Doporučení pro podporu zapojení dětí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Využívejte příležitostí pro zapojení dětí do tvorby společných pravidel, dbejte na jejich smysluplné dodržování. Vyjadřujte vzájemný respekt.
 

Důležitá

  • Poskytujte dětem ve vzdělávání i mimo něho často možnosti k sebevyjádření, sebehodnocení i hodnocení druhých (komunitní kruhy, využívání zpětné vazby, vytváření a posilování prosociálního jednání, dostatek porozumění a tolerance, empatické odezvy…). 

úvodní vysvětlení
kritérium