objevují jak v investiční, tak neinvestiční oblasti. Plány mějte připraveny předem, i když zatím nemáte prostředky, obvykle je nutné reagovat rychle.
  • Ve spolupráci s pedagogy evidujte a podle priorit a finančních možností školy postupně realizujte jejich návrhy na nákup nového materiálně technického vybavení školy. 
Méně důležitá
  • Vyhodnocujte využívání materiálních podmínek (např. interním systémem kontroly, využívejte i výsledků inspekční činnosti).
  • Vytvářejte podmínky pro spolupráci pracovníků školy v této oblasti, zapojte i nepedagogické pracovníky, případně rodiče.

úvodní vysvětlení
kritérium